Yhteistyöllä menestystä – KYSin Uusi Sydän 2. vaihe valittu vuoden yhteistyöhankkeeksi

Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomen johtoryhmä on valinnut KYSin Uusi Sydän 2. vaiheen vuoden yhteistyöhankkeeksi.

KYSin pääsairaalan yhteyteen helmikuussa 2023 valmistuneen 29 000 bruttoneliöisen laajennusosan rakennustyöt kestivät kolme vuotta. Valmistunut laajennusosa on laajuudeltaan lähes puolet koko KYS Uusi Sydän -rakennushankekokonaisuudesta ja sen kustannukset olivat noin 78 miljoonaa euroa. Allianssimallilla toteutetun uuden laajennusosan päätoteuttajana toimi Rakennusliike Lapti Oy.

Laajennusosan alimmissa kerroksissa on poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toisessa kerroksessa on kuvantamisen tiloja. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 3.–9. Kymmenennessä kerroksessa on ilmanvaihtokonehuone. Toisessa vaiheessa valmistuneilla osastoilla on lähes 190 sairaansijaa.

Kevään kuluessa vaiheittain toteutettu muuttorupeama oli laajuudeltaan Uusi Sydän -rakennusprojektin suurin ja monivaiheisin. Uusiin tiloihin muutti kevään aikana kaikkiaan viitisentoista osastoa ja kolme poliklinikkaa. Muuttoja suunniteltiin liki kahden vuoden ajan. Servica Oy:n ja muiden sidosryhmätoimijoiden työntekijät huomioiden muuttavaa henkilöstöä oli kaikkiaan lähes 700.

Alkuvuoden aikana henkilöstö koulutettiin muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien ja laitteiden käyttöön. Uutena käyttöön otettiin potilashuoneen sähköinen perehdytysympäristö, jossa henkilöstö pääsi tutustumaan virtuaalisesti potilashuoneen tärkeimpiin toimintoihin.

”3D-virtuaaliseen perehdytykseen päädyttiin, koska potilashuoneita käyttävää henkilöstöä oli määrällisesti paljon ja tilassa on uudenlaisia toimintoja vanhoihin potilashuoneisiin verrattuna. Virtuaalisessa perehdytyksessä aikataulut eivät aseta haastetta perehdyttämiselle, koska henkilöstö voi tutustua potilashuoneen toimintoihin, kun se heille parhaiten sopii”, kertoo hankejohtaja Menna Kärnä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta.

Yhteistyöllä laatua

Koko hankkeen ajan on korostunut yhteistyö kaikkien projektien osapuolten ja henkilöiden kesken. Laajennuksen suunnittelutyössä on huomioitu moniammatillisten työryhmien, asiakasraadin ja potilasjärjestöjen edustajien näkemykset. Toteutetut ratkaisut palvelevat hoitotoiminnan prosessien uudistumisen tarpeita. Hankevaiheiden, väistötilojen rakentamisen ja muuttojen tiivis yhteensovittaminen on edellyttänyt toimivaa yhteistyötä myös projektin ulkopuolelle.

Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Muutoskustannusten käsittely yhteistyössä allianssiosapuolten kesken on ollut toimivaa.

”Allianssiosapuolten kesken yhteisesti sovitut avaintulosaluetavoitteet ohjasivat tavoiteltuun ja keskimääräistä rakentamista parempaan turvallisuuteen, laatuun ja aikataulussa pysymiseen. Yhteisesti sovittu ja tavoitekustannukseen sidottu kannustinjärjestelmä ohjasi osaltaan tavoitebudjetin alittamiseen tai vähintäänkin siinä pysymiseen”, toteaa kiinteistöjohtaja Petri Pyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta.

Projektissa huomionarvoista oli korkea turvallisuustaso koko hankkeen ajan ja poikkeamien avoin käsittely. Työmaa sijaitsi keskellä KYSin sairaala-aluetta kiinni toimivissa sairaalarakennuksissa. Kohteessa oli erittäin haastava työmaalogistiikka. Projektin aikana korostuivat myös viestintä ja tiedonkulku henkilöstölle ja sairaalan asiakkaille.

Ketterää reagointia maailmanlaajuisiin haasteisiin

Koronapandemian alkuvaiheessa allianssiyhteistyössä tehtiin nopea etätyökalujen ja etätyöskentelyn käyttöönotto. Keskiössä oli työmaa- ja sairaalatoimintojen turvaaminen ja suojaaminen allianssin henkilöiden aiheuttamalta mahdolliselta tartuntariskiltä. Käytännössä tämä tarkoitti ohjeistusten laatimista tartuntojen estämiseksi (mm. liikkuminen, hygienia, suojautumiskäytänteet, riskiarviointi, vararesurssisuunnitelmat). Koronapandemian jälkeen allianssin Big room -työskentelyssä siirryttiin etätyöstä hybridimalliin yhdistäen etä- ja lähityöpajapäiviä.

”Projektin 2. vaiheen aikana tulleista turvallisuushaasteista, kustannusten nousupaineista sekä resurssi- ja aikatauluhaasteista selvittiin yhteistyöllä ja hanke toteutui suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti”, Pyy kiittää.

Uusi Sydän -allianssin muodostavat tilaajana toimivan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja päätoteuttajana toimivan Rakennusliike Lapti Oy:n lisäksi Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Granlund Kuopio Oy sekä aliallianssiosapuolina Caverion Suomi Oy, Are Oy ja Siemens Osakeyhtiö.

Projektin kolmas vaihe käynnissä

Projektin kolmas, eli peruskorjausvaihe aloitettiin suunnitellusti maaliskuussa kaupunkikuvallisesti tunnetuimman, vuonna 1959 rakennetun vuodeosastotornin purkutöillä. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2025.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) pääsairaalan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeessa, KYS Uusi Sydän -projektissa, rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni vaiheittain vuosina 2018–2027. Hankkeessa toteutettu uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 198,5 miljoonaa euroa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti Oy ja hankemuoto on allianssi. Projektissa toteutetaan yhteensä n. 450 sairaansijaa.

Tiedotteen kuvat: Sakari Partanen
Teksti: Heli Ikäheimo / Pohjois-Savon hyvinvointialue

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä