Miten esimies saa koko henkilöstön tekemään turvallisuustyötä?

Juha-SuvantoTyöturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Kukapa meistä ei olisi kuullut tätä lausahdusta, josta kaikki ovat varmasti samaa mieltäkin. Kuitenkin silloin kun asiat eivät suju suunnitellusti ja jotain ikävää sattuu, seuraukset osuvat kipeimmin yleensä työntekijöihin, mutta vastuut kaatuvat poikkeuksetta esimiesten harteille. Johdon ja esimiesten kannattaa siis ottaa käyttöön kaikki keinot, joilla yhteistä tekemistä ja sitoutumista edistetään.

Miten työturvallisuudesta sitten tehdään aidosti kaikkien yhteinen asia? Ainakin jokaisen täytyy voida kokea, että pystyy henkilökohtaisella panoksellaan aidosti vaikuttamaan oman työpaikkansa työturvallisuuteen.

Hyvä esimerkki tästä asiasta, ja yksi tehokkaimmiksi osoittautuneista keinoista yhteisen turvallisuusasenteen kehittämiseen, on turvallisuushavainto- ja vaaratilanneilmoitusmenettely. Havainto- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työn turvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen sekä niihin positiivisella tavalla puuttuminen.

Toimiva käytäntö edellyttää esimiehiltä oikeaa asennetta. Ilman asiallista palautetta ensimmäinen tehty ilmoitus on todennäköisesti myös viimeinen. Esimiehelle palkkiona toimivasta käytännöstä on, että hänen vastuullaan olevista asioista huolehtii parhaimmillaan koko työpaikan henkilökunta.

Jotta palautteet saadaan myös hyödynnettyä tehokkaasti, tehdyt vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot tulee käsitellä yhteisesti esimerkiksi viikoittain työpaikan tuotantopalaverissa. Tiedottaminen myös koko organisaation sisällä on tarpeen erityisesti jokaisesta sellaisesta tapauksesta, jolla saattaa olla merkitystä myös muiden työpaikkojen turvallisuudelle. Kaikki ne vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot, joissa havaituista poikkeamista seurauksena olisi voinut olla työpaikkakuolema tai vakava loukkaantuminen, tulee yritystasolla koota yhteen, analysoida ja laatia sekä toimeenpanna niiden edellyttämät korjaavat toimenpiteet. Riskit saadaan hallintaan, kun johto valvoo ja varmistaa, että korjaavat toimenpiteet työpaikoilla varmasti myös toteutetaan.

RT:n turvallisuusryhmän päätöksellä vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot otettiin helmikuusta alkaen osaksi yhteistä työturvallisuuden mittaristoa. Mittarina on tehtyjen ilmoitusten ja havaintojen määrä suhteutettuna tehtyihin työtunteihin. Ensimmäisen mitatun kuukauden perusteella voidaan todeta, että osassa yrityksiä havainto- ja ilmoitustaajuus on kiitettävällä tasolla. Pääosin samoilta yrityksiltä raportoidaan kaikkein alhaisimmat tapaturmataajuusluvut.

Kuitenkin noin 80 prosenttia vastaajista ei vielä käytä menettelyä lainkaan. Hyvä uutinen on se, että näillä yrityksillä on mahdollisuus todelliseen työturvallisuuden parannusloikkaan. Otetaan siis menettely kaikkien työpaikkojen yhteiseksi käytännöksi!

Lisätietoa turvallisuushavaintomenettelystä Rakennusteollisuus RT:n kotisivuilta

Lue turvallisuusviikon tiedote turvallisuushavainnoista ja vaaratilanneilmoituksista

Juha Suvanto
Työturvallisuusasiantuntija
Rakennusteollisuus RT

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä