RT:n uusi toimintamalli otettu käyttöön ja tiimit käynnistäneet toimintansa

Edellisessä Rakennusteollisuus RT:n edustajiston syyskokouksessa hyväksytty RT:n uusi toimintamalli on otettu käyttöön kuluneen kevätkauden aikana koronasta seuranneesta poikkeusajasta huolimatta.

Uuden toimintamallin tavoitteena on valjastaa koko liittoyhteisön osaaminen entistä tehokkaammin yhteisen strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Toimintamalliuudistuksen myötä pystytään entistä paremmin vastaamaan entistä monimutkaisempiin ja nopealiikkeisempiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka muokkaavat alaa voimakkaasti ja koskevat kaikkia RT:n toimialoja.

”Toimintaympäristön muuttuessa on Rakennusteollisuuden kyettävä itsekin uudistumaan. Tarvitaan leveämpiä hartioita, jotta pystytään sekä ennakoivaan varhaiseen valmisteluun että tarvittaessa nopeaan reagointiin ja vahvaan vaikuttamiseen”, linjasi RT:n hallituksen puheenjohtaja Olli Nikula kun uuden mallin käyttöönotosta päätettiin.

Vastuualueiden vetäjistä RT:n varatoimitusjohtajia

Uudessa toimintamallissa RT:n strategian mukaisia keskeisiä tehtäväalueita johdetaan kokonaisuuksina. Uusia vastuualeuita on kolme: 1) Mahdollistava toimintaympäristö vastaa etenkin strategiassa kasvuun liittyvistä tavoitteista, 2) Uudistuva teollisuus edistää kehitystä ja 3) Hyvä työelämä työelämätavoitteita.

Jokaisella vastuualueella on kolme tai neljä tiimiä, joiden jäseninä on kuhunkin asiakokonaisuuteen perehtyneitä toimialojen asiantuntijoita. Vastuualueiden ja tiimien vetäjät ovat myös RT:n eri toimialoilta ja kaikki hoitavat yhteisiä tehtäviä toimialakohtaisten töidensä rinnalla. Lisäksi uudessa toimintamallissa on viisi poikkihallinnollista tiimiä tai toimintoa, jotka tukevat RT:n johtamista ja kaikkien vastuualueiden ja toimialojen toimintaa.

Näihin lukeutuvat myös aluetoiminta ja jäsenpalvelut, joiden toteuttamisessa toimialat ylittävää yhteistyötä lisätään ja palveluja tuotteistetaan siten, että ne ovat entistä paremmin jäsenyritysten tiedossa ja hyödynnettävissä. (Katso tiimit ja niiden vetäjät oheisesta linkistä)

RT:n hallitus nimitti mahdollistava toimintaympäristö vastuualueesta vastaavaksi RT:n varatoimitusjohtajaksi Infratoimialan vetäjän ja INFRA ry:n toimitusjohtajan, DI, KTM Paavo Syrjön. Uudistuva teollisuus vastuualueesta vastaavaksi varatoimitusjohtajaksi nimitettiin rakennustuoteteollisuustoimialan vetäjä ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimitusjohtaja, DI Juha Luhanka ja Hyvä työelämä vastuualueesta ja työmarkkinoista vastaavaksi varatoimitusjohtajaksi nimettiin talonrakennustoimialan vetäjä ja Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja, varatuomari Kim Kaskiaro.

”RT:n hallitus halusi varatoimitusjohtajien nimittämisellä viestiä ulkoisille sidosryhmille ja sisäisesti, että vastuualueiden vetäjät puhuvat RT:n toimitusjohtajan rinnalla ja tukena koko RT:n äänellä”, perustelee RT:n puheenjohtaja Olli Nikula.

Tiimit käynnistävät jo yhteisiä projekteja ja laativat uutta toimintasuunnitelmaa

Tiimit muodostavat eräänlaisen osaamispoolin, jossa on RT:n parhaat asiantuntijat erilaisiin sisällöllisiin ja edunvalvonnallisiin kysymyksiin. Tiimit ovat kevään aikana käynnistäneet toimintansa koronasta seuranneina poikkeusaikoina etäyhteyksillä. Kaikki tiimit ovat täsmentäneet vastuullaan olevaa asiakokonaisuutta ja kytkeytyneet mukaan tukevan vuoden toimintasuunnitelman laadintaan, joka on päätetty käynnistää nyt ja jatkossa jo kevätkauden aikana. Osa tiimeistä on jo käynnistämässä myös yhteisiä projekteja alkukesästä käyttöön otetun RT:n uuden projektijohtomallin mukaisesti.

”Kaikki hyötyvät, kun tieto kulkee paremmin ja tilannekuva sekä yhteiset tavoitteet ovat kaikkien tiedossa. Nyt kun koronan seurauksena olemme saaneet hartiavoimin tehdä töitä rakentamisen jatkumisen edellytysten varmistamiseksi ja kyetäksemme tarjoamaan kaikille jäsenyrityksille nopeasti ajantasaista ja analysoitua tietoa, uusi toimialarajat ylittävä työtapa on osoittanut voimansa”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa.

Myös valmistautumista ja vaikuttamistyötä Suomen talouden jälleenrakentamiseksi ja koronan jälkeisen ”uuden normaalin” toimintaympäristön ymmärtämiseksi tehdään nyt koko RT-liittoyhteisön yhteisenä projektina.

”Olen ylpeä koko RT:n joukkueesta, joka pääosin etänä uusia digitaalisia työkaluja hyödyntäen on ottanut uuden toimintamallin käyttöön ja samalla vienyt isoja projekteja määrätietoisesti eteenpäin, kuten Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan. Tiimien vetäjät ovat hienosti laittaneet omat tiiminsä liikkeelle ja ovat jo pystyttämässä alan kannalta keskeisiä projekteja yhteisen strategian ja tilannekuvan mukaisesti”, Randell kertoo.

RT:n uusi tiimeihin perustuva toimintamallin on korvannut matriisiorganisaation, joka RT:ssä otettiin käyttöön vuonna 2007 järjestörakenteen uudistamisen yhteydessä.

”Uusi malli mahdollistaa myös aiempaa selkeämmän kannanmuodostuksen RT:n hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti aina RT:n hallitusta myöden, jonka päätöksenteon valmisteluun tiimit on nyt kytketty mukaan”, Randell jatkaa.

Uudessa toimintamallissa RT tulee vahvistamaan myös strategisia kumppanuuksiaan kirkastamalla keskeisten kumppaneiden yhteistyön tavoitteet ja periaatteet. Monet rakennusteollisuuden kannalta keskeiset kysymykset ovat tärkeitä myös muille kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille sekä laajemmin elinkeinoelämän etua ajaville tahoille. Useat isot rakentamishankkeet vaativat monien tahojen pitkäjänteistä yhteistyötä, jotta eväät niiden toteuttamiseksi saadaan kasattua.

”Uuden toimintamallin tavoitteena on kasvattaa toimintamme vaikuttavuutta ja tarjota kaikille jäsenyrityksillemme lisää hyötyä jäsenyydestä. Nyt on päästy hyvin liikkeelle, mistä on hyvä jatkaa, kun kesän aikana kaikki saavat sopivasti etäisyyttä työarkeen ja levättyä todella työntäyteisen kevätkauden jälkeen”, Randell kiteyttää.

Liite: RT:n toimintamallikaavio (pdf)

 

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä