Markkinakartoitus

Hankintayksikkö voi turvautua markkinakartoitukseen ennen varsinaista kilpailuttamista.

Ennen varsinaisen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi halutessaan tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa alan toimijoille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan.

Markkinakartoituksen tarkoituksena on yleensä lisätä hankintayksikön markkinatuntemusta, kartoittaa markkinoilla olevia eri vaihtoehtoja ja saada tarkempi käsitys siitä, miten hankinnan kohde kannattaisi tarjouspyynnössä määritellä. Markkinakartoitus on osa hankinnan suunnittelua. Markkinakartoitusta ei ole määritelty tyhjentävästi hankintalaissa. Näin ollen hankintayksikkö voi käyttää markkinakartoituksessa erilaisia keinoja ja muotoja.

Markkinakartoitus voidaan toteuttaa esim. markkinavuoropuheluna siten, että hankintayksikkö järjestää alan potentiaalisten tarjoajien yhteistapaamisen. Näin esim. silloin, kun halutaan keskustella yleisellä tasolla hankinnan toteuttamisesta ja ns. suurista linjoista tulevan hankinnan osalta. Tällöin hankintayksikkö yleensä ilmoittaa etukäteen tapaamisen tavoitteet sekä laatii ohjelman ja alustuksen tilaisuuteen.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi markkinakartoituksesta ilmoittaminen Hilma-ilmoituksella on suositeltavaa. Olennaista markkinakartoituksen osalta onkin, että vaikka hankintayksikkö voi käyttää ulkopuolisten tahojen neuvoja apuna hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, niin neuvojen käyttäminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä hankintalain tarkoittamien syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä