SYKE-raportti: Maa-ainesten kierto ratkaistaan kuntien ja maakuntien kaavoituksessa

Miten kaavoitus voi edistää kestävän ja luonnonvaroja säästävää kaupunkiympäristöä?
KITARA-hanke setvi tähän liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Loppuraportti on nyt julkaistu.

KITARA-hankkeessa tunnistettiin viisi osa-aluetta, joilla kiertotaloutta viedään osaksi maankäytön suunnittelua:

  1. biologiset kierrot ja viheralueet 
  2. alueiden ja tilojen uudelleen käyttö sekä muuntojoustavuus 
  3. energiatehokkuus (ml. liikenne) ja paikallinen energiatuotanto 
  4. maa-ainekset ja materiaalikierrot rakentamisessa sekä 
  5. jätehuolto ja teolliset kiertotalousratkaisut.

Loppuraportti esittelee kestävän kiertotalouden mallin. Siinä kiteytyy kiertotalouteen siirtymisen neljä päälinjaa ja kuusi keskeisintä toimintaperiaatetta. Malli auttaa arvioimaan maankäytön kiertotalousratkaisujen kokonaiskestävyyttä.

Kiertotalouden edistämistä tarkasteltiin esimerkkikohteiden asiantuntijahaastattelujen kautta. Haastatteluiden perusteella kunnissa ja maakunnissa kaivataan poliittista tukea uusien kiertotaloustavoitteiden ja -ratkaisujen käytäntöön viemiseksi, sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä konkreettisia esimerkkejä toteutetuista kaavoitus- ja muista ratkaisuista.

Esimerkkikohteissa kiertotaloutta oli edistetty pääasiassa totutuin kaavoituksen keinoin. Strategisissa tavoitteissa ja käytännön kaavamerkinnöissä kiertotalous oli huomioitu suhteellisen kapeasti.

Esimerkiksi maa-aines- ja materiaalikiertojen hallinta – etenkin ylijäämämaiden käsittely ja läjittäminen – korostuivat. Raportti muistuttaa, että osa kiertotalousratkaisuista vaatii tila- ja aluevarauksia toteutuakseen.

Muutosta kohti kestävää kiertotaloutta tulee raportin mukaan edistää kunta- ja maakuntasektorilla kokonaisvaltaisesti, yhteistyöllä ja riittävällä resurssoinnilla. Kiertotaloustavoitteet on syytä määritellä ja viedä maankäytön suunnitteluun varhaisessa vaiheessa.

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus tulee liittää osaksi kiertotalouden tiekarttoja ja toimenpideohjelmia. Lisäksi tulee varmistua tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteutumisesta ja seurannasta. Tämä onnistuu lisäämällä kaavaprosessin eri vaiheiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kuntiin ja maakuntiin tarvitaan asiaan erikseen perehtyneitä asiantuntijoita. Kiertotalouden asiantuntijat voivat olla yhdysside eri toimialojen ja prosessien välillä, hakea ja jakaa tietoa ja ideoita sekä koordinoida uudistuksia.  

KITARA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä