Keskinäinen luottamus on kehittymisen edellytys 

Bonavan toimitusjohtaja Riku Patokoski avaa blogikirjoitusten sarjan, jossa yritysjohdon edustajat pohtivat, mistä rakentuu turvallinen ja hyvinvoiva rakennusala. Kirjoitukset julkaistaan tällä palstalla noin kahden viikon välein.

Käyn kaikilla työmaillamme säännöllisesti, sillä rakennusprojektien seurannan lisäksi haluan tavata ihmisiä. Kun tullaan tutuiksi ja keskustellaan, rakentuu myös luottamus. Turvallinen työilmapiiri on edellytys yrityksen menestykselle: ihmiset voivat kysyä, olla eri mieltä, haastaa, ehdottaa. Jotta voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme, vaikeatkin asiat on voitava nostaa esille. 

Meillä Bonavalla on johdon työmaavierailuille erinomainen, vakioagendan mukaan organisoitu toimintamalli, jota olemme noudattaneet jo monen vuoden ajan. Johdon investointikatsauksia pidetään jokaisella rakennusprojektilla säännöllisin väliajoin. Agendalla on projektin talouden, aikataulun, laadun ja resurssien seurannan lisäksi aina isolla painoarvolla työturvallisuus. Jokainen investointikatsaus aloitetaan aina työmaakierroksella, ja kierroksen jälkeen pysähdymme keskustelemaan havainnoista. Avoimen keskusteluyhteyden tärkeyttä ei mielestäni voi liikaa korostaa. 

Time out! 

Jos työmaalla tapahtuu jotain, mikä vaarantaa turvallisuuden, tilanteeseen tulee puuttua ja tarvittaessa työskentelyn voi pysäyttää asian ratkaisemiseksi. Time out on bonavalainen käytäntö, ja sopii kaikkien käytettäväksi. Itsekin olen kerran noudattanut Time outia ja puhaltanut pelin poikki havaittuamme työmaakierroksella turvatonta työskentelyä. Näin toimimalla näytän esimerkkiä ja voin siten madaltaa muidenkin kynnystä toimia. 

Time out on jokaiselle bonavalaiselle sekä mahdollisuus että myös velvollisuus. Vaikka työskentelyn pysäyttämiseen onkin valtuutus olemassa, se ei suinkaan ole helppoa. Miten työmaalla muut suhtautuisivat tilanteeseen? Mitä jos työmaan johto katsoisikin asiaa läpi sormien? Työn keskeyttämisestä voi seurata kustannuksia, miten tähän suhtauduttaisiin? Miten yrityksen johto reagoisi? Jotta työntekijä voi toimia Time out -periaatteen mukaisesti, se edellyttää luottamuksen ilmapiiriä – psykologista turvallisuutta.  

Kerron esimerkin. Eräällä työmaallamme työmaapäällikkö keskeytti runkourakan, kun turvallisuuteen liittyviä puutteita oli esiintynyt toistuvasti. Hän vaihtoi urakoitsijan, vaikka tämä toimenpide vaikutti oleellisesti työmaan aikatauluun. Ei siis mikään helppo päätös työmaapäälliköltä. Lopputuloksena oli tilanteen parantuminen tällä työmaalla. Sen lisäksi muillakin työmailla nähtiin selkeä tason nosto, kun tapauksesta oli tiedotettu kaikille. Kun on tahtoa, voi saada aikaan muutosta.    

Aina Time out ei tarkoita näin radikaaleja toimia. Puuttumalla mihin tahansa turvallisuuspuutteeseen voi osoittaa työkaverista välittämistä. Sitä voi olla esimerkiksi huomauttaminen puuttuvista suojaimista. 

Jakamalla kokemuksia opimme toisiltamme 

Turvallisuus ei ole vain paikallista, työmaakohtaista toimintaa. Bonava on kansainvälinen yritys ja siitä on meille hyötyä myös turvallisuustyössä: voimme jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä ja oppia toisiltamme. Monet hyvät käytännöt, kuten Time out, ovat tällä tavoin vakiintuneet yhteisiksi toimintatavoiksi kaikkiin Bonava-maihin.  

Toinen hyvä esimerkki on Työturvallisuuden tiedostamisviikko. Se organisoidaan vuosittain kaikissa toimintamaissamme yhtä aikaa. Viikon teema ja tietyt nostot ovat yhteiset, toteutus paikallinen. Viikon aikana on myös digitaalisissa kanavissa toteutettua, kaikille maille yhteistä sisältöä ja ohjelmaa.  

Viime vuona Työturvallisuuden tiedostamisviikon aiheena oli luottamus ja yhteistyö – kuinka pysyä turvassa ja terveenä muuttuvassa ympäristössä. Sitä edeltävä teema oli psykologinen turvallisuus. Jokaisella viikolla on järjestetty kaikkien bonavalaisten kesken työpajoja, jotka ovat herättäneet hyvää keskustelua ja osaltaan muokanneet kulttuuriamme avoimempaan suuntaan.  

Arvot ja kulttuuri – tavoitteet ja prosessit 

Johtamisen näkökulmasta haluan korostaa arvojen ja kulttuurin merkitystä. Monissa yrityksissä arvot on kyllä määritelty, mutta onko toiminta niiden mukaista? Kulttuuri – se miten arjessa toimimme – luo perustan luottamukselle. Bonava on arvopohjaisesti johdettu yritys; arvomme ovat sitoutunut, utelias ja välittävä. Minusta on erittäin tärkeää, että työskentelemme aina arvojemme mukaisesti, sillä siten syntyy työlle merkityksellisyyttä.  

Kulttuurin rakentaminen on pitkäjänteistä, sinnikkyyttäkin vaativaa työtä. Bonavalla terveys ja turvallisuus on nostettu strategiseksi tavoitteeksi ja integroitu liiketoiminnan kaikille osa-alueille. Työturvallisuus on yrityskulttuurimme kulmakivi. Olen usein puhunut siitä, että kannattavassa liiketoiminnassa, laadukkaassa rakentamisessa ja työturvallisuudessa samat periaatteet tuovat tulosta. Valttia ovat tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys sekä vakioidut prosessit ja toimintatavat.  

Uskon vahvasti yhteistyön voimaan. Turvallisuudesta huolehtiminen ja työkaverista välittäminen on kaikkien asia, ja yhdessä me kaikki myös rakennamme luottamusta toisiimme.  

Turvallisuusjohtamisen viestintähaaste on nyt heitetty 

”Turvallinen ja hyvinvoiva rakennusala ei synny juhlapuheilla. Sen sijaan tarvitaan kouriintuntuvaa hyvää johtamista. Hyvä johtaminen mahdollistaa turvalliset olosuhteet työn tekemiselle ihan jokaiselle. Se edistää työkykyä, -ilmapiiriä ja -hyvinvointia”, alustaa CRH Services Finlandin Health, Safety & FLP Manager ja RT:n turvallisuusryhmän jäsen Jussi Puustinen rakennusalan turvallisuusjohtamisen viestintähaastetta.

Idea on lähtöisin RT:n turvallisuusryhmästä, joka päätyi haastamaan rakennusalan johtotehtävissä toimivia henkilöitä kertomaan oman näkemyksensä ja kokemuksensa siitä, miksi turvallisuutta on johdettava, millaisin keinoin, ja mitä hyvää se tuo mukanaan. Haasteeseen tarttui ensimmäisenä Bonava Suomi Oy:n toimitusjohtaja Riku Patokoski.

Riku Patokoski haastaa seuraavaksi rakennusliike Hartelan nostamaan esiin asian tai asioita, joita se pitää tärkeänä turvallisuusjohtamisessa. Hartelan blogikirjoitus julkaistaan kahden viikon kuluttua RT:n blogissa.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä