Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointiin jatkossa vaadittava ilmastoselvitys on parhaillaan lausunnolla. Asetusluonnos on herättänyt paljon kysymyksiä ja kritiikkiäkin. Rakennusteollisuus RT:n ja muiden tahojen lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta.

Rakennusteollisuus RT:n lausunnossa keskeisiä huomioita ovat:

 • Ehdotukseen tulee lisätä vaatimus ilmastoselvityksen laatijan pätevyydestä sekä muutoinkin selkeyttää ilmastoselvityksen laadinnan vastuita rakennushankkeen eri vaiheissa.
 • Ehdotuksen ilmastoselvityksen päivitystarvetta käsittelevässä kohdassa tulee selkeästi määrittää, millaiset muutokset aiheuttavat tarpeen päivitykseen.
 • Ehdotuksessa tulee esittää ilmastoselvityksen tuloksiin sallittu epävarmuus, joka aiheutuu elinkaariarviointiin sisältyvistä epävarmuustekijöistä (eri lähtötietojen ja laskentaparametrien epävarmuudet, etenkin eri skenaarioiden osalta).
 • Ilmastoselvitykseen tulee sisällyttää rakennuksen toiminnallisten ominaisuuksien arviointi ja vaikutus laskentatuloksiin vähintään keskeisiltä osin. Ominaisuudet tulee ottaa huomioon hiilijalanjäljen enimmäisrajoja (asetus käyttökohdeluokkaisista/rakennustyyppikohtaisista) raja-arvoista) asetettaessa.
 • Määritelmiin tulee lisätä toiminnallisen vastaavuuden määritelmä. Tällä on erittäin merkittävä vaikutus myöhemmin mahdollisesti asetettaviin em. vähähiilisyyden käyttökohdeluokkaisiin/rakennustyyppikohtaisiin raja-arvoihin, joissa on huomioitava rakennusten erilaiset kestävyys- ja elinkaarilaadun tekijät.
 • Ilmastoselvityksessä tulee käyttää laskentajaksona rakennuksen suunniteltua käyttöikää.
 • Ilmastoselvityksen soveltamisalasta tulee poistaa laajamittainen korjaaminen.
 • Ilmastoselvityksestä tulee poistaa rakennuksen käyttöiän päättymisen yhteydessä ja sen jälkeen tehtävät toimet, koska ne eivät ole tosiasiassa ollenkaan ennakoitavissa, eikä niillä ole vaikutusta ilmastonmuutoksen torjuntaan.
 • Ehdotuksessa ei tässä vaiheessa tule esittää hiilikädenjälkeä, koska sitä ei ole määritelty uskottavasti yhteisesti sovittujen laskentasääntöjen puuttuessa. Nyt esitetty laskentakaava on harhaanjohtava jo siitäkin syystä, että se laskee yhteen tekijöitä, joita ei voi yhdistää.
 • Ilmastoselvityksestä tulee etenkin poistaa biogeeninen hiilivarasto, koska sen vaikutus on mitä ilmeisimmin ilmastonmuutosta hillitsevän sijasta sitä kiihdyttävä. Kyseenalaista on tässä vaiheessa esittää mitään hiilikädenjälkeen liittyvää ennen tarkempia ja uskottavampia taustaselvityksiä.
 • Ehdotuksen perusteluissa tulee selvästi kuvata se, miltä osin ehdotus todellisuudessa perustuu nyt viitattuihin EN-standardeihin sekä milloin ja millä perustein se niistä poikkeaa. RT lisäksi muistuttaa, että nyt viitatut standardit (etenkin EN 15804 ja EN 16449 Puutuotteiden biogeenisen/eloperäisen hiilen laskenta) vaativat päivityksen, jos niitä on tarkoitus käyttää eloperäisen hiilen laskentaan ehdotuksen ehdottamalla tavalla
 • Ilmastoselvitykseen ja/tai sen perusteluihin tulee sisällyttää arvio tehtyjen vähähiilisyystoimien kustannustehokkuudesta (€/t-CO2).

RT lisäksi huomauttaa, että vähähiilisyyden arviointia tulee kehittää toimimaan uskottavasti yhdessä rakennusten energiatehokkuusmääräyksien kanssa. Nyt esitetyllä tavalla lausuntoehdotus on energian hiilijalanjäljen osalta ristiriitainen ja eri suuntaan ohjaava kuin rakennusten energiatehokkuusmääräykset, vrt. primäärienergiakertoimien ja nyt esitettyjen energiaskenaarioiden ristiriitaisuudet. Jotta CO2-päästöjen ja energiatehokkuuden sääntely olisi uskottavaa, suurempiin CO2-päästöihin johtavat helpotukset (E-luku ja U-arvo) yksittäisille materiaaleille ja teknologioille tulisi ensikädessä poistaa.

Linkki lausuntopalveluun

Pekka Vuorinen  ympäristö- ja energiajohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä