Asuntorakentaminen tarvitsee näkymän kengän kärkiä pidemmälle

Suo­men ta­lou­des­sa on las­ku­suh­dan­tees­ta huo­li­mat­ta rau­hal­lis­ta. Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen sen si­jaan on poik­keuk­sel­li­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa. Tar­ve uu­sil­le asun­noil­le säi­lyy hei­kos­ta suh­dan­tees­ta ja vii­me vuo­sien hy­väs­tä asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ta­sos­ta huo­li­mat­ta. Nyt tar­vi­taan po­liit­ti­sia pää­tök­siä riit­tä­vän asun­to­tuo­tan­non ja ta­lous­kas­vun var­mis­ta­mi­sek­si lä­hi­vuo­sil­le. Hy­väk­si to­det­tu­ja kei­no­ja löy­tyy.

Ra­ken­nus­teol­li­suus RT jul­kai­si ke­sä­kuus­sa asun­to­tuo­tan­non ta­soa en­na­koi­van asun­to­tuo­tan­to­ky­se­lyn­sä. Tu­lok­set viit­taa­vat asun­to­ra­ken­ta­mi­sen lä­hes py­säh­ty­neen vuo­den toi­sel­la nel­jän­nek­sel­lä. Asun­to­ra­ken­ta­jien asun­toa­loi­tuk­set yli puo­lit­tu­vat edel­li­ses­tä, ke­vääl­lä teh­dys­tä ky­se­lys­tä. Lop­pu­vuon­na asun­toa­loi­tus­ten mää­rä oli­si vain hie­man al­ku­vuot­ta suu­rem­pi. Tois­tai­sek­si ne­kin ovat vain toi­vei­den va­ras­sa.

Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen jar­rut­taa nyt siis voi­mak­kaas­ti ko­ko Suo­mes­sa. Kor­ko­jen ja kus­tan­nus­ten yh­täai­kai­nen nou­su on jää­dyt­tä­nyt asun­to­lai­naa­mi­sen ja asun­to­kau­pan. Ko­ti­ta­louk­sien uu­sien asun­to­lai­no­jen nos­tot ovat pai­nu­neet 20 vuo­den ta­kai­sel­le ta­sol­le. 

Asun­to­jen hin­nat ovat las­ke­neet lä­hes kaik­kial­la Suo­mes­sa. Van­han pääo­ma­kan­nan hin­nan las­ku yh­des­sä ra­hoi­tus- ja ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nou­sun kans­sa ei mah­dol­lis­ta uu­sien hank­kei­den aloi­tuk­sia. Ai­kai­sem­piin krii­sei­hin ver­rat­tu­na kus­tan­nus­ke­hi­tys on jat­ku­nut ri­peä­nä, min­kä ta­kia myös val­tion tu­ke­ma asun­to­tuo­tan­to on ro­mah­ta­nut. 

Asun­to­tuo­tan­to voi ku­lu­va­na vuon­na jo­pa puo­lit­tua vii­me vuo­den 38 000 asun­toa­loi­tuk­ses­ta. Nä­ky­mä lä­hi­vuo­sil­le on myös hä­lyt­tä­vän heik­ko.  

Vii­me vuo­den vilk­kaan asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ta­kia asun­to­ja val­mis­tuu vie­lä ke­sään men­nes­sä run­saas­ti. Tä­nä vuon­na val­mis­tu­vat asun­not ei­vät kui­ten­kaan kor­vaa asun­to­jen uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta. Asun­to­jen het­kel­li­nen yli­tar­jon­ta su­laa en­nus­tei­den mu­kaan lop­pu­vuo­des­ta al­kaen asun­to­kau­pan toi­pues­sa. Jos mi­tään ei teh­dä, seu­raa­vien vuo­sien ai­ka­na asun­to­kau­pas­sa ol­laan­kin ti­lan­tees­sa, jos­sa tar­jol­la on lä­hin­nä ei-oo­ta.

Kau­pun­gis­tu­mi­nen on jat­ku­nut ko­ro­nan jäl­keen vilk­kaa­na. Ko­ti­ta­louk­sien käy­tet­tä­vis­sä ole­vien tu­lo­jen en­nus­tet­tu voi­ma­kas kas­vu li­sää jo ku­lu­van vuo­den lop­pu­puo­lel­la asun­to­jen ky­syn­tää. VTT:n te­ke­mien tar­ve­las­kel­mien mu­kaan kah­den seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na uu­sia asun­to­ja tar­vi­taan yh­teen­sä 700 000 eli vuo­sit­tain 35 000 kap­pa­let­ta. 

Tar­ve uu­sien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­sel­le säi­lyy siis suh­dan­tees­ta riip­pu­mat­ta. Kun va­paa­ra­hoit­tei­sen asun­to­tuo­tan­non edis­tä­mi­nen on han­ka­laa, ko­ros­tuu val­tion tu­ke­man asun­to­ra­ken­ta­mi­sen mer­ki­tys.

On­ko val­tiol­la käy­tös­sä kei­no­ja, jol­la hi­taas­ti kään­ty­vän ra­ken­ta­mi­sen lai­van kurs­sia saa­tai­siin muu­tet­tua en­nen kuin Suo­mi li­puu koh­ti asun­to­pu­laa ja sy­ven­tää elin­kus­tan­nusk­rii­siä en­ti­ses­tään?

Hy­väk­si to­det­tu­ja ja koe­pon­nis­tet­tu­ja kei­no­ja löy­tyy. Ei­kä kä­siä tar­vit­se työn­tää ko­vin sy­väl­le naf­ta­lii­niin.

Asun­to­to­ra­ken­ta­mi­sen el­vy­tys­toi­met fi­nans­sik­rii­sin seu­rauk­se­na vuo­si­na 2008–2011 li­sä­si­vät no­peas­ti asun­to­ra­ken­ta­mis­ta. Vuon­na 2008 al­ka­nees­sa taan­tu­mas­sa kan­san­ta­lout­ta el­vy­tet­tiin voi­mak­kaas­ti vuok­ra-asun­to­tuo­tan­non avul­la. Ta­lousk­rii­sin yh­tey­des­sä val­mis­tel­tiin pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la vuok­ra-asun­to­jen tar­jon­nan li­sää­mi­sek­si ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si ns. vä­li­mal­li. El­vy­tys­toi­mien avul­la asun­toa­loi­tuk­set kas­voi­vat voi­mak­kaas­ti. Niil­lä väl­tet­tiin ra­ken­nu­sa­lan suur­työt­tö­myys. Li­säk­si asun­toin­ves­toin­nit tuot­ti­vat jul­ki­sel­le sek­to­ril­le tu­lo­ja, joi­ta ei oli­si syn­ty­nyt il­man el­vy­tys­tä.

Ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa Ra­ken­nus­teol­li­suus on esit­tä­nyt nel­jää no­peaa kei­noa Ara-tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­sek­si. En­sin­nä­kin poik­keus­ti­lan­tees­sa on yk­sin­ker­tai­ses­ti pak­ko hy­väk­syä ko­hon­nut kus­tan­nus­ta­so. Sa­maan ai­kaan on syy­tä alen­taa kor­ko­tuen oma­vas­tuuo­suut­ta, uu­dis­taa ly­hyt kor­ko­tu­ki­mal­li ja käyt­tää ra­hoi­tus­val­tuut­ta jous­ta­vam­min. Kor­jau­sa­vus­tuk­siin pi­tää myös ra­ken­taa uu­det työ­ka­lut ja mal­li ra­hoi­tuk­sen var­mis­ta­mi­seen.

Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen on poik­keuk­sel­li­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, mi­kä hei­ken­tää niin asun­to­jen saa­ta­vuut­ta kuin ta­lous­kas­vua, työl­li­syyt­tä ja ve­ro­ker­ty­mä. Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen tar­vit­see pi­kai­sia po­liit­ti­sia pää­tök­siä riit­tä­vän asun­to­tuo­tan­non yl­lä­pi­tä­mi­sek­si. Ky­se on nyt vain tah­dos­ta ja no­peu­des­ta. Kei­no­ja löy­tyy.


Kirjoitus on julkaistu A-kruunun blogissa 16.6.2023.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä