Organisaatio ja toimintamalli

RT on rakennusteollisuuden kuuden toimialan muodostama liittoyhteisö, jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Hallinnollisen rakenteen muodostavat RT-keskusliitto ja toimialoja edustavat alayhdistykset.

RT tiimipäivässä vastuualueiden ja tiimien vetäjät sekä varavetäjät sovittavat yhteen tiimien työtä strategian toteuttamiseksi. Kuvassa tiimipäivän osallistujia lokakuussa 2023 Metropolian kampusvierailulla Myllypurossa.

Hyödynnämme kaikkien toimialojemme henkilöstön asiantuntemusta liittoyhteisön yhteisten tehtävien hoitamisessa. RT:n strategia toimii perustana yhteiselle toimintamallille. Toimintamme on organisoitu strategian mukaisiin vastuualueisiin ja tiimeihin sekä jatkuviin toimintoihin ja prosesseihin, joilla kaikilla on liittoyhteisötasoinen vastuuhenkilö. Lisäksi eri toimialamme vastaavat omien toimialakohtaisten tehtäviensä organisoinnista ja toteuttamisesta.

Liittoyhteisöllä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii RT:n toimitusjohtaja. Johtoryhmällä on myös toimitusjohtajan nimeämä työvaliokunta. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa liittoyhteisön toiminnan johtamisessa ja valmistelee RT:n hallituksen ja edustajiston käsittelyyn tulevat asiat ja toimeenpanee päätökset. Johtoryhmä johtaa ja koordinoi operatiivista toimintaamme.

Hallituksen tehtävänä on vastata edustajiston kokousten valmistelusta ja niiden päätösten toimeenpanosta. Hallitus vastaa RT:n strategian, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen sekä keskusliiton talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta ja toteuttaa yhteistä strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Hallituksen tehtävänä on muodostaa kanta RT:n strategisiin ja periaatteellisiin asioihin sekä rakennusteollisuuden keskeisiin edunvalvonnallisiin kysymyksiin. Hallitus hyväksyy yhteiset työehtosopimustavoitteet ja työehtosopimusratkaisun voimaantulon.

RT:n ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka kokoontuu kahdesti vuodessa.

RT:n johtoryhmä ja hallitus

Rakennusteollisuuden juuret vuodessa 1920

Rakennusteollisuus RT:n edeltäjä Suomen Rakennusteollisuuden työnantajaliitto sai alkunsa 1920, kun rakennusalan työnantajille tuli tarve yhdistyä vastavoimaksi työntekijöiden järjestäytymiselle. RT:n 100-vuotishistoriikki Hajanaisista toimijoista vahvaksi vaikuttajaksi on kertomus siitä, miten rakennusteollisuus ja siihen liittyvä järjestötoiminta kehittyivät toimintaympäristön muutosten myötä sadan vuoden aikana. Läpileikkaavia teemoja vuosikymmenestä toiseen ovat olleet etenkin työehdot, osaava työvoima, työturvallisuus, reilu kilpailu, rakentamisen menetelmät ja suhdanteet.

Lue lisää

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä