Kestävä rakentaminen

Kestävä rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä, energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia ja rakenteita, jotka ovat käyttäjilleen turvallisia, terveellisiä ja monikäyttöisiä yli vuosikymmenten. Rakentamisen elinkaariajattelussa rakennuksen ominaisuuksia sekä ympäristö- ja kustannusvaikutuksia arvioidaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talo on BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti toteutettu lähes nollaenergiarakennus. Kuva: Kuvio

Kestävässä rakentamisessa eri ratkaisuja tarkastellaan rakennuksen koko elinkaaren ja vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kannalta. Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen päämäärä, mutta esimerkiksi vähäpäästöisyys tai energiatehokkuus eivät saa ohjata valintoja terveellisyyden tai turvallisuuden kustannuksella. Ratkaisujen on oltava mahdollisimman optimaalisia niin ympäristön, loppukäyttäjän kuin kiinteistön omistajankin kannalta.

Katse investointivaiheesta täyteen elinkaareen

Kestävän kehityksen periaatteiden tuominen rakennushankkeisiin edellyttää panos-tuotosajattelua. Koska elinkaaren mittaan kertyvät kustannukset ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, niiden laskennassa painopistettä on siirrettävä investointivaiheesta täyteen elinkaareen.

Esimerkki: Rakennuksen energiankulutus ja ylläpito on huomioitava koko käyttöajalta, joka voi olla 50 tai jopa 150 vuotta. Teknisten ominaisuuksien parantaminen voi kasvattaa kustannuksia ja päästöjä valmistusvaiheessa, mutta sen ansiosta talon elinkaaren aikana energiankulutus, ympäristökuormitus ja kustannukset voivat pienentyä huomattavasti.

Erityyppisillä rakennuksilla ja rakentamisen lopputuotteilla on hyvin erilainen elinkaari sekä tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ja ominaisuudet. Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla teknisillä ratkaisuilla ja huolellisella toteutuksella on avainrooli kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Rakentamisen elinkaariajattelu lähtee jo suunnittelusta − kokonaistaloudellisuus ratkaisee

Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan eri osapuolten tiivistä yhteistyötä, sillä keskeiset rakentamisen kestävyyteen vaikuttavat päätökset tehdään jo suunnitteluvaiheessa.

Tilaaja määrittelee rakennuksen tavoitellun käyttöiän, ja se ohjaa elinkaariajattelun mukaisia valintoja suunnittelussa.

Suunnittelun ja rakentamisen aikaisia valintoja ei voida aina muuttaa käytön aikana tai niiden muuttaminen on kallista. Siksi on tärkeää, että muuntojoustavuus, ympäristönäkökulma ja kustannustehokkuus otetaan alusta asti huomioon rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Rakennustuotteet ja -materiaalit ovat tärkeä osa kestävää rakentamista

Vähäpäästöinen, viihtyisä ja pitkäikäinen rakennus ei synny optimoimalla yksittäisiä rakennusosia, vaan rakennus on lukuisten materiaalien ja teknisten toimintojen kokonaisuus.

Koska eri rakennusmateriaalit vaikuttavat eri tavoin vaikkapa rakennuksen lämmöneristyskykyyn ja pitkäaikaiskestävyyteen, materiaalien ympäristövaikutuksia ei voi verrata keskenään materiaalien valmistusvaiheen perusteella, vaan osana koko rakennusta ja sen koko elinkaarta.

Vertailtavien ratkaisujen on oltava toiminnallisesti vastaavia, eli niiden on täytettävä samat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Huollon ja korjaustenkin ympäristö- ja kustannusvaikutukset tulee ottaa huomioon koko elinkaarelta.

Kestävässä rakentamisessa käytetään kestäviä ja toimivia materiaaleja oikein yhdisteltynä. Rakenteiden ja materiaalien luotettava pitkäaikaiskestävyys on tärkeää, jotta rakennukselle määritellyt ominaisuudet säilyvät tavoitellun käyttöiän. Tämä edellyttää osaamista: rakennusfysiikka on hallittava yhä paremmin energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa ja sääolosuhteiden muuttuessa ilmastonmuutoksen myötä. Eri ratkaisujen lämpö- ja kosteustekniset riskit täytyy tuntea.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä