Tieto on nyt valttia ja rohkeita päätöksiä tarvitaan

Koronavirusta on luonnehdittu näkymättömäksi viholliseksi ja torjuntatoimenpiteiden kohdistamista liikkuvaan maaliin tähtäämiseksi. Näin ollen tarvitaan parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustavaa vakaata harkintaa, kykyä tarvittaessa nopeasti tarkistaa strategiaa ja tehdä rohkeasti ennakoivia päätöksiä.

Maan hallitus on edennyt päätöksissään ihmisten terveys edellä. Hallituksen toimille viruksen leviämisen hillitsemiseksi on annettu elinkeinoelämän selvä tuki, mutta epidemiatilanteen pitkittyessä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota myös ympäröivän yhteiskunnan ja teollisuuden mahdollisimman normaalin toiminnan turvaamiseen.

Tässä valtion on syytä kuunnella elinkeinoelämää ja talousasiantuntijoita herkällä korvalla ja lisättävä strategisen ja operatiivisen yhteistyön syvyyttä. Koronatestaamisen nopea lisääminen yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa on keskeinen tällainen kysymys ja tärkeä myös rakennusteollisuuden toiminnan kannalta.

Toimenpiteiden ennakointiin ja päätöksentekoon tarvitsemme tietoa siitä, mihin viruksen vaikutukset osuvat ja millä nopeudella. Siksi olemme alkaneet tehdä koronakyselyitä Rakennusteollisuus RT:n kaikkien toimialojen jäsenyrityksille. Ensimmäinen näistä käynnistettiin viime torstaina, ja saimme nopeasti yli neljäsataa vastausta ja tärkeää tietoa yrityksiltä.

Kyselyn tulokset on juuri julkistettu ja niihin voi tutustua myös uutiskirjeissämme. Kiitän kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivon, että saamme jatkossakin nopeasti tietoa kentältä hyödynnettäväksi myös valtionhallinnossa. Tulemme jatkamaan kyselyjä koronakriisin ajan noin kahden viikon välein.

Saamme ja vaihdamme tietoa myös Euroopan kattojärjestömme FIEC:n kanssa ja olemme tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten kollegoidemme kanssa yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.

Elvyttäviä päätöksiä tarvitaan pikemmin ennemmin kuin myöhemmin

Maan hallitus kokoontuu parhaillaan vuotuisessa kehysriihessä, joka tällä kertaa on luonteeltaan enemmän kriisiriihi. Osa tarvittavista päätöksistä tehdään oletettavasti myöhemmin kevään aikana lisäbudjettien muodossa ja syksyllä hallituksen kokoontuessa budjettiriiheen.

Toimitimme omat näkemyksemme ja ehdotuksemme maan hallitukselle ja päättäjille viime viikon lopulla. Ehdotuksissamme korostuvat rakentamisen rahoituksen ja asuntomarkkinoiden vakauden turvaaminen, työvoiman saatavuus ja liikkuminen sekä elvytyksen käynnistäminen jo kuluvan vuoden aikana. Viemme viestiä eteenpäin myös kaupungeille ja kunnille, joilla on iso rooli tulevina aikoina.

Finnveran kanssa meillä on myös keskustelut käynnissä rakennusteollisuuden yritysten rahoitusten ja takausten osalta. Tällä hetkellä Finnveran rahoitus on muun teollisuuden yritysten käytettävissä paitsi perustaja- ja pääurakointia tekevien rakennusyhtiöiden. Tämä on selvä epäkohta, johon pitää saada muutos.

Koska epidemian kestoa kukaan ei varmasti osaa sanoa ja koska vaikutukset ja tarvittavat toimet ovat osin epäselviä, korostuu skenaariotyöskentelyn merkitys erityisesti pohdittaessa ulostuloa kriisistä ja talouden nostamista uudelleen kasvuun.

Rakennusteollisuus RT:n ehdotuksesta ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kokosi viipymättä kriisin alkumetreillä valtion hallintorajat ylittävän ryhmän arvioimaan tilannetta ja toimenpiteitä rakennusalan ja asuntomarkkinan näkökulmasta. Myös valtioneuvoston alle on koottu tohtori Vesa Vihriälän ryhmä pohtimaan tarvittavia exit-toimia. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK on käynnistänyt teollisuuden yhteisen vastaavan valmistelun, jossa olemme tiiviisti mukana.

Tänään olemme tiedottaneet myös työntekijöitä koskevien työehtosopimusten solmimisesta Rakennusliiton kanssa. Neuvottelut jouduttiin viemään loppuun koronan varjossa, ja tekemämme yleisen palkkalinjan mukainen sopimus pitää sisällään kriisilausekkeen. Tämä koskee työmarkkinoilla mahdollisesti yleisesti tehtäviä työnantajien kustannuksia alentavia ratkaisuja. Kriisilauseke oli edellytys sopimuksen laadinnalle tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Haluan kiittää Rakennusliiton puheenjohtajaa Matti Harjuniemeä joukkoineen sekä kaikkia omia neuvotteluosapuoliamme vaativassa tilanteessa laaditun sopimuksen aikaansaamisesta, jolla nyt turvaamme työrauhaa ja jatkuvuutta alalla.

Terveys on turvallisuustyön keskeisin tavoite

Yhdessä Rakennusliiton ja Pron kanssa olemme nähneet nyt tarpeelliseksi kiinnittää yrityksissä erityistä huomiota siihen, että jokaisella on mahdollisuus estää viruksen leviäminen. Työmaiden henkilöstötilat on pidettävä puhtaina ja siivottava vähintään päivittäin, tarvittaessa useamminkin olosuhteiden sitä edellyttäessä. Tämä on lakiinkin kirjattu työnantajan velvollisuus. On myös huolehdittava riittävästä hygieniasta, etäisyyksistä ja työntekijöiden ohjeistamisesta.

Olemme lähettäneet tiuhaan jäsenyrityksillemme tarvittavia ohjeita koronaan varautumisesta ja sen edellyttämistä toimista. Jatkamme aktiivista tiedottamista ja neuvontapalveluita koko kriisin ajan aina tarpeen mukaan.

Nyt tarvitaan myös hyvän mielen levittäjiä. Haluan toivottaa kaikille erikseen ja yhdessä työn iloa sekä levollista pääsiäisaikaa.

Pysykää terveinä ja pidetään Suomen rakentamisen lippu korkealla!

Aleksi Randell
Toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä