Asetusluonnos rakennuksen ilmastoselvityksestä lausunnolla

Rakennusteollisuus RT on lausunut ympäristöministeriön luonnoksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä sekä sitä tukevasta päivitetystä arviointimenetelmästä. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jäsenistämme lausuisi asiasta. Lausuntoja voi antaa 27.8. saakka.

Asetusehdotus on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta (tuleva kaavoitus- ja rakentamislaki KRL), joka muilta osin on tulossa lausunnolle vasta myöhemmin syksyllä.

Alla on esitetty kootusti yleisiä huomioita, jotka on sisällytetty Rakennusteollisuus RT:n yksityiskohtaiseen lausuntoon. Lisätietoja antavat Pekka Vuorinen tai Jani Kemppainen (etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi). 

Rakennusteollisuus RT:n huomioita luonnoksesta: 

 • Rakennusteollisuus RT pitää esitetyn asetuksen ja säädöskehikon tarkoitusta lähtökohdiltaan hyvänä, kun ilmastonmuutoksen torjunta ja hiilijalanjäljen pienentäminen tuodaan yhä kiinteämmäksi osaksi rakennushankkeita. Asetusehdotus osana laajaa KRL-uudistusta on kuitenkin tässä vaiheessa liian aikaisin lausuttavana etenkin, kun lausuntopyynnössä on käsiteltävinä kohtia, jotka olisivat vaatineet samanaikaisesti tarkasteltavaksi KRL-ehdotuksen vähähiilisyyteen liittyvät säännökset.
 • Asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä lausuttavana olevalle asetusluonnokselle ei ole. KRL-ehdotus ei ole vielä lausuntovaiheessa, eikä edes vähähiilisyyttä koskevia lain säännösehdotuksia ole liitetty lausuntomateriaaliin. Siksi on mahdotonta arvioida, miten asetus täydentää lain säännöksiä tai onko nyt esitetty asetusluonnos edes asetuksenantovaltuuden mukainen.
 • Säädöskehikon tavoitteena on sitoa elinkaariarviointiin perustuva hiilijalanjäljen ohjausmenetelmä rakennustyyppikohtaisiin raja-arvoihin, jotka annetaan erikseen valtioneuvoston asetuksena. Rakennusteollisuus RT toteaa, että tällaiseen säädösohjaukseen elinkaariarviointi menetelmänä ei sovellu. Tarkoituksena tulisi olla hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen keskinäinen vertailu elinkaariarviointia työkaluna hyödyntäen.
 • Rakennustyyppikohtaisten raja-arvojen asettamiseen tähtäävä rakennushankkeen hiilijalanjäljen ohjaus johtaa moniin haasteisiin. Muun muassa hiilijalanjäljen esittäminen erikseen rakennuksen maanpäälliselle osalle ja rakennuspaikalle on keinotekoinen jako hankkeen kokonaisuuden ohjauksen kannalta. Kokonaisuutta tulisi kehittää niin, että rakennushankkeessa kokonaisvaltaisesti tarkastellaan hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä ottaen huomioon paikalliset ja hankekohtaiset tekijät.
 • Markkinoilla on suuri tarve hyödyntää työkaluja vähähiilisyyden ohjaukseen. On erittäin haastavaa, jos rakennushankkeiden osalta tarvitaan useita erityyppisiä arviointeja ja rajauksia, jotta voidaan vastata sekä säädöksiin että ohjata hiilijalanjäljen kokonaisuutta paikalliset tekijät huomioiden. Arviointimenetelmän perusteluissa tulisi tarkasti määritellä, miltä osin menetelmä perustuu olemassa oleviin elinkaariarvioinnin standardeihin ja miltä osin poiketaan standardeista.
 • Rakennusteollisuus RT:n näkemyksen mukaan hankkeiden ilmastoselvityksen ja hiilijalanjäljen ohjauksen tulisi perustua puhtaasti eurooppalaisen EN 15978 -standardin mukaiseen tarkasteluun, jossa huomioitaisiin kaikki hankkeen hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät.
 • Olennaista olisi esittää hankkeen elinkaariarviointiin perustuva hiilijalanjälki sekä lisäksi suunnitelma siitä, miten hiilijalanjälkeen vaikutetaan eri vaihtoehtojen tarkastelun kautta. Tämä tukisi kokonaisvaltaista hiilijalanjäljen huomiointia hankkeessa ja kohdistaisi huomion niihin toimenpiteisiin, millä hankkeessa hiilijalanjälkeen vaikutetaan. Menettelytapa mahdollistaisi myös sen, että hiilijalanjälkeä pienennettäisiin hallitusti vaarantamatta elinkaaren aikaista kestävyyttä (esimerkiksi pitkäaikaiskestävyys ja pitkä käyttöikä sekä muut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja tekijät, jotka vaikuttavat muun muassa asumisviihtyisyyteen ja kustannuksiin).
 • Rakennusteollisuus RT on huolissaan lausunnoilla olevan säädöskokonaisuuden vaikutuksista materiaali- ja teknologianeutraliteettiin sekä hiilijalanjälkeä pienentäviin innovatiivisiin ratkaisuihin muun muassa energiankäytön ja energia-alan sektori-integraatiota edistävien ratkaisujen osalta. Asetusta tukeva elinkaariarvioinnin toteutustapa käytönaikaisen energiankäytön laskennan osalta on ristiriidassa nykyisen energiatehokkuuslainsäädännön ohjauksen kanssa sekä suhteessa rakennuksien ja alueiden energiantuotannon hybridikonseptien tarpeisiin, jotka on nostettu esiin työ- ja elinkeinoministeriön sektori-integraatioraportissa.
 • Rakennusteollisuus RT näkee tarpeen kehittää hiilikädenjäljen arviointia, mutta ehdotuksessa ei tässä vaiheessa tule sitä esittää, koska sitä ei ole määritelty uskottavasti yhteisesti sovittujen laskentasääntöjen puuttuessa. Nyt esitetty laskentakaava on harhaanjohtava jo siitäkin syystä, että se laskee yhteen tekijöitä, joita ei voi yhdistää.
 • Vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjauksen tulisi perustua lupaohjaukseen niin kuin muunkin rakentamisen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin perustuvan ohjauksen. Mikäli hankkeen rakennuslupavaiheessa annettua ilmastoselvitystä päivitettäisiin olennaisesti toteutusvaihetta varten, luvan perusteita olisi myös päivitettävä. Ilmastoselvitys ei saa olla erillinen menettely, vaan sen on kytkeydyttävä rakennushankkeen olennaisia teknisiä vaatimuksia koskevaan muuhun lupaohjaukseen. Mikäli ilmastoselvitystä on päivitettävä rakennuslupaprosessin jälkeen, päivitystarpeen laukaisevan muutoksen pitää olla asetuksessa tai sen perusteluissa selkeästi kuvattu.
 • Vastuiden ilmastoselvityksen laatimisesta tulee olla selkeitä ja niiden pitää kytkeytyä tulevan kaavoitus- ja rakentamislain vastuukehikkoon olennaisten teknisten vaatimusten täyttämisen osalta.  

Lausunnon voi jättää lausuntopalvelu.fi-sivulla, jossa pääsee katsomaan myös RT:n ja muiden tahojen lausunnot. Annetut lausunnot löydät, kun avaat sivulla olevan linkin ”lausunnonantajien lausunnot”, jolloin näet ne allekkain.

Pekka Vuorinen  ympäristö- ja energiajohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä