Hyödyllistä tietoa osaamisen kehittämiseen

Lähivuosina rakennusalalla tapahtuu paljon muutoksia, jotka edellyttävät panostusta osaamisen kehittämiseen. Heikossa suhdannetilanteessa on erityisen tärkeää, että yritykset kannustavat tutkintojen loppuun saattamiseen, lisäkoulutusten ja pätevyyksien hankkimiseen. Osaamistarve rakennusalalla kasvaa erityisesti digitalisaation, vihreän siirtymän, muuttoliikkeen ja eläköitymisen myötä.

Olemme koonneet tälle sivulle ajankohtaista tietoa opiskelujen loppuunsaattamisesta, täydennys- ja lisäkoulutukista sekä pätevyyksistä, harjoittelupaikkojen ja kesätöiden tarjoamisesta nuorille sekä erilaisten tukien hakemisesta ja niitä tarjoavista palveluista. Sivun lopusta löydät linkkejä aiheeseen liittyviin tutkimuksiin, selvityksiin ja hankkeisiin.

Tutkintojen saattaminen loppuun ja opinnäytetyöt

Moni korkeakouluopiskelija työllistyi noususuhdanteessa kesken opintojen. Tästä johtuen valmistuminen ja lopputöiden palauttaminen on saattanut jäädä kesken. Heikomman suhdanteen aikana on hyvä tilaisuus suorittaa opinnot loppuun ja hankkia myös pätevyys vaativampiin tehtäviin. Uusi rakentamislaki korostaa alan pätevyysvaatimuksia.

Kannustamme yrityksiä tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan tilausopinnäytetöitä, joiden avulla on mahdollista kehittää myös oman yrityksen liiketoimintaa.

Rakentamislain edellyttämät pätevyydet

Vuoden 2025 alussa voimaan astuva rakentamislaki asettaa uusia vaatimuksia alan ammattilaisille ja toimijoille. Esimerkiksi vastaavilla työnjohtajilla tai suunnittelijoilla tulee olla lain edellyttämä todistus pätevyydestään.

Lisä- ja täydennyskoulutus

Suhdannetilanteen kääntyessä nousuun on tärkeää, että osaaminen ja vaadittavat pätevyydet ovat kunnossa. Osaamisen kehittäminen ei ole ainoastaan yrityksen vastuulla, vaan jokaisen ammattilaisen niin toimihenkilöiden kuin työntekijöidenkin kannattaa panostaa omaan osaamiseensa henkilökohtaisesta työtilanteesta riippumatta.

Esimerkiksi Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennyskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevyyksiin valmentavaa ja ammatillisia tutkinto- ja tutkinnonosakoulutuksia.

Henkilöjärjestöt

Henkilöjärjestöt tarjoavat jäsenilleen neuvontaa ja erilaisia lisäkoulutusmahdollisuuksia.

Harjoittelu, kesätyöt ja vastavalmistuneiden palkkaaminen

Laskusuhdanteesta huolimatta on tärkeää tarjota harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille, jotta toimialalla on riittävästi osaajia myös tulevaisuudessa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat olla palkattomassa koulutussopimuksessa tai palkallisessa oppisopimuksessa. Korkeakouluharjoittelijoiden sopimukset voidaan sopia vapaammin. Kesätyöt ovat erinomainen keino nuorille tutustua rakennusalaan, ja yrityksille mahdollisuus löytää potentiaaliset tulevaisuuden osaajia.

Rakennusalan ammattiopistojen opiskelijoita sekä vastavalmistuneita voidaan palkata työharjoitteluun työntekijätehtäviin, vaikka yrityksen omia työntekijöitä olisi lomautettuina tai irtisanottuina. Harjoittelijan palkkaaminen ei saa korvata lomautettua tai irtisanottua työntekijää.

Muutosturva

Muutosturvan palveluita on mahdollista hyödyntää tuotannollisista ja taloudellisista johtuvissa irtisanomistilanteissa.  Muutosturvan tavoite on auttaa irtisanottua työntekijää ja työnantajaa muutostilanteesta. Alueellisten TE-toimistojen palveluihin sisältyy mm. työllistymissuunnitelman laatiminen irtisanotulle TE-palveluissa, koulutusten järjestäminen tai muiden tahojen järjestämien opintojen kustannuksiin osallistuminen.

Sosiaaliturva opiskelun aikana

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on harkinnanvarainen tuki lomautetuille ja työttömille työnhakijoille. Tuen edellytyksenä on 25 vuoden ikä. Lomautetun tai työttömän kannattaa kysyä mahdollisuudesta TE-toimistosta/kuntakokeilusta ilmoittautuessaan työnhakijaksi.

Opintotukea voi saada päätoiminen opiskelija, joka ei ole oikeutettu omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Aikuiskoulutustuki on taloudellinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Tuen enimmäisaika on yhteensä 15 kuukautta. Tuen avulla voit opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia. Hallitus esittää aikuiskoulutustuen lopettamista, joten mikäli hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, niin uusia tukipäätöksi ei enää myönnetä 1.8.2024 alkaen.

Muualla verkossa

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä