Hankemuotoa tärkeämpää on yhteishengen luominen

Yhteistyön merkitys on kasvanut infra-alalla selkeästi vuosien saatossa. INFRA ry ja SKOL ry tilasivat aiheesta selvityksen, jonka toteutti valmistuva insinööri (YAMK) Hannele Haavisto.

Hannele Haaviston selvityksen mukaan yhteistyö on kaikkien infrahankkeen toimijoiden yhteinen asia. Tilaajalla on kokonaisuudessa kuitenkin avainrooli niin hanketta käynnistettäessä kuin eri osapuolia hankkeeseen perehdytettäessä.

Hankkeiden läpiviennin parantamiseksi kaivataan selvityksen perusteella selkeämpää viestintää, johtamista ja vastuuhenkilöiden osallistumista hankkeiden läpivientiin. Lisäksi innovoinnin mahdollisuutta tulisi voida lisätä kaikissa hankkeissa.

Hankemuotoa tärkeämpänä pidettiin yhteisten pelisääntöjen luomista ja jokaisen ammattitaidon arvostamista.

Haaviston työ tukee Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa -työryhmässä nousseita ajatuksia yhteistyön merkityksestä infra-alalla.

Selvitys viittaa siihen, että tilaajan tahtotila hankkeen aloitusvaiheesta loppuun saakka määrittää sen, kuinka eri alojen toimijat kokevat koko projektin mielekkyyden.

”Oli mielenkiintoista huomata, että tilaajat olivat yleisesti tyytymättömämpiä kuin muut vastaajat. Moniin vastaamiinsa seikkoihin tilaajaorganisaatio vaikuttaa itse omalla toiminnallaan”, Haavisto pohtii työssään.

Jokaiselle hankkeelle omat, yhteiset pelisäännöt

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että organisaatioiden sisällä on erilaisia tapoja toimia. Selkeämmälle toimintakulttuurille olisi tilausta. Hankkeissa yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä ja pohtimalla asioita, ja jokainen hanke vaatii yhteiset pelisäännöt, jotka tulee sopia eri toimijoiden kesken. Tilaaja on tässäkin kokoava voimana.

”Tilaajan tulee huolehtia siitä, että rakennuttajakonsultti on perehtynyt ja perehdytetty organisaatioon ja hankkeeseen niin hyvin, että voi tilaajan edustajana toimia. Rakennuttajakonsultin tulee osata tätä vaatia. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuuksia, joista ei voi eikä kannata luopua. Tämä helpottaa mahdollisten takuuaikaisten epäselvyyksien sekä kunnossapidollisten asioiden hoitamista”, Haavisto kirjoittaa työssään.

Hankintalaki antaa enemmän mahdollisuuksia kuin on totuttu käyttämään, eikä sen tulkintaa Haaviston arvion mukaan vielä täysin hallita.

Kyselytutkimuksessa toivottiin markkinavuoropuheluiden lisäämistä ja juridiikan vähentämistä. Rakennuttajakonsultin valintaan toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Referenssien eli aiempien työnäytteiden tarve tulisi arvioida hankkeen vaativuuden mukaan.

Haaviston työn lopputuloksena kehitetään tilaajaorganisaatioille jaettava opas. Sen tarkoituksena on kannustaa yhteistyöhön ja toimia muistilistana tilaajana toimiville asiantuntijoille. 

Lue opinnäytetyö >

Tutkimus liittyi Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa -projektiin

Lisätietoja:
Johtaja Kari Muhonen, INFRA ry
etunimi.sukunimi@infra.fi, puh. 0400 943 350

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä