Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman toteuttaminen vaatii nopeita käytännön toimia rakentamisessa

Joensuun Tilakeskus järjesti 26.2. markkinavuoropuhelun vähähiilisistä ratkaisuista tilarakentamisessa. Tilaisuus oli erinomainen esimerkki markkinavuoropuhelun mahdollisuuksista kehittää vähähiilistä rakentamista kilpailu- ja kustannustehokkaasti. Julkiset hankintayksiköt ovat havahtuneet vähähiilisen rakentamisen haasteisiin ja osaavat käyttää markkinavuoropuhelua muutoksen ennakointiin ja hallintaan.

Kuva: Santeri Liukkonen

Hankintayksikkö voi ennen hankintamenettelyn aloittamista tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan (hankintalaki 65 §).

Hyvä markkinavuoropuhelu toimii molempiin suuntiin ja myös kohteen käyttäjä voidaan osallistaa markkinavuoropuheluun. Hyvissä ajoin aloitettu markkinavuoropuhelu voi mahdollistaa markkinoiden tietotaidon täysimääräisen hyödyntämisen. Onnistunut markkinavuoropuhelu mahdollistaa entistä parempien ja vertailukelpoisempien tarjousten saamista.

Joensuu haluaa kehittää hankintojen vähähiilisyyttä, koska kaupungin ilmasto-ohjelman mukaan kaupunki haluaa olla ilmastopolitiikan edelläkävijä.  Joensuun tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on pienentää päästöjä 60 % ja loput 40 % sidotaan hiilinieluihin vuoteen 2025 mennessä.

Joensuun ilmasto-ohjelman mukaan uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa vertaillaan ja lasketaan hiilijalanjälki. Energiatehokkuutta pyritään parantamaan ja uusiomateriaalien käyttöä lisätään. Kilpailutuksessa tullaan painottamaan entistä vahvemmin ilmasto- ja ympäristökriteerejä. 

Joensuun tavoitteena on kehittää toimiva ja yhtenevä hankintaohjeistus konsultti- ja urakoitsijavalintoihin. Käytössä on jo mm. energiaselvitys kaikissa nimetyissä hankkeissa, samoin kuin ympäristöasioiden huomioiminen. RTS-vaatimusluokka tulee myös mukaan hankintoihin. Joensuun kaupunki on budjetoinut talonrakennusinvestointeihin 31,9 milj. e (alv 0) vuonna 2024.

Jatkossa kaupungin tavoite on luoda kannustinjärjestelmä ympäristötavoitteiden saavuttamisesta sekä konsultti- että urakoitsijapuolelle. Konsultti- ja urakoitsijakenttä peräänkuulutti markkinavuoropuhelussa kannustinjärjestelmään reiluutta ja läpinäkyvyyttä. Tässä nopeassa muutostilanteessa on tärkeä sopia asioista yhdessä, mihin markkinavuoropuhelu on erinomainen työkalu.

Tilakeskus esitti, että päästöttömällä työmaalla voisi olla kannustin myös aikatauluun. Tilaisuudessa nostettiin esille päästölaskennan epätarkkuus, joka johtuu käytettyjen arvojen epävarmuuksista. Nähtiin todellisten kuljetusmatkojen päästöjen huomioiminen tärkeäksi hiilijalanjälkilaskennassa. Päästöttömässä työmaassa kannattaa lähteä pienin askelin liikkeelle. Lisäksi purkua täytyy kehittää materiaalien kiertonäkökulmasta, mikä tarkoittaa purkukartoituksiin panostamista ja nykyistä pidempää ennakointia.

Joensuun markkinavuoropuhelu toimi mallina muillekin. Tilaisuudessa syntyi avointa, esimerkillistä ja rakentavaa keskustelua edessä olevan muutoksen ratkaisuista. Ilmastotavoitteisiin päästään vain yhdessä kehittämällä. Senaattikin järjestää markkinavuoropuhelukiertuetta keväällä 2024 ja Kuopiokin on luvannut aktivoitua asiassa.

Kaikkien julkisten hankintayksiköiden kannattaa aktivoitua pitämään markkinavuoropuhelua. Hankintayksikkö voi markkinavuoropuhelun avulla selvittää osalta esimerkiksi:

 •  Millaisia toimijoita, tuotteita ja palveluita markkinoilla on?
 •  Miten ja millä tasolla hankinnan kohde tulisi tarjouspyynnössä määritellä ja rajata?
 •  Millaisia ideoita, näkemyksiä ja uusia ratkaisuja toimijoilla on hankintaan liittyen?
 •  Millaisten kriteerien asettaminen tarjoajille olisi tarkoituksenmukaista kilpailutuksessa?
 •  Miten hankinnan vertailuperusteita kannattaa painottaa hankkeen onnistumisen kannalta?
 •  Millaisella menettelyllä julkinen hankinta kannattaisi toteuttaa?
 •  Mikä toteutusmuoto hankkeeseen kannattaa valita?
 •  Millaisia sopimusehtojen tulisi olla?

Markkinavuoropuhelussa yhteydenpidolle voi olla useita eri keinoja esimerkiksi:

 •  Tietopyynnöt (HILMA) ja sähköiset kyselyt
 •  Erilaiset tilaisuudet (esim. tiedotustilaisuudet, keskustelutilaisuudet, työpajat)
 •  Kahdenkeskiset tapaamiset
 •  Tekninen vuoropuhelu
 •  Vapaamuotoinen markkinoiden kartoittaminen

Olennaista on varmistaa tasapuolinen menettely siten, että hankinnan valmistelulla ei vääristetä kilpailua. Tämä onnistuu käymällä mahdollisimman monen toimittajan kanssa avointa keskustelua ja varmistamalla, että jokainen kiinnostunut tarjoaja pääsee osallistumaan markkinavuoropuheluun.

Hankintayksikkö voi varmistaa vuoropuhelun onnistumista hyvällä ennakkomateriaalilla.

Lisätietoja

Joni Sorjonen, tilakeskuksen johtaja
joni.sorjonen@jonsuu.fi
050 439 3784

Kimmo Anttonen, aluepäällikkö, Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomi
kimmo.anttonen@rt.fi
0504493479

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä