Tuotetiedon digitalisointi tehostaa koko toimitusketjua

Betonielementtien suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta muodostuva toimitusketju on yksi rakennusalan haastavimmista kokonaisuuksista. Tämä konkretisoituu etenkin työmaan runkovaiheessa. Betoniteollisuuden elementtien mallintamisen ohjeistamiseen keskittyvä BEC-työryhmä on pitkään työskennellyt haasteen parissa. Nyt betonielementtien suunnittelua ja valmistusta on pystytty digitalisoimaan.

Elementtien toimitusketjut ovat jo lähtökohtaisesti pitkiä, sillä tilauksesta alkava suunnitteluvaihe sisältää elementtien ja niiden valmistuksen lisäksi rungon pystytyksen suunnittelun. Toimitusketjut yhdistävät rakennesuunnittelijat, pääurakoitsijat, elementtivalmistajat sekä kuljetus- ja asennusliikkeet. Käytännössä yksittäiseen elementtiin liittyvää tietoa siirrellään osapuolten kesken jo paljon ennen sen valmistusta.

Tässä kulminoituu myös yksi toimitusketjun keskeisistä ongelmista. Betonielementtien tuotetietoa hallitaan hyvin vaihtelevilla ja työteliäillä menetelmillä muun muassa kuvien ja excel-taulukkojen avulla. Sitä myös välitetään henkilöltä toiselle sekä organisaatioiden sisällä että yritysten kesken.

Lisäksi tiedonvälitys- ja siirtokäytännöt perustuvat yritysten välisten standardien sijasta projektien vastuuhenkilöiden omiin vakiintuneisiin toimintatapoihin. Tämä teettää usein turhaa työtä ja on omiaan lisäämään myös virheiden riskiä.

Haaste konkretisoituu etenkin työmaiden runkovaiheessa. Paperituloste ja graffitit ovat monessa kohtaa käytetyin ja myös tehokkain tapa kommunikoida, siirtää ja ylläpitää ajan tasaista tietoa.

Betonielementtien osalta tieto ei vielä kulje järjestelmästä toiseen eikä sen pohjalta saada riittävän selkeää kuvaa itse toimitusprosessista. Ilman tarkkaa tietoa suunnittelu-valmistus-toimitus-asennus-prosessin todellisesta tilasta ei pystytä myöskään parantamaan toimitusketjun suorituskykyä.

Lisäksi betonielementtien toimitusketjut rakennetaan ja puretaan yleensä projektikohtaisesti. Yksittäisen yrityksen onkin vaikeaa – ja joskus jopa mahdotonta investoida oman toimitusketjunsa digitalisointiin.

Viivakoodi ja RFID-teknologia avuksi

Betoniteollisuuden elementtien mallintamisen ohjeistamiseen keskittyvä BEC-työryhmä on jo reilun kymmenen vuoden ajan pureutunut elementtien tietosisältöpulmaan. Tuotetiedon digitalisointi edellyttää tietosisältöjen vakiointia, sillä vakioimatonta tietoa ei voi käsitellä koneellisesti.

BEC onkin tehnyt ansiokasta työtä, jonka ansiosta betonielementtien suunnittelua ja valmistusta on pystytty digitalisoimaan. Tämä työ toimii pohjana koko toimitusketjun tiedon ja tietosisältöjen vakioinnille. Näin helpotettaisiin elementtien suunnittelun, määrälaskennan ja valmistuksen lisäksi kuljetusta, asennusta sekä rakennuksen ylläpitoa. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää mahdollistaa myös yritysten vastuullisuusraportoinnin perustana oleva raportoitavan tiedon keruun ja käsittelyn automatisointi.

Automatisoidussa tuotantoketjussa betonielementit on pystyttävä tunnistamaan myös koneellisesti. Tätä varten eri elementtityypeille on luotava vakioitu, auton rekisteritunnuksen kaltainen yksilöintitapa, joka on samalla avain kyseisen elementin tuotetietoihin. Viivakoodi- ja RFID -teknologian myötä projektin jokaisella osapuolella on mahdollisuus tunnistaa ja yksilöidä kaikki siihen tulevat betonielementit toimitusketjun eri vaiheissa. Rakennusteollisuus RT:n johtamassa Rakentamisen toimitusketjujen digitalisointihankkeessa on määritetty GS1-standardiperheeseen perustuva yksilöintikoodi, jota tullaan testaamaan RFID-teknologian avulla.

Käytännössä tämä yksilöintikoodi on avain, jonka avulla työmaa tulee saamaan yhdellä napin painalluksella jopa yksittäisen elementin suunnitelmakuvat ja -numerot holville tai sen sijaintitiedon kuljetuksessa. Yksilöintikoodi mahdollistaa tiedon virtauttamisen järjestelmästä toiseen yli organisaatiorajojen.

Seuraava kehitysaskel on vakioida toimitusketjun tietosisällöt, siis sekä tuote- ja prosessitieto, jotta betonielementteihin liittyvää tuotetietoa päästään siirtämään koneellisesti yritysten välillä hankkeen määrittelemien yksilöintikoodin avulla. Tämä tulee myös mahdollistamaan tiedon rikastamisen koneellisesti yritysten järjestelmissä, jota tarvitaan tulevaisuudessa esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin toteuttamiseksi.

Pilotit pian käyntiin elementtitehtaissa ja työmailla

RFID-tunnisteiden pilotointi on alkamassa elokuussa kahdella kerrostalotyömaalla Helsingissä ja Tampereella. Niissä ovat mukana Lujabetoni, Fira, NCC ja Parma. Piloteissa testataan RFID-tunnisteiden upotusta elementteihin sekä niiden tietosisältöä ja luentaa eri olosuhteissa ja paikoissa. Pilotointeja tehdään myös tietomallien tietosisältöjen vakioinnista sekä sanomapohjaisesta tiedonsiirrosta osapuolten välillä sopivien standardien käyttöönottamiseksi betonielementtitoimitusketjuissa.

Yksilöintikoodit ja RFID-tunnisteet ovat koneluennan mahdollistajat. Varsinainen työ betonielementtien toimitusketjun digitalisoimiseksi on hankkeessa vielä edessä. Koneluennan avulla saamme yksilöityä yksittäisen elementin, mutta meidän on vielä vakioitava tieto, joka liitetään yksilöityyn elementtiin. Tämä vakioitava tieto on sekä elementtiin liittyvää tuotetietoa (esim. elementin lappukuva) että elementin toimitusketjuun liittyvää prosessitietoa (aikataulu- tai statustietoa). Määrittelytyö pitää myös sisällään tiedon välittämiseen tarvittavien dokumenttien sähköistämisen eli muuttamisen sanomiksi esimerkiksi käyttämällä PEPPOL-standardia apuna.

Betonielementtitoimitusketjujen digitalisointi muuttaa kaikkien osapuolten toimintatapoja. Suunnittelutoimistoissa on siirryttävä mallinnuksessa vakioidun tuotetiedon käyttöön. Elementtitehtailla elementteihin on asennettava RFID-tunnisteet ja tuotannonohjausjärjestelmien on luettava ja tuotettava digitaalista tietoa. Urakoitsijoiden on puolestaan huolehdittava, että työmailla on RFID-tunnisteiden lukulaitteet. Käytettyihin ohjelmistoihin täytyy toteuttaa rajapinnat tiedon välittämiseksi. Nämä yhdessä tietosisältöjen vakioinnin ja sanomarajapintojen sopivien standardien käyttöönoton myötä mahdollistavat alan tarvitseman digiloikan.

Kirjoittajat

Janne Kihula, Rakennustuoteteollisuus RTT ry / Betoniteollisuus ry, jaospäälliikkö – Betonielementtitoimitusketjuhankkeen ohjausryhmän jäsen

Teemu Alaluusua, Con X Digi Technologies Oy, CEO
RT:n Betonielementtitoimitusketjuhankkeen projektipäällikkö ja ohjausryhmän jäsen

Otto Alhava, Flow Technologies, CTO
Rakennusteollisuus RT – Toimitusketjujen digitalisointihanke, ohjausryhmän jäsen

Lue myös

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä