Vakuuksien vapautuminen

RS-kohteissa myyjän on asetettava yhtiön ja osakkaiden turvaksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet. Ne ovat rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus.

Järjestelmä on rakennettu siten, että joku asuntokauppalain kolmesta vakuudesta on voimassa aina ensimmäisestä kaupasta siihen saakka, kun 10 vuotta on kulunut rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä.

Vakuuksia ei saa pidättää aiheettomasti

Rakentamisvaiheen vakuus ja rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus on vapautettava, kun asuntokauppasopimuksen ja urakkasopimuksen mukaiset velvoitteet on myyjän toimesta täytetty.

Suostumus vaaditaan kultakin ostajalta sekä erikseen yhtiöltä. Ostajat/osakkaat allekirjoittavat suostumuspaperinsa oman asuntonsa osalta. Yhtiön suostumuksena annetaan ote hallituksen kokouspöytäkirjasta, josta vapauttamispäätös ilmenee. Asuntokauppalain mukaan vakuuksia ei saa pidättää aiheetta.

Vakuudet vapautuvat tietyin ehdoin 12 kuukauden sisällä

Ilman ostajien ja yhtiön hallituksen antamia suostumuksiakin vakuudet vapautuvat viimeistään 12 kuukauden kuluttua yhtiön kaikkien rakennusten vuositarkastuksen pitämisestä, jos yhtiölle on valittu asuntokauppalain 2 luvun 23 §:ssä tarkoitettu hallitus.

Jos ostaja tai yhtiö vastustavat

Vakuudet eivät kuitenkaan vapaudu, jos yhtiö tai asunto-osakkeen ostaja vastustaa vakuuksien vapautumista ja hakee asiassa kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen käsittelyä.

Vapautumista vastustavan on ilmoitettava kannastaan sille vakuuden antajalle tai talletuspankille, joka on vastaanottanut pankkitalletuksen vakuudeksi. Hänen on toimitettava tälle kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden antama todistus asian vireille saattamisesta ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä. Muutoin vakuudet vapautuvat.

Hyödyllistä tietoa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä