Rakentamislain korjaussarja sisältää kaivattuja parannuksia, mutta vaatii vielä viilaamista

Rakennusteollisuus RT on antanut lausuntonsa ympäristöministeriön esittämistä muutoksista rakentamislakiin. Ehdotusten pohjalta rakentamislaki tulee RT:n mielestä olemaan entistä vaikuttavampi, toimivampi ja vähemmän byrokraattinen. Muutoksia kuitenkin tarvitaan edelleen etenkin vähähiilisyyden sääntelyyn.

Rakentamislain niin sanottuun korjaussarjaan sisältyvät muutosehdotukset ovat RT:n mielestä pitkälti perusteltuja. Alkuperäiseen, vuoden 2023 maaliskuussa hyväksyttyyn rakentamislakiin jäi useita puutteita, jotka kohtasivat voimasta kritiikkiä sekä sidosryhmiltä että eduskunnalta lakiesityksen käsittelyn aikana. Näitä epäkohtia on nyt lähdetty nykyisen hallitusohjelman mukaisesti korjaamaan.

”Pidämme erittäin tärkeänä, että rakentamislakia lähdettiin korjaamaan jo ennen kuin se tulee voimaan. Muutokset parantavat lakia monin osin eivätkä lisää sääntelyä”, Anu Kärkkäinen toteaa.

RT kannattaa muun muassa seuraavia korjaussarjaan sisältyviä muutoksia:

  • Rakentamisluvan käsittelylle 3 kuukauden määräaika ja seuraamukset määräajan laiminlyömisestä lisäävät lupaprosessin ennakoitavuutta
  • Uutena lakiin tuleva puhtaan siirtymän teollisuutta koskeva sijoittamislupa sujuvoittaa osaltaan vihreää siirtymään tukevien hankkeiden luvitusta
  • Rakentamisluvan hakemiseen ehdotetut muutokset helpottavat kokonaisuutena luvanhakua
  • Valitusoikeuksia kaventaminen rakentamislaissa esitetystä tehostaa lupaprosessia
  • Purkamisedellytysten helpottaminen muiden kuin suojeltujen rakennusten osalta vähentää byrokratiaa ja nopeuttaa kaava-alueilla tapahtuvaa kaupunkirakenteen uudistamista

Ehdotettu päävastuullista toteuttajaa koskeva uusi säännös lisäisi merkittävästi epävarmuutta sopimusten sisältöön ja niiden tulkintaan. Tämän vuoksi RT esittää ensisijaisesti, että rakentamislaista poistetaan kokonaan päävastuullisen toteuttajan vastuuta koskeva pykälä perusteluineen sekä päävastuullista toteuttajaa koskevat muut viittaukset. Mikäli pykälää ei poisteta laista, toissijaisesti RT esittää täsmennyksiä lakiin.

RT:n ehdotukset vähähiilisyyden sääntelyyn: hiilikädenjälki pois ja hiilijalanjäljen raportointi loppukatselmukseen

Rakennusteollisuus on sitoutunut ilmastotavoitteisiin ja näkee välttämättömäksi, että laki on myös vähähiilisyyden sääntelyn osalta toimiva. RT esittää uusina tarpeellisina muutoksina, että hiilikädenjälki poistetaan laista ja hiilijalanjälki raportoidaan ennen loppukatselmusta eikä rakentamisluvan yhteydessä. Hiilikädenjäljen laskentamenetelmä ei ole riittävän selkeä ja vakioitu, jotta se soveltuisi osaksi lainsäädäntöä ja ohjaisi ilmastotavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan.

Ehdotuksemme tuottaisi hiilijalanjäljestä todennettavampia tuloksia ja edistäisi tehokkaammin ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Rakennuslupavaiheen tiedot materiaaleista ovat vielä alustavia ja niihin sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Käyttöönottovaiheessa tiedot sen sijaan perustuvat todellisiin tuotteisiin ja määriin ja antavat näin luotettavamman perustan hiilijalanjäljen arvioinnille. Hiilijalanjäljen tulisi alittaa rakennukselle säädetty raja-arvo ja mahdolliset ylitykset olisi sanktioitu.

Kannatamme vähähiilisyyttä koskevaan pykälään tehtyä muutosehdotusta, jonka mukaan vaatimus hiilijalanjälkilaskelman tekemisestä poistetaan korjausrakentamisesta ja erillispientaloilta.

Ympäristöministeriö järjesti rakentamislakiin esitetyistä muutoksista lausuntokierroksen alkuvuodesta 2024. Lausuntoaika päättyi 6. maaliskuuta, johon mennessä lausuntoja kertyi peräti 225. Ympäristöministeriön tavoitteena on edelleen saada lakimuutokset voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023.

Katso myös

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä