Helsinki etsii keinoja asuntorakentamisen vauhdittamiseksi

RT on käynyt suurimpien kaupunkien kanssa keskusteluita rakennusalan ahdingosta. Kaupunkien päättäjät ja virkamiehet ovat ymmärtäneet, että tässä vaikeassa suhdanteessa tarvitsemme joustoa ja toimia rakentamisen edellytysten parantamiseksi. Myös asuntorakentamisen romahtamisen syistä on varsin yhdenmukainen käsitys. Nyt Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt esityksen toimenpiteistä.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta teki kokouksessaan 9. tammikuuta linjausesityksiä kaupunginhallitukselle tonttipoliittisista toimenpiteistä asuntorakentamisen edistämiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. RT katsoo linjausten olevan valtaosin oikean suuntaisia ja kannustaa myös yrityksiä seuraamaan tilanteen kehittymistä. Esitys menee vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Esityksessä kaupunki muun muassa suhtautuisi myönteisesti voimassa olevien tonttivarausten rahoitus- ja hallintamuodon muuttamiseen muuhun asuntotuotantoon edellyttäen, että muutos selkeästi edistää tontin rakentumista. Kaupunki olisi esityksen mukaan valmis keskustelemaan myös muista mahdollisista poikkeamista, edellyttäen kuitenkin, että energiatehokkuuteen ja ekologisuuteen liittyvistä ehdoista pidetään kiinni.

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että nyt hyväksyttävät tonttipoliittiset kirjaukset ovat väliaikaisia. Väliaikaiset linjaukset ovat voimassa 30.6.2025 asti. Vuoden 2025 keväällä tehdään väliaikaisten linjausten vaikutusten arviointi, jonka pohjalta lautakunta ja kaupunginhallitus voivat arvioida tarvetta linjausten jatkamiselle määräajan jälkeen.

Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että taloudellisessa mielessä taakkaa syntyy pysäköinnin järjestämisestä. Lautakunta kannustaa keventämään pysäköinnin normeja niissä tapauksissa, joissa keventämispäätöksen voidaan katsoa varmistavan hankkeen nopean liikkeellelähdön ja joissa keventäminen katsotaan mahdolliseksi esimerkiksi siten, että pysäköinnin määrä on kohtuullinen suhteessa alueen autonomistukseen.

Kaupunki ei tee uusia tonttivarauksia asumisoikeustuotantoon, ellei valtion asumisoikeustuotannon lakkauttamista koskevissa linjauksissa tapahdu muutosta. Olemassa olevia asumisoikeustuotantoon osoitettuja tontinvarauksia voidaan jatkaa, mikäli hankkeelle on myönnetty valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran korkotukipäätös tai varauksensaaja pystyy luotettavasti osoittamaan, että korkotukipäätös on mahdollista saada.

Mikäli tontinvarauksen jatkamiselle ei edellä mainitusta syystä ole edellytyksiä, tarjotaan varauksensaajalle mahdollisuutta toteuttaa hanke muuna alueelle soveltuvana säänneltynä asuntotuotantona edellyttäen, että varauksen jatkamisen edellytykset ovat muutoin olemassa ja muutos selkeästi edistää tontin rakentumista.

Lautakunta edellyttää, että tonttipoliittisten toimien lisäksi virkakunta valmistelee seuraaviin asumisen ja maankäytön AM-ohjelmaneuvotteluihin mennessä lisätoimia asuinrakentamisen edistämiseksi. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että tuotetaan selvitys kaupungin mahdollisuudesta rakennuttaa asuinoikeusasuntoja ilman valtion Ara-tukea, jotta voidaan varmistaa jo aiemmin linjattujen hallintamuototavoitteiden toteutuminen. Tämä selvitys esitellään lautakunnalle kevään 2024 aikana.

RT on tyytyväinen, että Helsingin kaupunki on vahvasti reagoinut rakennusalan ahdinkoon, on selkeästi osoittanut tahtotilansa pyrkiä löytämään ratkaisuja yhdessä ja on edelleen sitoutunut omiin asuntotuotantotavoitteisiinsa.

Lisätietoja

Diana Råman
diana.raman@rt.fi
+358 40 849 9463

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä