Kestävän rakentamisen arviointi

Rakennusten ympäristövaikutusten ja kestävän rakentamisen muiden näkökohtien arvioimiseksi tarvitaan luotettavia, läpinäkyviä ja standardisoituun tietoon perustuvia menetelmiä. Oleellista on tarkastella rakennusta kokonaisuutena ja koko elinkaaren ajalta.

Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitukset auttavat sijoittajia, viranomaisia ja tilojen käyttäjiä arvioimaan ja vertailemaan rakentamisen kestävyyttä. Luokituksissa käytetään standardisoitua tietoa.

Luokitusten avulla rakennuksen suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja yhteneväisesti, elinkaarivaatimukset ja toimintaympäristö huomioiden.

Suomessa paljon käytettyjä kestävän rakentamisen luokitusjärjestelmiä:

  • RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti Suomen oloihin kehitettyä ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen.
  • BREEAM on ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä, jonka takana on englantilainen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. Järjestelmä ohjaa suunnittelua, rakentamista ja käyttöä sekä tarkastelee ympäristövaikutuksia esimerkiksi johtamisen, energian- ja vedenkulutuksen, materiaalien sekä maankäytön ja liikenteen kannalta. Eri tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennus voi saada arvosanan läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.
  • LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen ympäristötehokkaiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen arviointiin tilojen, rakennuksen tai hankkeen ympäristöominaisuuksista. Sertifiointi edellyttää tiettyjen vähimmäisvaatimusten täyttämistä. Ne liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.

Maailmalla on runsaasti myös paikallisia tai alueellisia luokitusjärjestelmiä kuten DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen sekä HQE Haute Qualité Environnementale.

Muita mittareita kestävyyden arvioimiseksi

Kattavien luokitusjärjestelmien lisäksi käytössä on yksittäisiin osa-alueisiin keskittyviä arviointityökaluja kuten EU:n alueella rakennusten energiatodistus ja Suomessa sisäilmaluokitus tai taloyhtiön kuntotodistus.

Suomen Green Building Councilin koordinoimana on luotu rakennusten elinkaarimittarit, jotka noudattavat eurooppalaisten standardien periaatteita ja soveltuvat rakennuksen suunnittelu- ja käyttövaiheeseen. Niillä voidaan ohjata rakennuksen energiankulutusta, ilmastovaikutuksia, taloudellisuutta ja käyttäjien hyvinvointia sisäympäristön olosuhteiden kautta.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin kriteereissä huomioidaan niissäkin lopputuotteen kuten asuintalon tai päiväkodin koko elinkaari raaka-aineista, tuotannosta ja käytöstä aina kierrätykseen ja purkuun asti. Vaatimuksia asetetaan energiankulutukselle, rakennusjätteen vähentämiselle, kierrättämiselle, viihtyvyydelle ja luonnon monimuotoisuutta edistävillä toimenpiteille.

Ympäristövaikutusarvioinnin eurooppalaiset pelisäännöt

Euroopan komissio edellyttää, että rakentamisessa varmistetaan energia- ja materiaalitehokkuus ja ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja kestäviä. Tämän kaiken todentaminen edellyttää läpinäkyviä arviointi- ja laskentamenetelmiä.

Esimerkiksi EU:n rakennustuoteasetus sisältää vaatimuksia tuottaa tietoa rakennustuotteen ympäristövaikutuksista. Asetukseen ollaan lisäämässä myös uusi perusvaatimus luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Huomioon on otettava niin rakennustuotteiden kestävyys ja kierrätettävyys kuin ympäristöystävällisten raaka-aineiden käyttö ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö. Samaa edellyttää myös Suomen jätelaki, joka on uudistettu EU:n jätedirektiivin pohjalta.

Kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä, EU-taksonomia, asettaa sekin ympäristötavoitteissaan vaatimuksia muun muassa energiatehokkuudelle ja kiertotalouden eri osa-alueille.

Ympäristönäkökohtien lisäksi eurooppalaisia sääntöjä laaditaan myös rakentamisen turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyisyyden sekä elinkaarikustannusten arviointiin.

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä