Ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakentamisessa

Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu, sateet ja tulvat vaikuttavat elinolosuhteiden lisäksi myös rakennustöihin sekä rakennusten ja koko infrastruktuurin suunnitteluun ja ylläpitoon.

Suomessa ilmastonmuutos muuttaa talvia entistä leudommiksi ja sateisemmiksi. Myös pitkät helleaallot, myrskyt ja tulvat yleistyvät. Muutos saa erilaisia muotoja maan eri osissa ja vesistöissä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset on otettava huomioon rakentamisen koko ketjussa, aina alueiden käytön suunnittelusta rakennusten sijoitteluun, rakentamiseen ja elinkaaren aikaiseen ylläpitoon asti. Samalla on varmistettava, että rakennusten ja infrarakenteiden tekniset ominaisuudet ja laatu kestävät ilmastonmuutoksen lisäämää säärasitusta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakentamisessa

  • Ilmastonmuutos vaikuttaa rakennettuun ympäristöön muun muassa lisäämällä infrastruktuuriin ja rakennusten ulkopintoihin kohdistuvaa rasitusta ja kasvattamalla paikoin tulvariskiä.
  • Hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia ja tuottaa viihtyisää rakennettua ympäristöä.
  • Vaatimukset oikea-aikaiselle ja oikein kohdennetulle huollolle, ylläpidolle ja korjaamiselle kasvavat entisestään.
  • Rakentamisessa ilmastonmuutos tuo työmaasuunnitteluun, kosteudenhallintaan ja työturvallisuuteen liittyviä uusia haasteita.

Sateet kasvattavat tulvariskiä

Talvien muuttuminen yhä leudommiksi ja sateisemmiksi vaikuttaa vedenkorkeuden vuodenaikaisvaihteluun ja muuttaa tulvien voimakkuutta ja ajallista jakautumista. Tulvavaara-alueiden muutokset vaikuttavat maankäyttöön ja rakentamisen edellytyksiin. Myös merenpinnan nousu ja myrskytuulten aiheuttamien meritulvien mahdollinen lisääntyminen vaikuttavat rakentamisen edellytyksiin rannikkoalueilla. Sademäärien kasvu ja rankkasateiden yleistyminen voivat lisätä paikallisia taajamatulvia kaukanakin vesistöistä, mikäli hulevesijärjestelmän mitoitus ei ole riittävä kasvavien sademäärien kannalta.

Kosteus ja säänvaihtelut kuormittavat rakenteita

Ilmaston lämpeneminen pikemminkin lisää rakentamisen vaatimuksia ja ylläpidon tarvetta kuin vähentää niitä. Etenkin rakennusten ulkoverhoilu kuormittuu sateesta, kosteudesta ja tuulesta huomattavasti nykyistä enemmän. Viistosateet kastelevat rakennusten julkisivuja useammin kuin ennen. Tämän vuoksi tarvitaan rakenteita, joista kosteus poistuu ja jotka kestävät hyvin kosteutta. Ulkopintojen käyttöikä ja huoltoväli puolestaan lyhenevät tulevaisuudessa. Leudot talvet, edestakaisin sahaavat lämpötilat sekä sulamis- ja jäätymissyklien lisääntyminen kasvattavat paitsi rakennusten kosteuskuormaa rasittavat myös esimerkiksi teiden rakenteita.

Säämuutokset vaikuttavat rakennusten viihtyisyyteen

Ilmastonmuutoksella voi olla ajoittain kielteisiä vaikutuksia olosuhteisiin rakennusten lähiympäristössä, mikä tulisi huomioida suunnittelussa. Esimerkiksi tuulisuuden ja sateiden yleinen lisääntyminen voi vähentää viihtyisyyttä, etenkin rannikoilla ja talvisin. Kesällä yleistyvät hellejaksot voivat puolestaan tehdä kaupunkiympäristöistä ja myös asunnoista ylilämpenemisen takia tukalia. Rakennusten suunnittelussa sisälämpötilojen hallintaan onkin kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota.

Lämpötila ja kosteus otettava huomioon rakennustöissä

Rakennustoiminnan kannalta ilmastonmuutoksen keskeisimpiä vaikutuksia ovat talvien lämpeneminen ja sademäärien kasvu. Esimerkiksi betonointi ja perustusten teko helpottuu pakkasten vähetessä. Muuttuvat olosuhteet vaikuttavat myös betonin kuivumiseen.

Sateisuuden lisääntyminen vaikeuttaa toimintaa työmailla ja esimerkiksi rakennustarvikkeiden säilytystä. Rakentamisen aikainen sääsuojaus, huolellinen toteutus ja kosteudenhallinta ovat entistäkin tärkeämpiä. Lisäksi tuulisuuden lisääntyminen saattaa ajoittain haitata työmaiden toimintaa. Lämpötilan lisääntyvä vaihtelu nollan molemmin puolin aiheuttaa omat vaikeutensa. Maan kantavuus vastaavasti heikkenee talvella, kun roudan ja pakkasen hyvät vaikutukset menetetään.


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä