7. Puutu väärinkäytöksiin

Rakennusteollisuuden seitsemäs eettinen periaate rohkaisee puuttumaan väärinkäytöksiin. Milloin viimeksi huomasit tilanteen, jossa toimittiin väärin tai epäeettisesti? Puutuitko tilanteeseen? Jos puutuit, mitä siitä seurasi?

Varsin usein jätämme puuttumatta ja toivomme, että joku muu tekisi niin. Mikä estää puuttumasta? Ovatko ohjeet ja periaatteet jääneet epäselviksi? Haluammeko välttää tiukkapipon mainetta ja vähättelyä? Siirrämmekö vastuun turhankin herkästi työkaverille, esimiehelle tai pomolle? Silmiä ei kuitenkaan kannata ummistaa eikä vedota kiireeseen, sillä vaikeneminen on vääränlaisen toiminnan hiljaista hyväksyntää. 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on sekä kannustaa hyvään ja oikeaan toimintatapaan että puuttua väärinkäytöksiin. Toimia esimerkkinä ja näyttää mallia muille. Esimiehet kertovatkin, että väärinkäytöksiin puuttuminen on osa esimiestyötä. “Kun tietää miten asioita otetaan puheeksi, ei niihin puuttuminen tunnu sen kummallisemmalta.” 

Puutu väärinkäytöksiin
Jos epäilet jonkin toimijan rikkovan eettisiä periaatteita tai lakia, huomauta siitä asianosaisille ja tee tarvittaessa ilmoitus viranomaisille.

Rakennusteollisuuden jäsenkyselyssä noin 60 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että puuttuu itse aina epäeettiseen toimintaan, kun sellaisen tunnistaa ja että on helppo ottaa puheeksi eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Vain muutama prosentti oli eri mieltä näistä väittämistä. Toisaalta kyselyyn vastasi ylin johto, jolle puuttumisen ja puheeksiottamisen kynnys on varmasti muuta henkilöstöä matalampi.

Hankalinta on, jos kokee organisaatiossa ylemmässä asemassa olevan tai vaikkapa asiakkaan toimivan epäasiallisesti. Avoimessa palautteessa todettiinkin, että ”puuttuminen epäkohtiin on näköjään erityisen vaikeaa, jos epäkohdan aiheuttaja on oma esimies”. 

Helpottaakseen puuttumista väärinkäytöksiin monet yritykset ovat perustaneet niin sanottuja WhistleBlowing-ilmiantokanavia, joihin organisaation johdon ja henkilöstön lisäksi myös ulkopuoliset voivat anonyymisti ilmoittaa havaintonsa epäilemästään väärinkäytöksestä. Erikseen nimetty eettinen komitea tai vastaava arvioi WhistleBlowing-kanavaan tulleen ilmoituksen vakavuuden, jonka jälkeen varsinainen asian tutkiminen käynnistyy. 

Eettisyys on välittämistä ja eettisyydellä on väliä 

Eettisellä, oikealla ja rehdillä toimintatavalla on keskeinen merkitys organisaation maineriskin, markkina-aseman, luottamuksen ja myös työntekijöiden sitoutumisen ja motivaation kannalta. 

Tutkimusten mukaan 81 prosenttia työntekijöistä on valmis suosittelemaan työpaikkaansa muillekin, kun he kokevat organisaationsa toimivan eettisesti. Vastaava osuus työntekijöistä uskoi tällöin myös asiakkaiden suosittelevan yritystä muille asiakkaille. Työntekijöistä vain viidennes on valmis suosittelemaan yritystä muille, silloin kun he kokevat, ettei organisaatio toimi eettisesti. 

Myös Rakennusteollisuuden jäsenkyselyn tulokset olivat samansuuntaisia. 88 prosenttia vastaajista ei haluaisi mennä sellaiselle työnantajalle töihin, jonka maine kertoo, etteivät kaikki toimintatavat ole eettisiä.

Eettiset periaatteet ovat organisaation sisäisiä dokumentteja, vapaaehtoisesti määriteltyjä lainsäädäntöä tiukempia ohjeistuksia, joita noudattamalla varmistetaan, etteivät organisaation pahimmat maineriskit ja uhat toteudu käytännössä. Organisaation johdon ja henkilöstön lisäksi myös alihankkijoiden ja sidosryhmien jäsenten odotetaan toimivan eettisten pelisääntöjen mukaisesti.

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä