Jäsenyritykset ovat tyytyväisiä RT-liittoyhteisön toimintaan, mutta aina on varaa parantaa

Uuden strategian myötä olemme uudistaneet myös jäsentyytyväisyyskyselyämme, joka lähetettiin kaikille RT-liittoyhteisön jäsenyritysten edustajille tammikuussa 2024. Kaikkiaan vastauksia saatiin reilu 250 kappaletta.

Jäsentyytyväisyyttä mitattiin viidellä eri kysymyksellä asteikolla 1–5. Kaikkiaan vastausten keskiarvoksi saatiin 3,65, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Samalla kysyttiin suositteluhalukkuutta, eli henkilön halukkuutta suositella RT:n jäsenyyttä kollegalleen asteikolle 0–10. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 7,64 ja tästä laskettu NPS-luku eli suositteluhalukkuusluku oli 17. Nämä tulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin edellisen strategiakauden jäsentyytyväisyysmittauksien tulokset (ks. kuva).

Suositteluhalukkuuden kehitys 2015-2013

Huomionarvoista kyselyssä on, että RT-liittoyhteisön hallinnossa mukana olevien henkilöiden vastaukset ovat selkeästi positiivisempia kuin koko vastaajajoukon. Hallinnossa mukana olevien jäsenyritysten edustajien kaikkien jäsentyytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvo oli 3,96; suositteluhalukkuusvastausten keskiarvo oli 8,43 ja NPS-luku 48. Näitä tuloksia voidaan pitää erinomaisena.

Vapaasta palautteesta nousi selkeästi esille huoli tämänhetkisen suhdannetilanteen vaikutuksista sekä yritysten toimintakykyyn että työvoiman saatavuuteen, ettei kävisi kuten 1990-luvun lamassa, jolloin ”kadotimme” yhden sukupolven verran rakentajia.

Kyselyn tuloksia ja palautetta käytetään RT:n toiminnan kehittämiseksi, jotta liittoyhteisö kykenee ajamaan jäsenyritysten etuja mahdollisimman tehokkaasti ja jäsenpalvelut ovat jäsenyritysten tarpeiden mukaisia. Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Katso myös

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä