Eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille

Rakennusalan eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille ja tuotantolaitoksiin sisältävät ohjeita muun muassa yhdenvertaisuudesta, ekologiasta ja epäkohtiin puuttumisesta. Ohjeet ovat laatineet yhteistyössä Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto ja Ammattiliitto Pro.

Perusoikeudet

Kaikille työntekijöille maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. YK:n ihmisoikeuksien mukaan meillä kaikilla on oikeus järjestäytyä ammattiliittoon ja valvoa omia etujamme, esimerkiksi luottamusmiehen kanssa asioista avoimesti keskustellen.

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Emme syrji ketään iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tällä tarkoitetaan sitä, että kohtelemme kaikkia tasapuolisesti emmekä käyttäydy ketään kohtaan loukkaavasti, uhkaavasti, vihamielisesti, halventavasti, nöyryyttävästi tai hyökkäävästi.

Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä työympäristössämme.

Työturvallisuus ja terveys

Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikka tai tuotantolaitos on turvallinen, työntekijät käyttävät suojavälineitä, kaikki saavat riittävästi perehdytystä työhönsä ja työterveyshuolto toimii.

Käytämme kuvallista henkilötunnistetta.

Varmistamme, että kaikkien työntekijöiden sosiaaliturva on kunnossa, työntekijät on kattavasti tapaturmavakuutettu ja työnantaja sekä työntekijä osaltaan huolehtivat yhteiskuntavelvoitteidensa suorittamisesta.

Ekologia ja työympäristön puhtaus

Huolehdimme siisteydestä. Pyrimme ehkäisemään rakennusjätteen syntymistä ja tehostamaan jätehuoltoa.

Työpaikalla ja tuotantolaitoksessa otetaan ympäristö huomioon kierrättämällä ja lajittelemalla jätettä. Kun työmenetelmät, logistiikka ja pakkaustavat kehittyvät, raaka-aineiden kulutus ja jätteen määrä vähenevät.

Epäkohtiin puuttuminen

Jos havaitsemme puutteita edellä mainituissa asioissa, ilmoitamme siitä omalle esimiehellemme, tarvittaessa muulle työpaikan tai tuotantolaitoksen johdolle tai luottamushenkilöille, joiden tulee ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Tarvittaessa ilmoitamme epäkohdasta myös viranomaisille.

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä