Virheen oikaiseminen

Virheen korjaaminen on yleensä ensisijainen toimenpide ennen hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Ostajalla on pääsääntöisesti oikeus vaatia myyjältä, että virhe korjataan. Jos virhettä ei voida korjata tai korjaaminen aiheuttaa suhteettoman suuria kustannuksia verrattuna virheen merkitykseen ostajalle, myyjällä on oikeus torjua ostajan korjausvaatimus.

Myyjällä oikeus korjata virhe

Myyjällä on oikeus korjata virhe omalla kustannuksellaan, jos hän viipymättä tarjoutuu tekemään sen, kun ostaja reklamoi virheestä. Myyjällä on tämä oikeus, vaikka ostaja ei vaatisikaan virheen oikaisemista, vaan esimerkiksi hinnanalennusta tai kaupan purkamista.

Ostaja saa pätevästä syystä kieltäytyä virheen korjaamisesta

Ostaja saa kieltäytyä oikaisusta erityisen pätevästä syystä. Tällainen on esimerkiksi se, että virheen korjaamisesta aiheutuu olennaista haittaa, asunnon arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta.

Jos ostaja kieltäytyy aiheettomasti hyväksymästä myyjän tarjousta oikaista virhe, hän voi menettää oikeutensa saada täysimääräistä korvausta virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Näin silloin, jos kustannukset nousevat suuremmiksi kuin mitä ne olisivat olleet, jos myyjä olisi korjannut virheen.

Ostaja voi korjauttaa kiireellisen ongelman

Myyjä ei kuitenkaan saa vedota siihen, ettei hänelle ole annettu mahdollisuutta korjata virhettä, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voida edellyttää, että hän olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi äkilliset lämpöhäiriöt tai vesivuodot viikonlopun aikana.

Virhe korjattava kohtuullisessa ajassa

Myyjän on korjattava virhe kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä.

Ennen vuositarkastusta havaitun virheen korjaaminen voidaan kuitenkin lykätä tehtäväksi viipymättä vuositarkastuksen jälkeen. Edellytyksenä on, että lykkäyksestä ostajalle tuleva haitta on vähäinen eikä muutenkaan ole erityistä syytä, jonka vuoksi korjaamiseen olisi ryhdyttävä aikaisemmin. Tyypillisiä vuositarkastuksen yhteyteen siirrettäviä korjauksia ovat esimerkiksi materiaalien pintavirheet, kuten kolot lattiaparketeissa, lohjenneet kaakelilaatat ja naarmuuntuneet ovipinnat.

Katso myös

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä