RT vaikuttaa rakentamislain asetusten valmisteluun − missä mennään nyt?

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Lain nojalla annetaan merkittävä määrä uusia asetuksia, ja joitakin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain asetuksia joudutaan muuttamaan. Osa asetuksista on niin sanottuja valtioneuvoston asetuksia (VNa), osa ympäristöministeriön asetuksia (YMa). RT:n edustajat ovat vahvasti mukana lain perusteella annettavien asetusten sisältöön.

Eduskunta velvoitti rakentamislain käsittelyn yhteydessä ministeriötä valmistelemaan lain nojalla annettavat asetukset huolellisesti ja osallistamaan sidosryhmät aidosti valmistelutyöhön.

RT on ollut aktiivisesti yhteydessä ympäristöministeriöön, jotta asetusten valmistelu käynnistyisi viipymättä ja jotta järjestö pääsee vaikuttamaan asetusten sisältöön.

Ympäristöministeriö nimeää seurantaryhmän, joka seuraa asetusten valmistelun etenemistä. Ryhmään tullaan nimeämään sidosryhmien jäseniä kuten esimerkiksi RT. Lisäksi ministeriö on jo kutsunut joitakin sidosryhmiä yksittäisten asetusten valmisteluun.

Ympäristöministeriö ei ole vielä julkistanut uusien, laadittavien asetusten valmisteluaikataulua. Se on kuitenkin ilmoittanut käynnistäneensä seuraavien asetusten valmistelun.

 • YM:n asetus ilmastoselvityksestä (RakL 38§) ja materiaaliselosteesta (RakL39§)
  Rakentamislaki sisältää uuden ja olennaisen teknisen vaatimuksen rakennuksen vähähiilisyydestä, joka osoitetaan laskennallisesti ilmastoselvityksellä. Asetus ilmastoselvityksestä on ollut lausuntokierroksella 6/2021 ja 11/2022. Asetuksen valmistelu käynnistettiin YM:n työryhmässä jo huhti−kesäkuun aikana, mutta sitä lykättiin syksylle 2023, koska luonnoksen sisältöön vaikuttavia keskeisiä eri sidosryhmien antamia kommentteja ei ehditty käsitellä riittävän perusteellisesti. Asetukseen on päätetty sisällyttää myös asetus laadittavasta materiaaliselosteesta ”omana lukunaan”. Materiaaliseloste on laadittava uudelle ja laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle käytetyistä rakennusmateriaaleista. RT katsoo, että myös asetus kansallisesta päästötietokannasta tulee valmistella, jotta asetus voidaan antaa.
 • RT:n edustajana YM:n työryhmässä on Pekka Vuorinen
 • VN:n asetus uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista (RakL 38)
  Asetuksella määritetään raja-arvo lasketulle hiilijalanjäljelle. Ympäristöministeriön mukaan asetuksen valmistelu käynnistetään vasta sitten, kun asetus ilmastoselvityksestä on valmistunut.
 • RT:n edustajana työryhmässä on Pekka Vuorinen

 • YM:n asetus purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä (RakL16§)
  Rakentamislupaa haettaessa tulee esittää selvitys rakennus- ja purkuhankkeessa syntyvien purkumateriaalien ja rakennuspaikalta kuljetettavien maa- ja kiviaineisten ja vaarallisten aineiden määristä. Asetuksen valmistelu on käynnistynyt ja tavoitteena on, että YM järjestää asetuksesta lausuntokierroksen syksyllä 2023.  
 • RT:n edustajina työryhmässä ovat Juha Laurila ja Jani Kemppainen

 • YM:n asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista (RakL 40§) Nykyistä asetusta muutetaan rakentamislain mukaiseksi, jonka mukaan asuin-, majoitus-, ja työtilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi. Samalla pohditaan säännöksiä ns. airbnb-säätelyyn. Työryhmä aloittaa valmistelun elokuussa.
 • RT:n edustajana työryhmässä on Anu Kärkkäinen  

 • YM asetus rakentamislain tietomallien toimittamisesta (RakL 60-61§)
  Rakentamislain mukaan rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Lupaa haettaessa on esitettävä ns. suunnitelmamalli, jossa rakennuskohdetiedot ja joka päivitetään ns. toteumamalliksi toteutuneesta rakennuksesta.
 • RT:n edustajana on Jani Kemppainen

Rakennusteollisuus katsoo, että myös seuraavat asetukset tulee valmistella ennen rakentamislain voimaantuloa:

 • RakL 101§ VNa Rakentamishankkeen vaativuudesta
 • RakL103§ VNa Rakennustarkastajan kelpoisuusvaatimuksista ja kelpoisuuden ylläpidosta (tällä hetkellä MRA 4§)
 • RakL 82§ VNa suunnittelutehtävien vaativuusluokan määräytymisestä
 • RakL 86§ VNa työnjohtotehtävien vaativuusluokan määräytymisestä
 • RakL 111§ YMa Laadunvarmistusselvityksestä

Lisätietoja

Anu Kärkkäinen, johtaja
050 337 6699, anu.karkkainen(@)rt.fi

Jani Kemppainen, asiamies
040 541 8090, jani.kemppainen(@)rt.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä