Tervetuloa KIRA-kasvuohjelman työpajoihin!

KIRA-kasvuohjelman tarkoituksena on tehdä alalle oma tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio -ohjelma, joka synnyttää uutta merkittävää liiketoimintaa ja vastaa vihreän siirtymän, digitaalisen muutoksen ja kestävän infran tuomiin muutoksiin.

Kaupungistuminen voimistuu edelleen. Kestävä kaupungistuminen on mahdollista ainoastaan kiinteistö- ja rakentamisalan voimakkaalla panostuksella vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen.

Kasvuohjelman tavoitteena on luoda konkreettiset tavoitteet ja ohjelma kestävälle kasvulle. Kiinteistö- ja rakentamisala vastaa 15 % bruttokansantuotteestamme ja työllistää 500 000 ihmistä, eli 20 % kaikista työllisistä. Investoinneista 60 % tehdään kiinteistö- ja rakentamisalla.

KIRA-kasvuohjelman tavoite

Ohjelmalla varmistetaan keskeisten tavoitteiden toteuttaminen: konkretisoidaan toimenpiteitä ja tuetaan niiden toteutumista kohdentamalla tarvittavaa rahoitusta oikeisiin toimiin. Lisäksi ohjelman myötä luodaan yhteistyössä yritysten kanssa uusia innovaatioita, joilla on merkittävää kansainvälistä vientipotentiaalia.

Alalla tarvitaan nykyistä korkeampaa tuottavuutta, joka luodaan vastuullisesti vihreällä kasvulla. Kasvuohjelman valmistelussa kootaan yhteinen tavoitetila sekä tunnistetaan alan keskeiset kasvukomponentit. Lisäksi valmistelussa tunnistetaan ekosysteemiset kasvualueet ja niiden potentiaali.

KIRA-kasvuohjelma voidaankin nähdä alan ”vastuullisuuslupauksena” yhteiskunnalle.

Ohjelmalla:

 • lisätään kasvuinvestointeja KIRA-alalle toimialan rakenteiden vahvistamiseksi
 • lisätään TKI-panostuksia KIRA-alalla tuomalla herkulliset kasvuteemat esiin
 • kootaan kasvujoukot tukemaan talouden elpymistä ja toimialan yritysten kasvua
 • löydetään toimialalle konkreettinen polku vihreiden digitaalisten ratkaisujen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, konkretisoidaan kasvutoimenpiteet ja saatetaan ne käytäntöön
 • skaalataan edelläkävijöiden innovaatiot ja innovatiiviset toimintamallit Suomessa ja luodaan niistä uusi vientituote.

Rakennusteollisuus RT on osallistunut kasvuohjelman valmisteluun ja käynnistämiseen yhdessä muiden KIRA-foorumin organisaatioiden kanssa.  

KIRA-kasvuohjelman työpajat: aikataulut ja sisällöt 

04/2021
20.4.2021 klo 9-12
Työpaja 1: Tulevaisuuskuva

Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä vaikutus sekä kansantalouteen että yhteiskunnan toimivuuteen, ja hyvää elämän laatuun. KIRA-kasvuohjelma tähtää uusien kestävän kasvun komponenttien löytämiseen toimialojen yhteisratkaisuista ja uusista innovaatioista. Ensimmäisessä työpajassa keskitytään markkina- ja muun toimintaympäristöanalyysin pohjalta halutun tulevaisuuskuvan muodostamiseen.

Työpajan tavoitteet:

 • Tulevaisuuskuva
 • Markkina-analyysi
 • Tarkasteltavien teemojen vahvistaminen
 • Työpajan tuotosten laajempi iterointi

Ilmoittaudu mukaan Työpaja 1:seen tästä!

05/2021
8.5.2021 klo 9-12
Työpaja 2: Vihreä siirtymä

Olemassa olevan rakennuskannan vähähiilisyyteen panostamisella on suuri työllistävä vaikutus. Uudisrakentamisessa on keskeistä siirtyä suoraan kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, huomioiden myös kiertotalous. Vihreässä siirtymässä on keskeistä uudet toimintatavat vähähiilisyyteen ja hiilinegatiivisuuteen siirtymisessä. Samalla on kuitenkin säilytettävä toiminnallisuus, esteettisyys sekä resilienssi.

Hyvällä suunnittelulla, tehokkaalla tilankäytöllä, älykkäällä kiinteistöjen hoidolla ja ylläpidolla sekä täydentävällä aluerakentamisella on merkittävä vaikutus näiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä elinvoimaisten alueiden kehittämisessä. Näillä toimilla on merkittävä vaikutus myös rakennusten ja alueiden arvonkehittymiseen.

Työpajan tavoitteet:

 • Suomen rooli globaalisti
 • Alan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet sekä niiden todentaminen
 • Työpajan tuotosten laajempi iterointi

Ilmoittaudu mukaan Työpaja 2:seen tästä! 

06/2021
15.6.2021 klo 9-12
Työpaja 3: Digitaalinen muutos

Kiinteistövarallisuuttamme suunnitellaan, hoidetaan ja ylläpidetään tänä päivänä paljon datan ja informaation avulla. Digitaalinen muutos on kiinteistö- ja rakennusalalla erittäin houkuttelevaa, koska se on sekä merkittävä tuottavuuden että laadun parantamisen väline ja keino saavuttaa vihreän muutoksen edellytykset.

Toimialan erikoisuus on, että digitaalinen muutos voidaan näyttää ihmiselle todeksi oikeassa fyysisessä maailmassa. Alan digitaalinen muutostarve on tunnistettu useissa eri lähteissä ja näiden pohjalta halutaan löytää digitaalisen muutoksen luomat kasvun keinot:

 • Kuinka saadaan luotua alan digitaaliset perusrakenteet, -säännöt ja toimintatavat?
 • Millaista vientivetoista ekosysteemistä kasvua on tarpeen luoda?
 • Kuinka digitaalisen muutoksen kulttuuri tuodaan toimialalle?

Työpajan tavoitteet:

 • Suomen rooli globaalisti
 • Alan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet sekä niiden todentaminen
 • Työpajan tuotosten laajempi iterointi

Ilmoittaudu mukaan Työpaja 3:seen tästä! 

09/2021
7.9.2021 klo 9-12
Työpaja 4: Kestävä infrastruktuuri

Rakennetun ympäristön ja sen uudistamisen runkona on infrastruktuuri. Infrastruktuurilta edellytetään sekä pitkää elinkaarta että kykyä sopeutua elinympäristön muutoksiin, kuten kaupungistumiseen, monikäyttöisyyteen, digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen.

Olemassa olevan infrastruktuurin ja rakennuskannan kehittäminen ja kiertotaloutta edistävät suunnittelun ja materiaali-innovaatiot ovat merkittäviä tekijöitä vähähiilisen yhteiskunnan saavuttamisessa.

KIRA-kasvuohjelmalla edistetään maailmanluokan osaamista ja vientimahdollisuuksia kestävän infran kentällä sekä parannetaan alan tuottavuutta ja rakentamisen laatua.

Työpajan tavoitteet: 

 • Suomen rooli globaalisti
 • Alan tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet sekä niiden todentaminen
 • Työpajan tuotosten laajempi iterointi

Ilmoittaudu mukaan Työpaja 4:seen tästä! 

10/2021
5.10.2021 klo 9-12
Työpaja 5: Toimeenpano ja seuranta

Työpajassa keskitytään edellisten työpajojen tulosten perusteella tavoitteiden ja toimenpiteiden validointiin, sekä niiden toimenpanomallien luomiseen. Lisäksi tämä työpaja valmistelee toimenpiteiden seurantamalleja.

Työpajan tavoitteet:

 • Vaikuttavuustavoitteiden ja toimenpiteiden validointi
 • Toimeenpanomalli
 • Työpajan tuotosten laajempi iterointi

Ilmoittaudu mukaan Työpaja 5:seen tästä 

Q4/2021
Kasvuohjelman viimeistely ja julkistus

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä