KIRA-kasvuohjelma tavoittelee toimialan uudistumista ja kasvua

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin (KIRA-foorumi) toimijat ovat laatineet yhteisen arvolupauksen ja siihen perustuvan KIRA-kasvuohjelman. Tavoitteena on vauhdittaa toimialan tavoitteellista kehittämistä vihreän siirtymän, tuotannollisen tehokkuuden ja elinkaaren läpäisevällä arvonluonnilla. Ohjelma on luotu kehityksen tiekartaksi ja perustaksi kaikille alan toimijoille.

Kiinteistö- ja rakentamisalan kasvuohjelma julkaistiin tiistaina 8. helmikuuta. Ohjelmassa esitetty alan yhteinen lupaus on toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö vuonna 2030.

Lupaus ei ole vähäinen. Rakennukset, kaupungit, väylät ja verkostot ovat yhteiskuntamme toimivuuden perusta, jossa on sitoutuneena merkittävä osa kansallisvarallisuuttamme. Rakennetulla ympäristöllä on lisäksi keskeinen asema ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Ilmastokäännettä ei tehdä rakentamista vähentämällä, vaan rakennettua ympäristöä nopeammin uudistamalla sekä rakentamalla aiempaa tehokkaammilla ja kestävämmillä menetelmillä. Tämä on välttämätöntä myös EU:n Green deal -ohjelman ja sitä edistävän vihreän siirtymän Fit for 55 -suunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi.

Rakennettua ympäristöä ja alaa uudistava kasvu edellyttää yrityksiltä uutta osaamista ja nykyistä suurempia kehityspanostuksia ja -investointeja. Kira-alalla pullonkaulaksi on muodostunut julkisen tki-rahoituksen krooninen puute.

Parlamentaarinen tki-työryhmä päätti työnsä vastikään. Toivottavasti sen yksimieliset ja elinkeinoelämän tukemat ehdotukset rahoituksen pitkäjänteisestä kasvattamisesta ja verokannustimista toteutuvat ja kohdentuvat nykyistä paremmin myös kira-alalle.

Kasvuohjelmassa on tunnistettu 13 mahdollisuutta alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Suurin kasvupotentiaali nähdään kestävissä rakennuksissa ja infrassa, muuntojoustavissa ratkaisuissa, vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa, energiatehokkaissa ratkaisuissa ja energiankäytön optimoinnissa sekä kiertotaloudessa. Alan yritykset aikovat investoida kaikkiin näihin tulevaisuudessa.

Tunnistetut kasvumahdollisuudet luovat sekä kansainvälisen tason kilpailuetua että ratkaisevat alan keskeisiä, tiedossa olevia haasteita.

Mahdollisuuksiin tarttuminen tarkoittaa pilotointia, yhteiskehittämistä ja vaikuttamista markkinakäytäntöihin. Tarve uudistumisinvestointeja mahdollistaville hankkeille korostuu. Kaupungeilla on merkittävä rooli suurten hankkeiden tilaajina. Tilaajien ja rahoittajien vaatimukset toimivat myös sekä ajureina että mahdollistajina kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun mukaiselle toiminnalle. Tätä uutta normaalia tehtäessä korostuvat myös mahdollistava sääntely ja sujuvat viranomaispalvelut.

Kasvuohjelman valmistelussa tunnistettiin, että moni mahdollisuus tarvitsee aktivointia ja ideointia sekä veturit viemään kohti käytännön toteutusta. Siksi ohjelmaa käynnistettäessä panostetaan vain muutamaan, vaikuttavuudeltaan merkittävään ja investointivalmiiseen kasvumahdollisuuteen. Työ jatkuu KIRA-foorumin tukemana tarkempien edistymis- ja tulosmittareiden määrittämisellä sekä tki-rahoituksen kasvattamiseen tähtäävillä neuvotteluilla.

Ohjelman teemoissa on aineksia paitsi ympäristön kannalta kestävään kasvuun myös asiakastyytyväisyyden, laadun, kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Innovaatioista ja isomman lisäarvon palveluista hyötyvät laajasti rakennetun ympäristön käyttäjät ja lopulta koko yhteiskunta.

Teksti on julkaistu Rakennuslehdessä 11.2.2022.

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä