Onko tyytyväisyys kehityksen jarru?

Rakenusteollisuuden hallitus laati vuonna 2016 strategian vuosille 2017-2022. Painopistealueiksi määritettiin kasvu, kehitys ja työelämä.

Kasvun osa-alueella RT pyrkii parantamaan alan kasvun ja kannattavuuden edellytyksiä muun muassa lainsäädäntöön, viranomaisprosesseihin ja rahoitukseen vaikuttamalla, rakentamisen markkinan seurannalla ja toteutusmalleja kehittämällä.

Kehityksen keskeiseksi tavoitteeksi valikoituivat rakentamisen tuottavuuden ja laadun parantaminen sekä elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Kolmas painopistealue työelämä käsittää muun muassa työmarkkinat ja työehtosopimukset, osaamisen ja henkilöstön, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden sekä harmaan talouden torjunnan.

RT:n strategian mukaan liittoyhteisön kattojärjestön rooli painottuu vaikuttamiseen ja koko rakennusalan kehittymiseen, kun taas RT:n kuusi toimialaa ja niiden yhdistykset keskittyvät etupäässä jäsenpalveluihin.

RT toimi pitkään viiden toimialan (Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, INFRA, LVI-tekninen urakointi ja Pinta) voimin, mutta viime vuonna uudeksi toimialaksi liittyi Talotekninen teollisuus ja kauppa ry Talteka.

Taltekan mukaantulo RT-perheeseen oli erittäin tervetullut ja johtui pitkälti siitä, että Talteka koki elinkeinopolitiikan ja edunvalvonnan näkökulmasta olevansa lähempänä rakentajia kuin entisiä kattojärjestöjään.

RT:n voi hyvällä syyllä katsoa suoriutuneen varsin mallikkaasti viime aikoina. Esimerkistä käy hyvin vaikka 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja hankeyhtiöt, joiden avulla liikenneinfraa saadaan kehitettyä pitkäjänteisesti yli hallituskausien. Ja edellisestä työmarkkinakierroksestakin suoriuduttiin sen vaikeusasteeseen nähden kunnialla.

Myös toimialat yhdistyksineen ovat pärjänneet hyvin. Jäsentyytyväisyysmittaukset ovat osoittaneet jäsenistön olevan varsin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin niin määrän kuin laadunkin osalta.

Kun suhdanne kantaa, liittoyhteisön jäsenmäärä kasvaa, hankkeet etenevät totutuissa uomissaan ja jäsenet ovat tyytyväisiä, herää kysymys, pystymmekö tyytyväisyydeltämme näkemään tulevaisuuteen ja sen vaatimiin muutoksiin.

RT:n edellinen hallitus päätti viime vuonna strategiapäivityksen yhteydessä ottaa tarkasteluun RT:n nykyisen toimintamallin ja sen muutostarpeet. Lähtökohtana tarkastelulle oli kiihtyvä toimintaympäristömuutos, jossa yritysten on kyettävä vastaamaan muutoksesta johtuviin uusiin vaatimuksiin. Edelleen, järjestön on kyettävä ennakoimaan tulevia muutoksia entistä paremmin samoin kuin palvelemaan jäseniään muutoksessa.

Samalla tunnistettiin yhteisen vahvan järjestön merkitys toimialan sanansaattajana. Rakennusteollisuuden vaikuttavuutta voidaan entisestäänkin kasvattaa niin koko elinkeinoelämän kuin muidenkin sidosryhmien keskuudessa.

Esimerkiksi digitalisaatio, ilmastonmuutos ja alan maineen parantaminen edellyttävät yhä enemmän yhteistä tavoiteasetantaa ja yhdessä tekemistä. Näitä haasteita kukaan ei kykene ratkaisemaan yksin.

RT:n edustajisto päätti syyskokouksessa kehottaa toimialayhdistyksiä käsittelemään uutta toimintamallia päättävissä elimissään ja että toimialayhdistykset valmistautuvat tekemään tarvittavat hallinnolliset päätökset uuteen toimintamalliin siirtymiseksi vuoden 2019 aikana.

RT:n uudistuminen ja uudistaminen on nyt toimialayhdistysten eli jäsenistönsä käsissä. Katse eteenpäin ja rohkeutta päätöksentekoon. Kuten visiomme kiteyttää: uudistumme yhdessä ja ylitämme odotukset!

Olli Nikula
Rakennusteollisuus RT ry, puheenjohtaja

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä