Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot: ”Uu­di­sa­sun­to­jen verkkomarkkinoinnissa puutteita”

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot ovat kartoittaneet rakennus- ja kiinteistönvälitysliikkeiden uudisasuntojen verkkomarkkinointia selvittääkseen, miten hyvin yritykset ovat noudattaneet kuluttaja-asiamiehen uudisasuntojen markkinointia koskevaa suositusta. Aluehallintovirastojen havainnoista ilmeni, että uudisasunnoista annettavissa tiedoissa ja niiden esittämistavassa verkkosivuilla on parannettavaa.

Aluehallintovirastot keräsivät keväällä 2023 uudiskohteiden verkkosivuilta tietoja, jotka koskevat hintoja, taloyhtiölainaa, maapohjan hallintaa ja valinnaista vuokratonttia, vastikkeita sekä muuta markkinointia, kuten esimerkiksi eduilla markkinointia. Noin puolet tarkasteltavista verkkosivustoista oli kiinteistönvälitysliikkeiden ja puolet rakennusliikkeiden verkkosivuja.

Tiedonkeruu pohjautui uudisasuntojen verkkomarkkinointia koskevaan kuluttaja-asiamiehen suositukseen, joka ohjeistaa markkinoijia siitä, mitä lainmukaisia tietoja uudisasuntojen markkinoinnissa on annettava asuntomarkkinointiasetuksessa edellytettyjen tietojen lisäksi.

Aluehallintovirastojen havainnoista ilmeni, että rakennus- ja kiinteistönvälitysliikkeiden mainonnassa oli laajasti puutteita tietojen ilmoittamisessa. Uudisasuntojen hintaa ja vastikkeita koskevia tietoja jätettiin ilmoittamatta tai tiedot olivat hajallaan omissa tiedostoissaan tai linkkien takana. Joillakin verkkosivuilla ilmoitettiin, että markkinoitavan asunnon tietoja annetaan vain erillisestä pyynnöstä.

Uudisasuntoja markkinoitiin myös erilaisilla eduilla, esimerkiksi ostajalle tarjottavalla hoito- tai pääomavastikkeen vastikevapaalla ajanjaksolla. Lisäksi etuina tarjottiin sähköpyörää, pysäköintioikeutta tai yhteiskäyttöautoa. Kuluttaja-asiamiehen mukaan ku­lut­ta­jal­le voi tar­jo­ta tällaisia eri­lai­sia li­säe­tu­ja, mutta mark­ki­noin­nis­sa pi­tää en­si­si­jai­ses­ti kiin­nit­tää ku­lut­ta­jan huo­mio hä­nel­le kuu­lu­viin mak­su­vel­voit­tei­siin eikä yrit­tää hä­mär­tää nii­tä eduil­la.

Aluehallintovirastot tulevat toteuttamaan alkuvuoden 2024 aikana alueellaan valvontakampanjan, jonka sisältönä on kiinteistönvälitysliikkeiden harjoittamassa uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa ilmoitettujen tietojen riittävyys ja selkeys.

Myös rakennusliikkeiden on tarkoituksenmukaista huolehtia, että uudiskohteiden verkkomarkkinoinnissa noudatetaan kuluttaja-asiamiehen suositusta. Kuluttaja-asiamiehen suositus koskee kaikkea uudiskohteiden verkkomarkkinointia eli omien internet-sivujen lisäksi esimerkiksi ilmoittelua sosiaalisessa mediassa. Mikäli markkinoinnissa käytetään apuna erillisen kiinteistönvälitysliikkeen palveluita, on kiinteistönvälitysliikkeen osaltaan huolehdittava suosituksen toteutumisesta.

Markkinointiportaalit (Etuovi.com ja Oikotie.fi) ovat vastikään saaneet valmiiksi suosituksen vaatimat tekniset muutokset omiin järjestelmiinsä.

Uudisasuntojen verkkomarkkinointia koskeva suositus

Kuluttaja-asiamies (KKV) laati kesäkuussa 2021 suosituksen siitä, miten uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa tulisi esittää tiedot myytävän asunnon taloyhtiölainasta, rakennuksen maapohjan hallinnasta ja valinnaisesta vuokratontista. Suositusta on päivitetty kesäkuussa 2022. Suosituksessa käsitellään tietoja, jotka uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa tulisi antaa asuntotietoasetuksen lisäksi.

Suositus koskee sellaisten uudisasuntojen verkkomarkkinointia kuluttajille, joihin kohdistuu asuntokohtaista taloyhtiölainaa ja joiden markkinoijana on rakennuttaja, rakennusliike, kiinteistönvälitysliike tai muu elinkeinonharjoittaja. Uudisasunnolla tarkoitetaan suosituksessa uudessa tai uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla korjausrakennetussa rakennuksessa sijaitsevaa käyttämätöntä asuntoa.

Tietojen esittämisessä on suosituksen mukaan olennaista, että kuluttaja saa asuntoa koskevaa ilmoitusta tarkastellessaan asunnon keskeiset taloudelliset tiedot vaivatta yhtenä, selkeänä kokonaisuutena. Asunnon oston taloudellisen kokonaisuuden on oltava helposti hahmotettavissa niin, että esimerkiksi erilaisten kohteiden vertailu on kuluttajalle vaivatonta.

Taloyhtiölainaan ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyvät keskeiset taloudelliset tiedot tulee esittää samassa paikassa ja huomioarvoltaan samalla tavalla muiden taloudellisten tietojen, kuten asunnon hintatietojen, kanssa. Niitä ei saa ripotella eri kohtiin tai sijoittaa vaikeasti havaittavaan paikkaan, esimerkiksi lisätietojen yhteyteen.

Suositukseen voi tutustua täällä:
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/uudisasuntojen-verkkomarkkinointi/

Lisätietoja:

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä