EU:n rakennustuoteasetuksen uudistamisvaihtoehdot kommentoitavina

Aiempi Euroopan unionin rakennustuotedirektiivi, johon rakennustuotteiden CE-merkintä perustui, korvautui 2014 nykyisellä Euroopan unionin rakennustuoteasetuksella. Asetuksen oli alun perin tarkoitus korjata direktiivissä ja sen soveltamisessa todetut ongelmat ja puutteellisuudet, mutta toisin kävi.

Nykyisen rakennustuoteasetuksen, johon rakennustuotteiden CE-merkintä siis tällä hetkellä perustuu, on katsottu jo voimaantulostaan alkaen olevan puutteellinen ja tarvitsevan päivittämisen. Viimeisten kahden vuoden aikana asetuksen soveltamisessa on ajauduttu umpikujaan, jonka Euroopan komissio pyrkii ratkaisemaan rakennustuoteasetuksen perusteellisella uudistamisella. 

Tässä tarkoituksessa komissio on laatinut esityksen rakennustuoteasetuksen uudistamisvaihtoehdoista (ks. linkki alempana). Esitys on laaja ja kattaa kuusi keskenään hyvin erilaista vaihtoehtoa, joista yhtenä on koko säädöksestä luopuminen. Laajuuden lisäksi esitys on varsin vaikeaselkoinen ja esitetyt eri vaihtoehdot jättävät monta käytännön asiaa auki itse kunkin vaihtoehdon sisällä. 

Esitetyistä tulevaisuuden vaihtoehdoista voi kuitenkin erottaa kolme päälinjaa:

1)  Sisämarkkinajärjestelmää jatketaan pääosin nykymuodossaan, siten että tuoteryhmäkohtaiset harmonisoidut tekniset eritelmät (harmonised technical specifications) laaditaan edelleen tuotestandardien muodossa. Standardit laatii eurooppalainen standardisointijärjestö CEN.

2)  Luovutaan eurooppalaisista harmonisoiduista tuotestandardeista ja siirrytään järjestelmään jossa Euroopan komissio laatii / laadituttaa ja julkaisee tuoteryhmäkohtaiset harmonisoidut tekniset eritelmät. Näitä täydentämään voidaan laatia vapaaehtoisia tuotestandardeja.

3)  Luovutaan eurooppalaisesta rakennustuotteiden sisämarkkinasäädöksestä ja tukeudutaan sisämarkkinoiden toteuttamisessa ns. vastavuoriseen tunnustamiseen. Tällöin yhdessä jäsenmaassa lainmukaiseksi todettu tuote hyväksytään lainmukaiseksi myös toisessa jäsenmaassa. 

Näistä vaihtoehdoista kolmas, vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva järjestelmä, tarkoittaisi käytännössä eurooppalaisista rakennustuotteiden sisämarkkinoista luopumista ja paluuta kansallisiin tuotehyväksyntämenettelyihin. Tämä puolestaan tarkoittaisi tuoteviennin ja tuonnin kannalta 20 vuoden taka-askelta. Lisäksi se aiheuttaisi suuria käytännön ongelmia tuotekelpoisuuden varmentamisessa sen seurauksena, että aiemmat kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt on jäsenmaissa kumottu EU:n rakennustuoteasetuksen vastaisina. 

Komissio pyytää kannanottoja esitettyihin vaihtoehtoihin 31.8.2020 mennessä avoimella kyselyllä, johon kaikki halukkaat voivat vastata (ks. linkki alempana). Seikkaperäinen vastaaminen kaikkiin eri vaihtoehtoihin edellyttää suurta työmäärää ja perehtymistä, jollei ole seurannut asian kehittelyä jo pidemmän aikaa. Tästä huolimatta on suotavaa, että mahdollisimman moni taho vastaa kyselyyn ja ottaa kantaa. 

Rakennusteollisuus RT tukee vaihtoehtoa jossa rakennustuotteiden harmonisoidut tekniset eritelmät laaditaan edelleen eurooppalaisina tuotestandardeina. Tämä on jo vuosikymmeniä toiminut järjestelmä, jossa paras eurooppalainen asiantuntemus on käytettävissä ilman merkittävää julkista rahoitusta. Mikään tähän mennessä osoitettu ongelma rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmässä ei edellytä tästä menettelystä luopumista, vaan ongelmat ovat ratkaistavissa eri tahojen yhteistyöllä ja kehittämällä prosesseja sekä toimintatapoja edelleen. 

Nykyisestä järjestelmästä luopuminen ja vaihtoehtona esitettyyn uuteen viranomaistyönä tehtävään harmonisoitujen teknisten eritelmien laatimiseen siirtyminen sisältää suuria riskejä, eikä vaikuta realistiselta siten kuin se on komission taholta luonnosteltu. Tämä puolestaan voisi edelleen viivyttää vuosilla paluuta nykyisestä umpikujasta normaaliin tilanteeseen. 

Komission esitys rakennustuoteasetuksen uudistamisvaihtoehdoista:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40762 

Komission kysely koskien esitettyjä vaihtoehtoja, dead line 31.8.2020: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureOptionsForTheReviewOfTheCPR

Lisätiedot sekä apua kyselyyn vastaamisessa:
Timo Pulkki
johtaja, rakentamisen määräykset
Rakennustuoteteollisuus RTT
timo.pulkki(@)rakennusteollisuus.fi

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä