Entisestä soranottoalueesta syntyi suojelualue

Mikä ihme yhdistää entisiä soranottoalueita, uhanalaisia hyönteisiä ja kasveja sekä frisbeegolfia? Ei mikään ihme, vaan Ruduksen LUMO-toimintamalli. Sen avulla yritys edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Luonnon lisäksi myös ihmiset saavat iloa ja hyötyä.

”Fiksun kiviainestoiminnan ja luonnon edut eivät ole tänä päivänä enää vastakkaisia. Kaikille on selvää, että arvokkaita luonnonvaroja on käytettävä mahdollisimman säästeliäästi ja resurssitehokkaasti”, toteaa Ruduksen laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Kaikki luontokatoon vaikuttavat tekijät eivät ole globaaleja, vaan luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä pitää vahvistaa myös paikallisesti. Esimerkiksi laiduntamisen ja metsäpalojen vähenemisen myötä laajat avoimet alueet ovat kokonaan katoamassa Suomen luonnosta.

”Ruduksen kiviainesten ottoalueet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden uhanalaisen avomaaluonnon monimuotoisuuden kehittymiselle ja säilymiselle”, kertoo Ruduksen laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Ryttylässä frisbeegolffarit huolehtivat maanpinnan kunnosta

”Tavoitteenamme on, että luonto on toimipisteissämme monimuotoisuuden kannalta arvokkaampaa toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa. Esimerkiksi Hausjärven Ryttylässä on vanha 32 hehtaarin soranottoalue, joka on kokenut muutoksen Ruduksen LUMO-ohjelman mukaisen jälkihoidon kautta Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistamaksi Kakslammin suojelualueeksi”, Terhi toteaa.

Alueella esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja. Nyt alue on saatettu kuntoon, jossa niin hyönteisten kuin kasvien on hyvä elää. Lisäksi sen merkitys paikallisille ihmisille ja urheiluseuran toiminnalle on suuri, kun jälkihoitoa on toteutettu myös virkistyskäytön näkökulmasta.

”Luontopolku, kuntoportaat, frisbeegolfrata ja luontonähtävyyksiä”, hän listaa.

”Erityisesti frisbeegolf toimii hyvin avoimiksi alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Kun avoimessa paahdeympäristössä siirrytään maalikorilta toiselle, tallotaan samalla ei-toivottuja puuntaimia sekä vieraslajeja. Näin edesautetaan arvokkaan alueen säilymistä avoimena.”

Ryttylässä frisbeegolffarit huolehtivat maanpinnan kunnosta.

Vastuunotto luonnon monimuotoisuudesta on investointi pitkällä tähtäimellä

”Olemme Ruduksella sitä mieltä, ettei biodiversiteettiä ja ilmastoasioita kannata lähteä ratkomaan erikseen, koska ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Kiertotalous on yksi vastaus näihin kumpaankin, sillä esimerkiksi kierrätysraaka-aineita käyttämällä ja uusiotuotteita tuottamalla ratkaistaan molempia haasteita”, Terhi sanoo.

LUMO-ohjelma on ollut Ruduksen johdolta kaukokatseinen hanke, johon on sitouduttu tiukasti alusta alkaen, ja jonka merkitys on vain kasvanut ajan kuluessa.

”EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian sekä kiristyvien biodiversiteetti- ja vastuullisuusvaateiden myötä kokemuksestamme luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta on myös entistä enemmän hyötyä. LUMO on tuonut valtavasti oppia erilaisista toimintatavoista luonnon tukemiseksi, ja miten vanhoja soranottoalueita voidaan ennallistaa kestävästi. Tärkeää on myös yhteistyö eri sidosryhmiemme kanssa, jotta lopputulos on hyvä ja onnistunut kaikille.”

Kakslammin suojelualueella esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja. Täällä on niin hyönteisten kuin kasvien on hyvä elää.

Kakslammin suojelualueella esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja. Täällä on niin hyönteisten kuin kasvien on hyvä elää.

Terhin näkökulmia luonnon monimuotoisuuden edistämisestä

  • Luonto: Uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien elinolot paranevat ja niiden jatkuvuus turvataan rakentamalla uusia elinympäristöjä. Liiketoimintaan käytettyjä alueita ei jätetä heitteille, vaan niitä elvytetään ja hoidetaan ympäristön kannalta kestävästi.
  • Ihminen: LUMO-ohjelmassa on perustettu kivenoton päätyttyä eri puolille Suomea kymmeniä luontoalueita, jotka ovat ympäristö- ja luontoalan asiantuntijoiden avustuksella muovautuneet mm. ulkoilureiteiksi, frisbeegolf-radoiksi, uimapaikoiksi ja ympäristötaiteen estradeiksi, joista kaikki voivat nauttia.
  • Yritys: Hyvä maine vastuullisena maa-ainesten käyttäjänä nopeuttaa muun muassa lupaprosesseja. Vastuullinen toiminta on myös entistä keskeisempi kriteeri rahoittajille. Lisäksi se vaikuttaa houkuttelevuuteen työnantajana.

Pähkinänkuoressa

Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistavalla Ruduksella on aktiivisia maa-ainesten ottoalueita noin 90 ympäri Suomea sekä valmisbetoni- ja betonituotetehtaita lähes sama määrä. Lisäksi on kierrätyspisteitä, joissa otetaan vastaan ja kierrätetään betonia sekä tiilijätettä. Lue lisää Ruduksesta >> 

Rudus käynnisti LUMO-ohjelman vuonna 2012. Sen kehittämistä ja tavoitteiden määrittelyä tehtiin ja tehdään edelleen yhteistyössä luontoasiantuntijoiden kanssa. LUMO-toimintatavallaan Rudus edesauttaa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Monimuotoisuutta edistävillä toimenpiteillä se pyrkii myös tehostamaan hiilensidontaa ja vaikuttamaan sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintään.

Lue lisää LUMO-ohjelmasta >>

Katso LUMO10-juhlaseminaaritallenne >>

Teksti: Tia Härkönen

Kuvat: Rudus

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä