Kilpailulain muutokset voimaan 24.6.

Lakimuutoksen myötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuudet laajenevat ja toimialajärjestöille määrättävät seuraamukset ankaroituvat.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mahdollisuudet puuttua kilpailulainsäädännön rikkomisiin laajenevat ja määrättävät seuraamukset ankaroituvat kilpailulain uusien muutosten myötä. Tasavallan presidentti vahvisti kilpailulain lainsäädäntömuutokset presidentin esittelyssä 18.6.2021. Muutokset tulevat voimaan nopealla aikataululla eli jo 24.6.2021. Kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevat säännökset (kuten kartelli, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö) eivät muutu.

Muutokset perustuvat pääosin niin kutsuttuun ECN+-direktiiviin (EU 2019/01), joka edellyttää EU:n jäsenvaltioita tehostamaan kilpailulain täytäntöönpanoa ja kilpailurikkomuksiin puuttumista.

Toimialajärjestöille määrättävien seuraamusmaksujen laskentaperusteet muuttuvat

Yksi olennaisimmista muutoksista liittyy elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien, kuten toimialajärjestöjen seuraamusmaksun laskentaperusteeseen tilanteessa, jossa yhteenliittymän kilpailuoikeudellinen rikkomus liittyy jäsenten toimintaan.

ECN+-direktiivin mukaisesti elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle kilpailurikkomuksesta määrättävää sanktiota laskettaessa otetaan jatkossa huomioon yhteenliittymän oman liikevaihdon lisäksi niiden yhteenliittymän jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto, jotka toimivat sillä markkinalla, joka rikkomuksesta kärsii. Seuraamusmaksun enimmäismäärä on 10 prosenttia edellä esitetyllä tavalla lasketusta liikevaihdosta. Markkinaoikeus määrää seuraamusmaksun maksettavaksi valtiolle KKV:n esityksestä.

Lisäksi yhteenliittymän jäsenet voivat tietyin edellytyksin olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun, jos yhteenliittymä ei sitä itse kykene maksamaan.

Kilpailulakiin tulee muutoksia myös kilpailurikkomuksesta määrättävien seuraamusmaksujen laskennan täsmentämiseksi. Muutosten on tarkoitus lisätä KKV:n esittämien seuraamusmaksujen ennustettavuutta ja yhteismitallisuutta. Muutos saattaa korottaa erityisesti vakavimmista ja pitkäkestoisimmista rikkomuksista esitettäviä seuraamusmaksuja. Tuomioistuimilla säilyy kuitenkin laaja harkintavalta seuraamusmaksun määrän arvioinnissa.

KKV:lle uusia toimivaltuuksia

Yrityksille voidaan jatkossa määrätä seuraamusmaksu varsinaisten kilpailunrajoitusten lisäksi myös eräistä menettelyrikkomuksista esimerkiksi yritystarkastusten ja muiden KKV:n selvitystoimenpiteiden yhteydessä.

Merkittävä direktiivistä seuraava uudistus on myös KKV:lle tullut toimivalta esittää markkinaoikeudelle rakenteellisten korjaustoimenpiteiden määräämistä. Elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, joka rikkoo kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevia säännöksiä, voidaan määrätä toteuttamaan rakenteelliset korjaustoimenpiteet, jotka ovat oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden ja välttämättömiä sen tosiasialliselle lopettamiselle. Rakenteellinen korjaustoimenpide voi olla esimerkiksi yrityksen pilkkominen tai liiketoiminnan osan myyminen kolmannelle.

ECN+-direktiivin pohjalta kilpailulakiin tehdyt muutokset koskevat lisäksi muun muassa KKV:n toteuttamia kuulemisia, tietopyyntöjä ja tarkastusvaltuuksia.

Voit tutustua kilpailulain säädösmuutokseen Valtioneuvoston verkkosivuilla. 

Juha Terho  asiamies

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä