Kestävän rakentamisen standardit

Kestävän rakentamisen arviointimenetelmiä on haluttu EU:ssa harmonisoida standardien avulla. Tärkeä lähtötieto ovat rakennustuotteiden ympäristöselosteet, jotka perustuvat CENin standardeihin. Standardeilla harmonisoidaan käytäntöjä ja poistetaan kaupan esteitä.

Rakentamisen kestävyyden arvioinnissa virhetulkintojen riski on ollut suuri, kun menetelmät ovat olleet kirjavia eikä eri tekijöiden merkittävyyttä ole osattu tunnistaa. Arviointimenetelmät eri maissa ovat myös heijastelleet poliittisia painotuksia.

Standardit puolestaan tavoittelevat laskettua tietoa. Ne luovat yhteiset säännöt, joiden avulla voidaan tuottaa neutraalia tietoa kestävästä rakentamisesta sekä kohdistaa tarkastelu olennaiseen.

Standardien käyttö on perusta kestävän rakentamisen läpinäkyvälle ja yhtenäiselle arvioinnille.

CEN/TC 350 -standardiperhe tarjoaa kattavat työkalut

Eurooppalaiset standardit kestävän rakentamisen läpinäkyviksi arviointi- ja laskentamenetelmiksi on laadittu standardisointijärjestön CENin teknisessä komiteassa (TC 350 Sustainability of construction works). CEN/TC 350 -työllä luodaan rakennustason vaikutusarviointiin eurooppalainen harmonisoitu standardisarja, joka on perusta eurooppalaiselle järjestelmälle ja yhteisille pelisäännöille. 

CEN/TC 350 -standardiperheestä löytyy omat standardit niin lähtötietoina toimivien rakennustuotteiden ympäristötietojen tuottamiseen kuin rakennusten ympäristövaikutusten arviointiakin varten.

Työ on nykyisin laajennettu käsittämään myös kestävän rakentamisen muiden näkökohtien arvioinnin sekä infrarakentamisen vaikutusarvioinnin.

Suomessa teknisen komitean CEN/TC 350 toimialayhteisövastuu on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:llä.

Standardointityön tavoitteita

Standardointityöllä tavoitellaan Euroopassa yhteisesti sovittuja, läpinäkyviä ja uskottavia pelisääntöjä rakennusten elinkaaripohjaiseen ympäristövaikutusarviointiin elinkaariarvioinnin ISO 14040 -standardisarjaan (LCA eli Life cycle assessment) pohjaten.

Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) on standardoitu menetelmä tuotteen, palvelun tai prosessin ympäristövaikutusten selvittämiseen. Sen periaatteet on esitetty standardeissa ISO 14040 ja ISO 14044. Rakentamisen elinkaariarvioinnissa rakennuksen elinkaaren määritellään muodostuvan useista vaiheista:

 • raaka-aineiden hankinta
 • rakennustuotteiden valmistus
 • kuljetukset ja siirrot
 • rakentaminen
 • rakennuksen käyttö ja ylläpito
 • huollot ja korjaukset
 • rakennuksen poistaminen käytöstä
 • purkujätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys tai loppusijoitus.

Standardoinnilla luodaan harmonisoitu, yhteisesti sovittu tapa tuottaa ympäristötietoa rakentamisen ympäristövaikutusarviointiin sekä tuottaa yhteiset, eurooppalaiset pelisäännöt rakennustuotteiden ympäristöselosteille.

Työllä poistetaan myös kaupan esteitä niin EU:n sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin. On tärkeää, että esimerkiksi Suomessa laadittuja ympäristöselosteita voi käyttää muissa maissa ilman lisävaatimuksia ja päinvastoin.

Myös rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietona käyttäviä laskentasääntöjä halutaan kehittää rakennustason koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusarviointiin. Tavoite on tärkeä, koska rakennuksen elinkaari on poikkeuksellisen pitkä ja huomioon otettavia tekijöitä on useita.

Standardoinnilla tavoitellaan myös

 • yhteisesti käytettävien indikaattorien määrittämistä niin rakennustuote- kuin rakennustasolla
 • toiminnallisen vastaavuuden kriteerien määrittämistä, sillä vain toiminnallisesti vastaavia rakennuksia voi vertailla keskenään
 • yleisesti LCA:han pohjautuvan elinkaariarvioinnin uskottavuuden ja käytettävyyden parantamista rakennusten ympäristövaikutusarvioinnissa
 • ymmärryksen lisäämistä elinkaariarvioinnin soveltamisesta rakennuksiin, jotta yksittäisten rakennustuotteiden vertailun sijaan rakennustuotetason tietoa käytettäisiin osana koko elinkaaren kattavaa rakennustason arviointia, rakennustuotteiden toimiessa osana rakennusta
 • ymmärryksen lisäämistä rakennuksen (siihen käytettyjen rakennustuotteiden) elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutusten keskinäisistä suhteista.

Lue myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä