Reklamaatiot

Uudessa asunnossa havaituista virheistä on ilmoitettava myyjälle.

Reklamaation tekeminen virheestä ennen vuositarkastusta

Uudessa asunnossa asumisen alkuvaiheessa mahdollisesti ilmenevät virheet ilmoitetaan myyjälle muuttotarkastuksessa ja vuositarkastuksessa. Niiden välisenä aikana ei tarvitse ilmoittaa pienistä, asumista haittaamattomista virheistä. Mikäli suurempia ja mahdollisesti rakennusta vahingoittavia virheitä ilmenee, niistä on ilmoitettava viipymättä.

Reklamaation tekeminen vuositarkastuksessa

Vuositarkastuksen tarkoitus on kartoittaa ja korjata mahdolliset virheet kerralla. Näin mahdolliset korjaukset voidaan tehdä kerralla yhtiökohtaisesti ja ostajille aiheutuu korjauksista mahdollisimman vähän vaivaa.

Vuositarkastuksessa ostajan on ilmoitettava kaikki havaittavissa olevat virheet. Ostaja ei enää vuositarkastuksen jälkeen voi vedota virheenä seikkaan, joka olisi pitänyt havaita ja ilmoittaa vuositarkastusmenettelyn aikana.

Reklamaation tekeminen vuositarkastuksen jälkeen

Jos asunnossa ilmenee vuositarkastuksen jälkeen asuntokauppalain mukaan myyjän vastuulle kuuluvia virheitä, jotka eivät ole olleet havaittavissa vuositarkastuksessa, ostajan on ilmoitettava niistä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheiden havaitsemisesta. Hänen on ilmoitettava myyjälle myös virheisiin perustuvista vaatimuksistaan.

Mikä on kohtuullinen aika?

Kohtuullista aikaa arvioidaan sen mukaan, milloin ostajan olisi pitänyt havaita virhe ja päästä selville sen merkityksestä. Huomiota kiinnitetään siihen, milloin virheen vaikutukset tulivat esille ja millaisia ne tuolloin olivat. Virheenä ei kuitenkaan missään vaiheessa pidetä seikkaa, jonka ostaja on tiennyt ennen kauppaa.

Vuositarkastuksen jälkeen myyjä vastaa enää vain mahdollisista piilevistä virheistä, jotka ovat olleet rakennuksessa jo, kun asunnot on luovutettu ostajille, mutta jotka ovat ilmenneet myöhemmin.

Milloin myyjä ei ole vastuussa ostajan ilmoittamasta virheestä?

Vuositarkastuksen jälkeen myyjä ei yleensä ole vastuussa ostajan virheenä ilmoittamasta seikasta, jos

  1. Kyse on virheestä, joka olisi pitänyt havaita viimeistään vuositarkastuksessa, eikä siitä ole silloin reklamoitu.
  2. Vuositarkastuksen jälkeen on havaittu tai olisi pitänyt havaita myyjän vastuulle kuuluva virhe, mutta siitä ei ole reklamoitu kohtuullisessa ajassa.
  3. Vika tai korjaustarve on aiheutunut rakennuksen, huoneiston tai piha-alueen kulumisesta, käytöstä tai käyttö- ja huoltovelvoitteiden laiminlyömisestä.
  4. Rakennusosan tai -materiaalin/kojeen tai laitteen käyttöikä on kulunut umpeen. Ellei laadusta ole erikseen sovittu, on rakentamisessa käytettyjen materiaalien vastattava ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.
  5. Kyse on virheestä, joka on ollut ostajan tiedossa ennen kauppaa.
  6. On kulunut 10 vuotta yhtiön hallinnon luovutuksesta.

Katso myös 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä