Luonnon monimuotoisuus

Merkittävänä raaka-aineiden ja energian kuluttajana sekä maankäyttäjänä rakennusalalla on suuria vaikutuksia luontoon. Systemaattisilla muutoksilla koko rakentamisen arvoketjulla alan on kuitenkin mahdollista uudistua niin, että se tuottaa luonnolle enemmän hyötyjä kuin haittoja.

Asuntomessualue 2020 Tuusulan Rykmentinpuisto.

Kolmasosa luonnosta uhkaa tuhoutua vuoteen 2050 mennessä. Massasukupuutto on jo käynnissä ja miljoona lajia katoamisvaarassa. Luontokadosta on tullut systeeminen riski koko yhteiskunnalle, myös elinkeinoelämälle.

Kansainvälinen biodiversiteettisopimuksen mukaan luonnon tila tulee saada palautumisen uralle vuoteen 2030 mennessä. Suomikin on allekirjoittanut sopimuksen. Meillä on enää muutamia vuosia aikaa muuttaa elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan toimintamalleja luontoa heikentävistä luontoa tukeviksi.

Rakennusalalla on keinoja pysäyttää luontokato

Toimintamallien uudistamisella on suuri vaikuttavuus rakennusalalla. Ala on viidenneksi suurin maankäyttöön ja kuudenneksi suurin luontokatoon vaikuttava toimiala Suomessa. Se käyttää lähes kolmasosan Suomessa käytetystä raaka-aineesta ja aiheuttaa puolet metsäkadostamme. Alan toimilla on suuri tai melko suuri vaikutus yli viidesosaan uhanalaisista luontotyypeistämme.

Pelkkä ennallistaminen ja luonnonsuojelu eivät yksinään johda Suomen ja EU:n biodiversiteettitavoitteiden täyttymiseen. Lukuisissa rakennusalan yrityksissä kehitetäänkin jo konkreettisia ratkaisuja, joilla luontoa voidaan eri tavoin tukea ja elvyttää myös rakennetussa ympäristössä.

Kiertotalouden keinoin neitseellisiä materiaaleja korvataan erilaisilla sivu- ja jätevirroilla. Lajistoltaan köyhtyneeseen rakennettuun ympäristöön tuodaan lisää luontoa kuten erilaisia luontotyyppejä ja sitä kautta lisää lajikirjoa. Runsastuneita sateita pystytään ohjaamaan takaisin luonnon kiertokulkuun sekä tuomaan ratkaisuja kuivuuteen.

Biohiiltä on alettu hyödyntää rakennusalalla muun muassa viheralueilla ja erilaisissa ympäristöprojekteissa, hulevesien käsittelyssä sekä valumavesien puhdistuksessa ja maanparantamisessa tai maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa.

Tiekartta kuvaa muutostarpeet rakentamisen arvoketjulla

Rakennusteollisuus RT on koostanut rakennusalalle biodiversiteettitiekartan näyttämään suuntaa alan luontopositiiviselle siirtymälle. Luontopositiivisuus tarkoittaa paitsi luonnolle aiheutettujen haittojen välttämistä, myös luonnon tukemista ja elvyttämistä.

Tiekartan vision mukaan ala on saatava laajasti mukaan muutoksiin, jotta luonto olisi näkyvästi ja mitattavasti elpymässä vuonna 2030. Uudistuksia tarvitaan koko rakentamisen arvoketjulla.

Yritysten tulee ottaa luontovaikutukset osaksi päätöksentekoaan ja liiketoimintaansa. Niiden on kyettävä luomaan lisää uudistavia ratkaisuja, joilla pystytään parantamaan paikallisia luontoarvoja lähtötilanteeseen verrattuna. Jotta ratkaisut saadaan laajasti käyttöön, myös toimintaympäristön on muututtava. Tiekartta yksilöi konkreettisia toimia niin lainsäätäjille, kaavoittajille, rahoittajille, tilaajille kuin lähitoimialoillekin sekä mittarit luontopositiivisen siirtymän seuraamiseksi.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä