Yhteydenotto väärinkäytös- ja sopimusriitatapauksissa

Jos epäilet jonkun toimivan väärin tai katsot esimerkiksi toisen osapuolen toimivan sopimuksen vastaisesti, on tärkeä puuttua asiaan ja ottaa tarvittaessa yhteyttä viranomaiseen. Tälle sivulle on listattu eri asioissa toimivaltaiset viranomaiset ja tuomioistuimet yhteystietoineen.

Riita-asiat 

Käräjäoikeudet käsittelevät ensimmäisen asteen tuomioistuimina yksityisten ihmisten ja/tai oikeushenkilöiden välisiä erimielisyyksiä eli riita-asioita puolueettomana tuomioistuimena. Rakennusalaan liittyen tällaisia asioita ovat esimerkiksi asuntokauppa- ja urakkariidat. 

Ellei asiasta ole toisin sovittu, oikeuspaikaksi tulee valita vastaajan kotipaikassa toimivaltainen käräjäoikeus tai eräissä tapauksissa esimerkiksi kiinteistön sijaintipaikan toimivaltainen käräjäoikeus.

Kuluttajariita-asiat 

Lähtökohtaisesti Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kulutushyödykkeitä koskevissa riidoissa, joissa ostajana on kuluttaja ja myyjänä on elinkeinonharjoittaja. 

Kuluttajariitalautakunta käsittelee mm. asuntokauppaa, huoneenvuokraa ja asumisoikeuden luovutusta koskevia riitoja, joissa osapuolina voi olla myös kaksi yksityishenkilöä. 

Rikosasiat

Rikosasioissa paikalliselle poliisiviranomaiselle tehdään tutkintapyyntö, jonka perusteella asia etenee mahdollisesti esitutkintaan, syyttäjän syyteharkintaan ja asian sitä edellyttäessä toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 

Hallinto-oikeudelliset asiat

Henkilö tai yhteisö, joka pitää valtion tai kunnan viranomaisen päätöstä itseään koskevassa asiassa lainvastaisena, voi pääsääntöisesti valittaa siitä.

Viranomaisen on päätöksen yhteydessä ilmoitettava, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa. Usein päätökseen voidaan ensin hakea oikaisua, jonka jälkeen päätökseen edelleen tyytymätön voi valittaa hallinto-oikeuteen. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimivaltainen kilpailunrajoituksiin, yrityskauppavalvontaan, kilpailuneutraliteettiin, kilpailun edistämiseen ja julkisten hankintojen valvontaan liittyen. KKV turvaa taloudellista kilpailua esimerkiksi puuttumalla tarvittaessa kilpailunrajoituksiin, kuten kartelleihin ja määräävän aseman väärinkäyttöön.

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, julkisiin hankintoihin liittyviä asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita. Markkinaoikeus käsittelee myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä