Kuuleminen: Pelastuslain varautuminen ja väestönsuojelua koskevien säännösten uudistamistarpeet

Yleiset huomiot

Pidämme hyvänä, että hanke pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeista ja kehittämisestä on käynnistetty. Erityisen tärkeää on arvioida lainsäädännön ajantasaisuutta muuttuneessa toimintaympäristössä liittyen turvallisuuspoliittiseen, taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen.

Velvoitetta rakentaa väestönsuojia tulisi tarkastella monipuolisesti ottaen huomioon ne uhat, joilta väestö halutaan suojata ja toisaalta ne uudetkin ratkaisut, jotka ovat käytössä tai jotka voitaisiin ottaa käyttöön. Lainsäädännön muutoksia tarkasteltaessa tulisi ottaa nykyistä laajemmin pohdittavaksi vaihtoehdot nykyisille asetetuille väestönsuojan rakentamisvelvoitteelle.

Mielestämme väestönsuojien määrä maassamme on erittäin suuri ja mielestämme nykyisillä vaatimuksilla väestönsuojia rakennetaan aivan liikaa todelliseen tarpeeseen nähden.

Nykyisiin pykäliin liittyvät muutostarpeet pykälittäin jäsenneltyinä

Esitämme että yleisestä nykyisenkaltaisesta väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta luovutaan kokonaan ja väestönsuojaaminen toteutetaan tarpeen mukaan yleisissä väestönsuojissa. Väestönsuojien rakentaminen yleisiin väestönsuojiin tulisi mielestämme toteuttaa verovaroin.

Näkemyksemme on, että kiinteistökohtaiset väestönsuojat luovat jokseenkin vääristyneen kuvan väestönsuojien merkityksestä turvallisuuden kannalta kansalaisille esim. terrorismin ja joukkotuhoaseiden muodostaman uhan torjumiseksi.

Väestönsuojajärjestelyt tulee mitoittamaan vastaamaan todellisia uhkamalleja ja sotilaallisen puolustuksen valmiuksia. Sodankäynnin luonne on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Mielestämme kiinteistökohtaisten väestönsuojien rakentamisen jatkaminen ensisijaisesti sotilaallisiin uhkiin varautumiseksi on nykytilanteessa menettänyt merkityksensä.

Kiinteistökohtaiset väestönsuojat eivät tosiasiassa ole kaikissa onnettomuustilanteissa hyvä ratkaisu. Esimerkiksi taloyhtiöiden väestönsuojia käytetään varastoina, joiden käyttöönotto lyhyellä aikavälillä on haasteellista.

Uusien väestönsuojien rakentaminen erityisesti kaupunkiseudulla ei ole enää tarpeellista.

RT:n jäsenkunnassa tehdyn selvityksen perusteella kiinteistökohtaisen väestönsuojan rakentamiskustannus on noin 50 euroa/asuinneliö.

Kiinteistökohtaisten väestönsuojien kokonaisinvestointi rasittaa asuntojen hintoja vuositasolla merkittävästi. Tämän lisäksi tulevat pysyvät ylläpitokustannukset, jotka rasittavat kiinteistöjen taloutta koko rakennuksen elinkaaren ajan.

On huomattava, että kiinteistökohtaisten väestönsuojien rakentamisesta luopuminen edistää kohtuuhintaista asuntotuotantoa. On huomattava, että alentuvat rakennuskustannukset hyödyttävät tulevia asukkaita ja näkyvät kokonaisuudessaan pienempinä asumiskustannuksina eivätkä vastoin yleistä luuloa rakennusliikkeiden katteissa.

Uusien säännösten tarve

Mielestämme valmistelussa tulee selvittää, onko kiinteistökohtaisille väestönsuojille kustannustehokkaampaa ja parempia ratkaisuja väestönsuojaamiseen.

Lisätietoja:

Anu Kärkkäinen
johtaja, elinkeinoasiat

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä