Telineala yhtyy OTKESin suosituksiin Espoon siltasortumasta: varaa parantaa on

Ala päivittää omaa ohjeistustaan. Lisäksi se painottaa hyvää suunnittelua, tarkastamista ja osaamista.

Telineiden käyttö on entisestään laajentunut työmaiden ulkopuolelle. Niiden avulla rakennetaan esimerkiksi väliaikaisia kulkusiltoja ja muita ratkaisuja, joilla mahdollistetaan muun muassa liikenteen sujuvuus.

Espoon Tapiolassa sortui tällainen yleisessä käytössä ollut telinemateriaaleista koottu väliaikainen jalankulkusilta 11.5.2023. Onnettomuudessa loukkaantui 23 henkilöä, joista kuudelle jäi pysyvä haitta tai vamma. Kyseistä onnettomuutta ei olisi koskaan saanut tapahtua.

Onnettomuustutkintakeskus OTKES suosittelee tutkintansa perusteella, että kuntien pysyville ja väliaikaisille silloille pitää laatia selkeät menettelyt, joilla varmistetaan suunnittelun ja toteutuksen turvallisuus. Lisäksi se suosittelee ohjeistuksen laatimista suunnittelua edellyttävien ja perustelinerakentamisesta poikkeavien vaativien telinerakenteiden tunnistamiseksi.

Jälkimmäinen suosituksista on kohdistettu Rakennusteollisuus RT:n alla jo pitkään toimineelle telinejaostolle. Se ryhtyy onnettomuuden seurauksena päivittämään ohjeistustaan ja tulee julkaisemaan OTKES:in suosituksen mukaisesti Hyvät suunnittelukäytännöt -ohjeen. Lisäksi jaosto alleviivaa seuraavia teline- ja väliaikaisrakentamisen turvallisuuteen ratkaisevasti liittyviä seikkoja.

Rakenteen vaativuus määrittelee suunnittelun tason

 ”Yleisesti ottaen telineet rakennetaan joko telinevalmistajan käyttöohjeen perusteella niin sanottuna valmiina tyyppiratkaisuna tai mikäli valmista ratkaisua ei ole, rakennelmasta pitää laatia rakennesuunnitelma. Tällaiset tyyppiratkaisut toimivat yksinkertaisissa rakenteissa, joissa käytetään ratkaisun mukaisia materiaaleja. Vaativammat ratkaisut kuten sillat, sääsuojaukset sekä yleisötapahtumien rakenteet lähes poikkeuksetta ovat kuitenkin erillistä suunnittelua vaativia tilanteita”, toteaa Telinekatajan tekninen päällikkö Aki Parkkinen.

”Onnistuneen suunnittelun avain on lähtötietojen saaminen, joissa tilaaja ilmaisee tarpeensa. Mitä tilaajan tarpeisiin vastaaminen edellyttää ja mitä tietoja suunnittelua varten tarvitaan ovat tehtäviä, jotka kuuluvat sitten telinetoimittajalle”, Parkkinen jatkaa.

Ammattimaisen rakentamisen ulkopuolelta tulevilla tilaajilla ei useinkaan ole kykyä tunnistaa vaativia rakennelmia, jollainen Espoossa sortunut siltarakennelmakin oli. Espoon kaupunki ei ollut tilauksessaan esittänyt teknisiä vaatimuksia sillalle, vaan telinetoimittaja teki siihen suuntaa antavan suunnitelman, jota lopullinen toteutus ei kuitenkaan vastannut.

Tarkastuksilla varmistetaan turvallinen rakenne

Telinerakentamiseen yleensä liittyvät tarkastukset voidaan jakaa kahteen osaan: käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastuksiin. Ramirentin suunnittelupäällikkö Jani Bolotin avaa telinerakennelmien tarkastuskäytäntöä yleisemminkin rakennustyömailla.

”Käyttöönottotarkastus varmistaa, että tarkastettava kohde vastaa vaatimuksia, on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, ja että rakennelma on käyttötarkoitukseensa soveltuva. Vaatimukset koskevat sekä valmistajan tyyppiratkaisuja että erillisen rakennesuunnittelun tuloksena toteutettuja telineitä”, Bolotin sanoo.

Kunnossapitotarkastuksilla varmistetaan rakennelman säilyminen käyttökuntoisena ja vaurioitumattomana. Bolotinin mukaan esimerkiksi rakennustyömailla erilaiset käyttötarkoitukset altistavat telinettä kuormalle ja rasitukselle, kuten liikenteestä johtuville törmäyksille ja vaurioille.

Tarkastuksia koskeva sääntely on peräisin työlainsäädännöstä, mutta tarkastuksille on tarvetta myös työlainsäädännön ulkopuolelle jäävissä soveltamistilanteissa, kuten Espoon sortumaonnettomuus osoittaa. RT:n telinejaosto painottaa, että tarkastukset ovat keskeinen osa telinerakennelmien turvallisuuden varmistamista.

”Olennainen seikka ei ole se, kuka tarkastukset tekee vaan se, että ne tehdään huolella ja ammattitaidolla”, Jani Bolotin painottaa.

Ammattitaito varmistaa turvallisen toteutuksen

”Telinejaosto lähti jo vuosia sitten rakentamaan omaa koulutusta asentajille, jonka kautta pyritään antamaan perustietoa telinerakentamisesta alalle tulevalle työntekijälle. Koulutus tunnetaan eTeline-koulutuksen nimellä ja se on yksi vaihtoehto muiden joukossa hankkia ammattitaitoa telineasennuksesta, toteaa Cramon myyntipäällikkö Antti Määttä.

Kokeneemmille osaajille Telinejaosto on yhteistyössä Inspecta Sertifioinnin kanssa luonut telineasentajan henkilösertifioinnin, jolla voidaan osoittaa asentajan kokemus ja syvempi osaaminen.

”Vuoden 2013 alussa käyttöön otettu telineasentajan henkilösertifiointi ei valitettavasti ole saanut tuulta alleen toivotulla tavalla”, Määttä harmittelee. Määtän mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että lainsäädäntö tai työn tilaajat eivät edellytä asentajilta henkilösertifikaattia.

”Vaikka jokainen työnantaja vastaakin oman henkilöstönsä sekä käyttämiensä alihankkijoiden ammattitaidosta, toivoisin etenkin tilaajilta arvostusta telineasentajien ammattitaitoa kohtaan, jotta nämä osaisivat sitä paremmin kysyä ja vaatia telinetoimittajiltaan”, Määttä sanoo.

“Espoon valitettava onnettomuus ja sen tutkinta osoittavat, että koko ketjussa tilaamisesta ja suunnittelusta aina lopulliseen käyttöön saakka on paljon parannettavaa. Telinejaosto on valmis tekemään siitä oman osansa ja päivittää ohjeet vastaamaan hyviä nykykäytäntöjä. Kaikkien osapuolten välinen yhteistyö on tässä onnistumisen avain”, toteaa puolestaan Rakennusteollisuus RT:n turvallisuuden asiantuntija Henri Litmanen.

Rakennusteollisuus RT:n telinejaosto on telinealaa, sen työmenetelmiä ja turvallisuutta edistävä jaosto, jonka jäseninä on kymmenen alan merkittävää urakointi- ja asennustoimintaa harjoittavaa yritystä.

Lisätiedot:

Henri Litmanen, RT:n turvallisuuden asiantuntija, 050 576 5988
Mikko Tammihovi, RT:n telinejaoston puheenjohtaja, 050 468 3150
Antti Määttä, Cramo, myyntipäällikkö, 0400 862965
Jani Bolotin, Ramirent, suunnittelupäällikkö, 0400 976 052
Aki Parkkinen, Telinekataja, tekninen päällikkö, 040 843 6126

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä