Tuottavuus

Rakentamisen tuottavuus on tärkeä osa rakentamisen kehittämistä. Tuottavuuden parantaminen edesauttaa rakentamaan enemmän, vähemmillä resursseilla ja pienemmillä päästöillä. Tuottavuuden parantaminen alkaa rakentamisprosessin tarkasta suunnittelusta ja valvonnasta.

Kerrostalotyömaa ja nostureita

Työn tuottavuus määritellään tuotetun lisäarvon ja käytettyjen tuntien suhteena: rakentamisen tuottavuudessa tarkastellaan työmaan tuottamaa lisäarvoa, kun materiaaleista syntyy työmaalla suunnitellun mukainen lopputuote esim. rakennus tai tie.

Askeleet parempaan tuottavuuteen:

  • Suunnittelu ja valvonta. Tuottavuuden parantaminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja valvontaa, joka vähentää hukkaa rakentamisen aikana. Työn suunnittelussa on huomioitava työn eri vaiheet ja niiden yhteensovittaminen. Rakentamisen aikana on tärkeää varmistaa riittävät ja oikea aikaiset resurssit, työn laatu ja aikataulun pitävyys.
  • Rakentamisprosessin vakiointi. Tuottavuus paranee, kun ammattilaiset eri vaiheissa pystyvät keskittymään omaan työhönsä ilman häiriöitä. Tämä vaatii nykyistä tarkempaa rakennusprosessin suunnittelua, valvontaa sekä välitöntä puuttumista poikkeamiin.
  • Prosessien ja järjestelmien tietosisältöjen harmonisointi. Prosessien ja järjestelmien tiedon harmonisointi eli yhdenmukaistaminen tekee tiedostoa vertailukelpoista. Tämä auttaa analysoimaan prosessia ja hukkaa. Harmonisointi ohjaa tekemään paremmin.
  • Prosessien automatisointi. Kun prosessit ovat vakioituja ja tietosisältö harmonisoitu, voidaan tutkia mahdollisuuksia prosessien automatisointiin. Seuraava askel tästä on alkaa käyttämään koneoppimista ja tekoälyä tiedon analysoimisessa. Näin ihmisillä on aikaa enemmän arvoa tuottaviin työtehtäviin.
  • Koulutus ja kehittäminen. Ammattitaidon ylläpitäminen auttavat rakentajia ymmärtämään tuottavuuden parantamisen keinoja, jatkuvan parantamisen tärkeyttä, käyttämään uusia teknologioita sekä työkaluja tehokkaasti. Teknologia ja digitalisaatio ovat mahdollistajia sekä työkaluja tuottavuuden parantamiseen, mutta näiden hyödyntäminen tehokkaasti edellyttää uudenlaista osaamista.

RT:n rooli rakentamisen kehittäminen

Rakennusteollisuus RT keskittyy rakentamisen kehittämisessä hankkeisiin, joissa luodaan alan yhteisiä prosesseja, ohjeistuksia, standardeja sekä nostetaan alan osaamista. RT:n tehtävä on mahdollistaa toimintaympäristö, jossa toimialan yritysten on mahdollista parantaa tuottavuuttaan.

RT:n asiantuntijoista ja jäsenyritysten edustajista koostuvien RT Digiryhmän ja TRT Kehitysryhmän yksi tärkeä tehtävä on löytää koko alaa edistäviä keinoja tuottavuuden ja laadun parantamiseen.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä