Uuden asunnon virhevastuu

Asunnon virheitä arvioidaan asuntokauppalain virhesäännösten mukaan. Asunnon on mm. vastattava sopimusta, annettuja tietoja, säädöksissä asetettuja vaatimuksia ja asianmukaista terveellisyys- ja turvallisuustasoa.

Yleinen virhesäännös (asuntokauppalaki 4 luku 14 §)

Asunnossa on virhe, jos

  1. se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun
  2. se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi
  3. sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle
  4. rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti
  5. rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua tai
  6. asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Yleisen virhesäännöksen mukaan uuden asunnon on mm. oltava rakentamismääräysten mukainen ja sen tulee olla rakennettu asianmukaisista materiaaleista ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Hyvää rakentamistapaa tulkittaessa tarkastellaan rakentamismääräysten lisäksi esimerkiksi RYL:n (rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) kriteereitä, joissa on ohjeita laatuvaatimuksista ja laadun tarkastelusta.

Tiedonantovirhe

Myyjän on kerrottava ostajalle kaikki olennaiset, kauppaan vaikuttavat tiedot ennen kauppaa. Uuden asunnon kaupassa olennaiset tiedot saa turvaasiakirjoista, joiden asettamissa raameissa kohde toteutetaan. Mikäli turva-asiakirjoissa ei mainita jotakin seikkaa, ostaja saa olettaa, että kyseinen seikka toteutetaan normaalilla hyvällä rakennustavalla.

Mikäli asunto ei vastaa ennen kauppaa saatuja tietoja, voi kaupassa olla tiedonantovirhe. Virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, voidaanko virheellisen tiedon olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tiesikö ostaja asian oikean laidan ennen kauppaa?

Taloudellinen virhe

Taloudellinen virhe on eräänlainen tiedonantovirheen alalaji. Kaupassa voi olla taloudellinen virhe muun muassa silloin, kun ostaja on ennen kauppaa saanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja asunnon omistamiseen tai käyttöön tai taloyhtiön taloudelliseen asemaan liittyvistä taloudellisista seikoista ja tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Oikeudellinen virhe

Oikeudellisessa virheessä on kyse siitä, että osakkeisiin kohdistuisi jonkin muunkin tahon kuin osakkeenostajan oikeus. Käytännössä RS-järjestelmä suojaa ostajia melko hyvin tältä virhetyypiltä, eikä säännökseen liittyviä riitatilanteita juuri ole.

Hyödyllistä tietoa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä