Sitä saa mitä tilaa?

Laadukas rakentaminen tarkoittaa, että rakennustyö täyttää määräykset sekä odotukset, jotka liittyvät rakennuksen kestävyyteen, toimivuuteen, turvallisuuteen ja ulkonäköön.

Rakennushanke lähtee aina rakennushankkeeseen ryhtyvästä, eli tilaajasta. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Jos rakennushankkeeseen ryhtyvällä itsellään ei riitä osaaminen, on tärkeää, että hankkeeseen sitoutetaan hänen edustajansa, joka pystyy valvomaan tilaajaan etua. Tilaajaa edustavan rakennuttajan tehtävänä on yhteensovittaa toiveet vastaamaan käytettävissä olevaa budjettia ja aikataulua sekä puuttua mahdollisiin virhetilanteisiin. Rakennuttajan hankintaosaaminen ja laadun- sekä riskienhallinta vaikuttavat koko rakentamisen ketjuun.

MRL:n mukaan pääsuunnittelijan, eli yleensä arkkitehdin, on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja tilaajan tulee varmistaa, että suunnitelmien yhteen vertailu on tehty ennen rakennustöiden aloittamista.

Urakoitsijan tehtävä on huolehtia siitä, että rakentaminen tehdään suunnitelmien ja määräysten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Toteutuksessa tilaajan tulee varmistaa työmaan riittävä valvonta sekä muistaa omat velvollisuudet ja vastuut toteutuksesta. Työturvallisuuslainsäädäntö asettaa myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle työturvallisuusvelvoitteita ja rakennuttajalla on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli laiminlyö velvoitteita, joita on säädetty työturvallisuuslaissa ja rakennustyötä koskevassa asetuksessa.

Rakentamisen laadun merkitys näkyy myös rakennuksen käyttöönotto- ja ylläpitovaiheessa. Rakennuksen on pysyttävä laadukkaana koko elinkaarensa ajan ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota hankkeen alkuvaiheessa mm. suunniteltavaan käyttöikään, käytettävien materiaalien laatuun sekä hyödyntää hyväksi koettuja vakioratkaisuita.

Rakennuksen kunnosta tulee myös pitää huolta asianmukaisilla ja oikea-aikaisilla korjaus- ja huoltotoimilla. Vinkkinä nostan RT-kortin (18-10922) Kiinteistöjen tekniset käyttöiät ja kunnossapitoajat. Ohjekortissa esitetään kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien ja -laitteiden keskimääräiset tekniset käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. Näitä tietoja voidaan käyttää mm. kuntoarvioissa ja -tutkimuksissa sekä hanke- ja kunnossapitosuunnittelussa.

Lisäksi haluan korostaa lainkin vaatimusta, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Tämän jälkeen tilaajana valtuuta ja vastuuta. Hyödynnä asiantuntijoiden osaamista ja haasta hankkeen eri osapuolia tuomaan ratkaisuja hankkeen kokonaisuuden hyväksi. Hyvällä joukkueella pääset pitkälle ja ymmärrät paremmin mitä olet tilannut.

Lopuksi muistutan, että me kaikki pystymme vaikuttamaan, tavalla tai toisella siihen, että miten meidän rakennetusta ympäristöstämme pidetään huolta.


Kirjoitus on julkaistu Kiinteistölehti Uusimaassa 23.5.2024.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä