Turvallisuuskulttuuria kehitetään johtamalla

Johtamisen vahvistaminen on avaintekijä lähdettäessä kehittämään organisaation turvallisuuskulttuuria. Koko henkilöstön panosta tarvitaan turvallisen työympäristön luomiseen, mutta perustana ovat johdon asenteet, ajatukset, työtavat ja sitoutuminen. Lainsäädännön ja tilaajien turvallisuudelle asettamat vaa­timukset ovat minimitaso, jonka päälle rakennetaan vah­vaa ja tavoitteellista turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuusajatteluun sitoutuvat ja turvallisuutta joh­tamisessa vahvasti painottavat esihenkilöt pystyvät muokkaamaan yrityksen turvallisuuskulttuuria haluttuun suuntaan. Tasalaatuinen ja tavoitteellinen turvallisuuden johtaminen tukee yhtenäisen turvallisuuskulttuurin muodostumista ja estää samalla poikkeavien alakulttuurien syntymistä organisaatiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa selkeiden tavoitteiden asettamista ja niiden seuraa­mista, turvallisuusasioiden nostamista korkealle tilaisuuksien agen­dalla sekä säännöllisten turvallisuuskeskustelujen käymistä henkilös­tön kanssa.

Turvallisuuskulttuuri on kiinteä osa yrityksen arvoja ja kulttuuria, ja sitä rakennetaan yhdessä koko henkilöstön voimin. Avoin ilma­piiri sekä henkilöstön kohtelemi­nen reilusti ja oikeudenmukaisesti lisäävät luottamusta ja muokkaa­vat työympäristöstä turvallisen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Psykologisesti turvallisessa työyh­teisössä kunnioitetaan toisten aja­tuksia, kannustetaan luovaan ajat­teluun ja rakentavaan erimielisyy­teen, mikä edistää toiminnan tehokkuutta ja lisää henkilöstön sitoutumista.

Haastankin jokaisen rakennusalalla työskentelevän esihenkilön pohtimaan omaa johtamistaan turvallisuuden näkökulmasta: joh­datko omalla esimerkilläsi arjen turvallisuutta, onko turvallisuus kor­kealla agendallasi ja luotko luottamuksen ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä kaikkine ajatuksineen?

Turvallisemman työympäristön luominen lähtee johtamisesta, ja jokainen meistä vaikuttaa siihen esimerkillään ja omilla valinnoil­laan.

Kirjoitus on Jokka 1/2023 -lehden pääkirjoitus

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä