Korjaussarjassa useita tarpeellisia muutoksia rakentamislakiin

Rakentamislain niin sanottu korjaussarja parantaa lain toimivuutta ja karsii byrokratiaa. Päävastuullisen toteuttajan vastuu kumotaan, hiilijalanjäljen arviointi siirtyy tehtäväksi lopputarkastuksen yhteydessä, materiaaliselosteen korvaa tuoteluettelo ja rakentamisluvalle tulee käsittelyaikatakuu.

Viime hallituskaudella hyväksyttyyn rakentamislakiin on tulossa nykyisen hallitusohjelman mukaisia muutoksia ennen lain voimaantuloa 2025. Ympäristöministeriö järjesti alkuvuodesta muutosehdotuksista lausuntokierroksen, joka keräsi 280 lausuntoa. Ympäristöministeriö sai huhtikuussa valmiiksi lausuntopalautteen pohjalta keskeiset poliittiset linjaukset lain muuttamiseksi.

Laista kumotaan päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskeva pykälä. Samalla laista poistetaan kaikki muut maininnat päävastuullisesta toteuttajasta ja ne korvataan hankkeeseen ryhtyvällä tai vastaavalla työnjohtajalla. Edellisen hallituksen säätämää päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskevaa pykälää muutettiin vuosia kestäneen valmistelun aikana useita kertoja. Myös lopullinen pykälä oli epäselvä ja tulkinnanvarainen. Lausuntopalautteen mukaan se olisi johtanut mm. aikatauluviivästyksiin, lisääntyviin oikeusprosesseihin ja vastuun hämärtymiseen rakennusalan sopimussuhteissa ja päätettiin siksi poistaa.

Ilmastoselvitys, jolla osoitetaan rakennuksen vähähiilisyys, toimitetaan hankkeen aikana vain kerran loppukatselmuksen yhteydessä eikä sitä siis toimiteta rakentamislupahakemuksen yhteydessä. Tämä RT:n lausunnossaan esittämä ehdotus sai laajalti kannatusta, koska käyttöönottovaiheessa on käytettävissä tarkat tiedot esimerkiksi materiaalien määristä ja laadusta. Tällöin voidaan välttää rakentamislupavaiheeseen liittyvät vähähiilisyyden arvioinnin epävarmuustekijät.

Hiilijalanjäljen lisäksi tulee laskea hiilikädenjälki, vaikka se on vakiintumaton käsite ja esitettyihin laskentamenetelmiin liittyy monia haasteita ja epävarmuuksia. Myöhemmin säädettävät rakennuksen käyttötarkoitukseen perustuvat raja-arvot koskevat kuitenkin vain hiilijalanjälkeä.

Asetus koskien ilmastoselvitystä ei ole vielä valmistunut. Laissa mainittu rakennuksen materiaaliseloste muuttuu rakennustuoteluetteloksi, joka sisällytetään ilmastoselvitykseen. Tuoteluettelo voidaan antaa joko pääpiirustustasoisena tai tarkkana rakennustuoteluettelona. Ilmastoselvitystä ei vaadita korjaus- ja muutostöissä eikä pientaloilta.

Rakentamislupahakemuksen rakennussuunnitelma on tehtävä tietomallimuotoisena tai tiedot on annettava muuten koneluettavassa muodossa. Vähimmäisvaade koneluettavassa muodossa olevalle tiedolle ovat RH1- ja RH2-lomakkeet, muut tiedot voidaan antaa suunnitelman liitteenä kuten tähänkin saakka. Mikäli suunnitelmat tehdään tietomallimuotoisina, on ne päivitettävä toteutusta vastaavaksi toteumamalliksi ja toimitettava rakennusvalvontaan loppukatselmukseen mennessä. Päivitetyt, toteutusta vastaavat suunnitelmat on joka tapauksessa toimitettava rakennusvalvontaan ennen loppukatselmuksen toimittamista.

Rakennusvalvonnoille asetettu rakentamisluvan 3 kuukauden käsittelyaikatakuu säilyy laissa, kuitenkin siten, että poikkeuksellisen vaativan rakentamisluvan käsittelyaikatakuu ja puhtaan siirtymän sijoittamisluvan käsittelyaikatakuu on 6 kuukautta. Aikaa aletaan laskea, kun rakentamislupahakemus liitteineen on riittävän kattava lupahakemuksen käsittelemiseksi.

Rakennuksen purkamisluvan edellytyksiä tiukennetaan lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen verrattuna mm. kiristämällä purettavan rakennuksen edellytyksiä purkamisen yhteydessä.

Lakiin lisätään puhtaan siirtymän sijoittamislupa, johon liittyen lakia täsmennetään liittyen luvan edellytyksiin ja valitusoikeuksiin.

Asumisen ja majoittumisen määritelmät (airbnb-kysymys) nostetaan rakentamislakiin, kun se oli aiemmin suunniteltu osaksi asuin-, majoitus- ja työtila-asetusta. Määritelmästä on meneillään parhaillaan erillinen lausuntokierros.

Korjatun lain lopullista sisältöä viimeistellään ministeriössä. Sen jälkeen lakiesitys etenee EU-notifikaatioon ja syksyllä 2024 eduskuntaan valiokuntakäsittelyihin.

Rakentamislaki tulee muutosten kera voimaan 1.1.2025, mutta sisältää siirtymäsäännöksiä. Rakentamisluvan kolmen kuukauden käsittelyaikatakuun, rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan sekä tietomallimuotoisen rakentamisluvan voimaantulo siirtyvät vuodella eteenpäin siten, että niitä vaaditaan 1.1.2026 alkaen.

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä