Euroopan komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 30.3. esityksen uudeksi Euroopan Unionin rakennustuoteasetukseksi (Construction Product Regulation, CPR). Uusi säädös tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen, vuodesta 2014 alkaen voimassa olevan rakennustuoteasetuksen, johon rakennustuotteiden sisämarkkinat muodostava CE-merkintäjärjestelmä perustuu.

Komission esityksen mukainen uusi asetus olisi sisällöltään huomattavasti nykyisestä poikkeava. On todennäköistä, että esitys tulee vielä monelta osin muuttumaan eri käsittelyvaiheissa ennen lopullista, voimaan tulevaa muotoaan, mutta säädöksen pääasiallinen sisältökokonaisuus säilynee nyt esitetyn kaltaisena.

Itse CE-merkintäjärjestelmän rakenteen osalta esitys vastaa pääosin nykyistä säädöstä. CE-merkintä tulisi näin myös vastaisuudessa perustumaan ensisijaisesti pakollisena eurooppalaisiin tuotestandardeihin, joita täydentäisivät standardisoimattomien tuoteryhmien osalta vapaaehtoiset eurooppalaiset tuotearvioinnit (European Technical Assessment ETA). Myös kolmannen osapuolen valvonnan rooli pysyisi pitkälti samankaltaisena kuin nykyisessä järjestelmässä.

Nykyinen rakennustuoteasetus rajoittuu säätämään vain itse sisämarkkinajärjestelmän toiminnasta, sisältämättä vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille ja suoritustasoille. Rakennustuotteisiin kohdistuvat ominaisuusvaatimukset tulevat muista, eri jäsenmaiden kansallisista rakentamista ja tuoteturvallisuutta ym. koskevista säädöksistä, sekä Euroopan Unionin yleisistä säädöksistä koskien mm. kemikaaleja sekä vaarallisten aineiden pitoisuuksia.

Uudessa rakennustuoteasetuksessa tämä periaate muuttuisi merkittävästi siten, että asetuksessa asetettaisiin myös merkittäviä kiertotalouteen, tuotteiden uudelleenkäyttöön ja tuoteturvallisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Samalla asetuksella myös annettaisiin Euroopan komissiolle merkittävästi valtaa säätää ns. delegoiduilla säädöksillä tarkemmin erilaisista pakollisista raja-arvoista ja kynnysehdoista sekä yleisesti että tuoteryhmäkohtaisesti.

Säädösesitykseen sisältyy useita epärealistisilta vaikuttavia osia, joita ei ainakaan ensimmäisen luonnoksen mukaisesti voida tämänhetkisillä menetelmillä ja tietämyksellä toteuttaa. Näiltä osin asetusta sen käsittelyn edetessä tultaneen muuttamaan realistisemmaksi. Tämän lisäksi asetuksessa esitetään sellaisia uusia vaatimuksia, jotka sinänsä ovat toteutettavissa, mutta edellyttävät suurta määrää uutta työtä alan kaikilta toimijoilta, kohdistuen niin rakennusalan yrityksiin kuin viranomaisiinkin.

Nykyisestä rakennustuotteiden sisämarkkinajärjestelmästä uuden asetuksen mukaiseen, soveltamisalueeltaan huomattavasti laajentuvaan järjestelmään siirtyminen on suuri ja pitkäkestoinen prosessi. Siihen sisältyvät uuden asetuksen valmistelu ja lopullinen voimaan saattaminen, sekä tästä seuraavat muut prosessit kuten komission standardisointipyyntöjen valmistelu sekä satojen tuotestandardien päivittäminen uuteen muotoon ja sisältöön. Kokonaisuudessaan tämä tulee kestämään vähintäänkin useita vuosia.

Tästä seuraa, että sen lisäksi, että kaikkien alan tahojen on tehtävä parhaansa, jotta uudesta asetuksesta saataisiin sisällöllisesti mahdollisimman realistinen ja toimiva, tulee kaikkien tahojen edelleen pyrkiä myös varmistamaan nykyisen CE-merkintäjärjestelmän ja sitä kautta rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimivuus myös pitkäkestoisessa siirtymävaiheessa.

Katso tästä Euroopan komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi ja sitä koskeva avoin konsultaatio.

Lisätietoja

Timo Pulkki
Johtaja, rakentamisen määräykset, Rakennustuoteteollisuus RTT
timo.pulkki(@)rakennusteollisuus.fi
puh. 050 414 3114

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä