2. Kierrä vilppi kaukaa

Rakennusteollisuuden toinen eettinen periaate puuttuu vilpin tekemiseen. Lainvastaisia tai epämääräisiä toimintatapoja ei tule hyväksyä alihankkijoilta, asiakkailta tai muiltakaan osapuolilta omasta itsestä puhumattakaan.

Petokset ja harhautukset ovat selkeitä esimerkkejä vilpistä. Vilppi voi näyttäytyä toisen osapuolen ehdottamina laittomina ja epäilyttävinä järjestelyinä esimerkiksi laskutukseen ja kirjauksiin liittyen, veronkiertona, pimeänä työnä tai lahjontana. 

Rakennusteollisuuden eettisenä periaatteena vilpin kierto on määritelty seuraavasti: 

Kierrä vilppi kaukaa
Älä ota tai tee toimeksiantoa, joka rikkoo lakia tai on ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen kanssa. 

Rakennusteollisuuden tekemässä eettisten periaatteiden jäsenkyselyssä peräti 68 prosenttia vastaajista koki, ettei projekteissa törmätä lainkaan tilanteisiin, joissa sopimusosapuoli ehdottaa laittomia tai epäilyttäviä järjestelyjä. Neljännes vastaajista piti ilmiötä harvinaisena ja alle 2 prosenttia vastasi, että näitä tilanteita esiintyy usein tai kaikissa hankkeissa. 

Luvut tuntuvat ehkä yllättäviltä siihen nähden, kuinka yleisesti rakennusalalla on järjestäytymättömiä toimijoita, joilla on taipumus mennä siitä mistä aita on matalin. Toisaalta kysymyksenasettelu kuvasi tilannetta, jossa sopimusosapuoli aktiivisesti ehdottaa epäilyttäviä käytäntöjä. 

Avoimessa palautteessa mainittiin esimerkiksi tapauksia, joissa kuluttaja-asiakas vaatii tehdyn työn maksamista pimeänä. Eräs vastaajista puolestaan kertoi kuulleensa seurakunnan virkamiehen ehdottaneen urakoitsijalle, että ottaisi osan laskusta käteisellä vastaan, mikä ei vastaajan mukaan toteutunut. 

Usein eri toimijoiden vilpillinen käytös on kuitenkin epäsuoraa ja vaikeammin havaittavaa.

Vapaassa palautteessa todettiinkin, että sopimuksia saatetaan tehdä alihankkijoiden kanssa, joilla asiat ovat kunnossa vain rimaa hipoen tai hetkellisesti. Tuotiin esiin myös, että markkinoilla on yhä paljon yrityksiä, joissa ei makseta TESin mukaisesti ylityö- ynnä muita korvauksia. Poikkeuksellisen alhaisen urakkahinnan tulisikin olla aina varoitusmerkki ja johtaa tarjouksen ja tarjoajan perusteelliseen syyniin sekä tarvittaessa hylkäykseen. 

Pahiksien tunnistamien voi olla vaikeaa 

Vuonna 2019 on tulossa käyttöön kansallinen tulorekisteri, joka mahdollistaa uusia ja entistä tehokkaampia keinoja hämärätoimijoiden karsimiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomen Tilaajavastuun ylläpitämä Luotettava kumppani -palvelu sekä Rakentamisen laatu RALA auttavat löytämään asiansa vastuullisesti hoitavia yrityksiä. RT on perustanut sekä Tilaajavastuun että RALAn yhdessä muiden kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöjen kanssa. 

Jäsenkyselyssä lähes kolme vastaajaa neljästä ilmoitti kiinnittävänsä paljon huomiota yhteistyökumppaneiden eettisyyteen ja vastuullisuuteen. Hyvästä tahdosta huolimatta jyvien erottelu akanoista ei kuitenkaan aina ole helppoa, vaan vaatii systemaattista ja sinnikästä työtä. Tämä käy hyvin ilmi myös Firan tuotantojohtajan Jari Koivun oheisesta haastattelusta. 

Katso myös:

 Lisätietoja

Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rt.fi

Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä