Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Rakennusteollisuus RT on antanut 3.10.2022 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Rakennusteollisuus RT kannattaa yleisesti ottaen esitettyjä muutosehdotuksia, joilla voidaan tehostaa ja selkeyttää toimia ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi. RT pitää kuitenkin tarpeellisena selkeyttää muutamia lainkohtia. Laissa säädetään siitä, milloin kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen saa tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa. Säädöstekstissä, tai ainakin perustelutekstissä on RT:n mukaan syytä ottaa kantaa siihen, onko elinkeinotoiminnan harjoittaminen sallittua vai ei ja miten niin sanottuja kevytyrittäjiä arvioidaan tässä tilanteessa. Lisäksi laissa säädettäisiin oikeudesta tehdä ansiotyötä ja harjoittaa elinkeinoa ilman oleskelulupaa muun muassa silloin, kun ulkomaalainen tulee asiantuntijaksi. RT katsoo, että asiantuntijan kriteereitä on tarkennettava.

Lue lausunto tästä linkistä

Ville Wartiovaara  vastaava lakimies

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä