Rakennusteollisuus tukee jäsenyritysten vastuullisuustyötä laatimalla vastuullisohjelman

Rakennusteollisuus RT on tehnyt olennaisuusanalyysin selvittääkseen toimialan vastuullisuuden kokonaiskuvan ja merkittävät vastuullisuusteemat sidosryhmien silmin. Työ jatkuu laatimalla toimialatason vastuullisuusohjelman, jolla pyritään vähentämään rakentamisen haitallisia vaikutuksia ja luomaan uusia mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle.

Toteutamme tänä vuonna vastuullisuusohjelman, jossa asetamme tavoitteet sekä määritämme toimenpiteet ja mittarit toimialan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle. Lähtökohtana ovat rakennusalan merkittävät vastuullisuusteemat, jotka olemme tunnistaneet sidosryhmävuoropuhelun ja olennaisuusanalyysin avulla.

Olennaisuusanalyysissä hyödynsimme kaksoisolennaisuusperiaatetta eli otimme huomioon toimialan negatiiviset ja positiiviset vaikutukset kuhunkin vastuullisuusteemaan sekä teemoihin liittyvät taloudellisen riskit ja mahdollisuudet toimialan yrityksille.

”Kaksoisolennaisuus on myös kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukainen menettely. Sen avulla raportointivelvollinen yritys määrittää ne teemat, joista sen tulee raportoida. Jäsenyrityksemme voivat hyödyntää omassa analyysissään toimialatasolla tekemäämme työtä”, vastaava juristi Ville Wartiovaara sanoo.

CSRD tuli voimaan tämän vuoden alusta. Ensivaiheessa se koskee listattuja pörssiyrityksiä, joiden henkilöstömäärä on yli 500. Raportointivelvollisuus laajenee kuitenkin seuraavina vuosina kattamaan myös pk-sektorin yrityksiä.

Jäsenyritysten näkemykset ohjaavat työtä

Syksyn 2023 aikana tekemämme olennaisuusanalyysi koostui eri työvaiheista: taustaselvityksestä, tulevaisuuden ilmiöiden kartoituksesta, jäsenyrityksille ja ulkoisille sidosryhmille kohdennetusta kattavasta verkkokyselystä sekä keskeisten sidosryhmien haastatteluista ja asiantuntijoiden työpajasta.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 124 jäsenyritystä kaikista eri kokoluokista ja eri toimialoilta. Myös osa syventävistä haastatteluista kohdistui jäsenyrityksiin. Jäsenyritysten edustajat muodostavat lisäksi ohjausryhmän, joka luotsaa tulevaa vastuullisuusohjelmaa.

Rakennusteollisuudessa toimivien yritysten ja ulkoisten sidosryhmien näkemykset poikkesivat jossain määrin toisistaan. Keskeisistä vastuullisuuteen liittyvistä teemoista vallitsi kuitenkin yksimielisyys.

Rakennusalan olennaisiksi vastuullisuusteemoiksi seuloutuivat ympäristövastuun osalta ilmastonmuutos, resurssien käyttö, elinkaarivastuullisuus ja uudistava rakentaminen. Sosiaalisessa vastuussa keskiöön nousivat osaaminen ja monimuotoisuus sekä asumisen ja elämisen viihtyvyys. Taloudellisen vastuun kannalta tärkeimpiä ovat kestävät arvoketjut ja yhteiskunnallinen vastuu.

Tarkastelun kohteena rakentamisen koko arvoketju

”Tarkastelemme rakentamisen koko arvoketjua alueidenkäytön suunnittelusta rakentamiseen ja aina uusiokäyttöön asti sekä näihin kytkeytyvää laajempaa arvoverkkoa. Yhteistyössä eri osapuolten kanssa voimme edistää rakentamisen koko ketjun vastuullisia toimintatapoja”, Ville Wartiovaara sanoo.

Rakennusalalta odotetaan konkreettisia tekoja ja kestävyyden koko kirjon huomioon ottamista kokonaisvaltaisesti.

”Vastuullisuuden haltuunotto koko arvoketjussa on yksi RT:n strategian painopisteistä. Oma roolimme on tukea ja kannustaa jäsenyrityksiämme niiden vastuullisuustyössä tuottamalla ja välittämällä tietoa, järjestämällä koulutusta, viitoittamalla suuntaa sekä vaikuttamalla sääntelyyn. Tuomme myös yhteen yrityksiä ja muita toimijoita vastuullisuuden kehittämiseksi”, Wartiovaara toteaa.

Rakennusalan vastuu poikkeuksellisen suuri

Olemme jo aiemmin toteuttaneet vähähiilisyys- ja biodiversiteettitiekartat, jotka näyttävät toimialalle suuntaa kohti hiilineutraliteettia ja luontopositiivista siirtymää. Tänä keväänä päivitämme vähähiilisyyden tiekartan. Lisäksi olemme tehneet yli vuosikymmenen ajan systemaattista työtä muun muassa työturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden sekä työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi.  

”Nyt olemme muodostaneet kokonaiskuvan toimialamme vastuullisuudesta, jonka kaikki osa-alueet ovat omalla tavallaan tärkeitä. Vastuullisuusohjelmamme painopisteiksi valitsemme strategiset vastuullisuusteemat, joissa toimialan vaikutus ja mahdollisuudet ovat suurimmat ja joissa pystymme eniten kirimään”, johtaja Merja Vuoripuro sanoo.

Rakennetulla ympäristöllä ja rakentamisella on yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen suuri merkitys. Osuus työllisistä on 20 prosenttia, investoinneista 60 prosenttia sekä energian ja raaka-aineiden kulutuksesta ja päästöistä noin kolmannes.

”Kun ottaa huomioon ilmastokriisin ja luontokadon vakavuuden sekä rakennusalan huomattavan vaikutuksen ympäristön, ihmisten ja talouden hyvinvointiin, meille on moraalinen välttämättömyys vähentää toimintamme aiheuttamia haittoja ja lisätä hyötyjä”, Vuoripuro toteaa.

Rakennusteollisuus RT:n olennaisuusanalyysissä ja vastuullisuusohjelmassa kumppanina on Gaia Consulting. Vastuullisuusohjelmaa rahoittaa TT-säätiö.

Katso myös

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä