Kulunseuranta

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä. 

Luetteloa on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Luetteloa ei tarvitse pitää työmaalla, jossa rakennus tai sen osa tulee rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön. 

Työturvallisuuslaki muuttui 1.7.2014, jolloin myös astui voimaan yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan luettelonpitovelvollisuus. 

Luettelosta on käytävä ilmi 

  1. henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero; 
  1. työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä; 
  1. työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 
  1. lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa. 

Jos työmaalla ei ole pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa, on rakennuttajan pidettävä luetteloa. 

Kaikki tarkastushetkellä työmaalla olevat luettelossa 

Luettelon pitämistä valvovat aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat. Luettelossa on oltava merkittynä kaikki ne henkilöt, jotka tarkastushetkellä ovat työmaalla. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden yhteistyöryhmässä on laadittu muistio, jossa käsitellään muun muassa sitä, keitä työmaalla pidettävään luetteloon on merkittävä. 

Tiedot ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista 

Ulkomaalaislain 81-82 §:ien perusteella pääurakoitsijan on säilytettävä työmaalla tiedot ulkomaalaisten työntekijöiden työskentelyoikeuden perusteista kaksi vuotta työmaalla työskentelyn päättymisen jälkeen. 

Kulunvalvonta tarpeen järjestää 

Näiden velvoitteiden hoitamiseksi sekä verohallinnolle ilmoitettavien tietojen keräämiseksi työmaalla on tarpeen järjestää sähköinen kulunvalvonta. 

On järkevää, että myös luetteloon merkittävät tiedot tallentaa henkilön työnantaja etukäteen ja samoja tietoja käytetään sekä luetteloon että verottajalle ilmoittamiseen. 

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä