Rakennusteollisuus RT selvittää vähähiilisyyden arvioinnin kehitystarpeita

Kiinteistö- ja rakentamissektorilla on kasvava tarve rakennusten hiilijalanjäljen mittaamiseksi ja ilmoittamiseksi. Rakennusteollisuus RT on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa rakennusten vähähiilisyyden arvioinnin laatua, luotettavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Hankkeen ja siihen liittyvien selvitysten taustalla on ympäristöministeriön aikomus sisällyttää lähivuosina rakennusten vähähiilisyyden arviointi säädöksiin osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.

Vähähiilisyyden arvioinnin tulosten luotettavuus on merkittävää, koska ympäristöministeriön tarkoituksena on asettaa mahdollisia rakennustyyppikohtaisia kasvihuonekaasujen enimmäispäästörajoja eli niin sanottuja päästökattoja. Niihin liittyvä arviointi ja todentaminen sisällytettäisiin rakennuslupaprosessin yhteyteen.

Päästöjä arvioitaisiin ympäristöministeriön kehitteillä olevan rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Menetelmä tukeutuu eurooppalaisiin rakennusten elinkaariarvioinnin EN-standardeihin ja Euroopan komission Level(s)-menetelmään. EN-standardien kehityksestä Suomessa vastaa SFS:n nimeämänä toimialayhteisönä Rakennustuoteteollisuus RTT. Arviointimenetelmän ensimmäistä versiota pilotoidaan parhaillaan ja jatkokehitetään syksyllä 2020.

KEKRI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa pyritään tunnistamaan ympäristöministeriön arviointimenetelmään ja lähtötietoihin liittyvät epävarmuustekijät sekä näiden vaikutus lopputuloksiin. Samalla arvioidaan menetelmän vastaavuutta arvioinnin taustalla olevien EN-standardien laskentasääntöihin. Hankkeessa tuotetaan ehdotus siitä, miten epävarmuustekijät tulisi ottaa huomioon menetelmän jatkokehityksessä.

Arviointimenetelmää ja sen eri parametrien vaikutusta testataan tarkastelemalla erityyppisiä todenmukaisia rakennuskohteita, joista lasketaan variaatioita erilaisilla runkomateriaaleilla ja talotekniikkaratkaisuilla sekä lämmitysratkaisuilla huomioimalla samalla elinkaarilaadun eri tekijät. Tarkasteluissa ovat siten myös E-luku- ja hiilijalanjäljen laskennan mahdolliset ristiriitaisuudet.

Hankkeessa analysoidaan lisäksi rakennuksen rakennuslupaa edeltäneen vaiheen lähtötietojen tarkkuutta ja verrataan lähtötietoja toteutuneisiin tietoihin. Näin saadaan selville lähtötietojen aiheuttamat tulosten hajonnat verrattuna rakentamisvaiheen lähtötiedoiltaan tarkempaan laskentaan. 

Toisessa vaiheessa arvioidaan vähähiilisyyden arviointimenetelmän luotettavuutta käytännössä ja soveltuvuutta osaksi sääntelyä. Hankkeen yhtenä tuloksena on ehdotus ympäristöministeriölle arviointimenetelmän validointiohjelmasta. Alan toimijoille annetaan lisäksi ohjeistus vähähiilisyyden arvioinnin käyttämisestä rakennussuunnittelun eri vaiheissa sekä lähtötietojen ja tulosten tarkkuusvaatimuksista.

Ympäristöministeriö kehittää parhaillaan vähähiilisyyden arviointia tukevaa lähtötietojen tietokantaa. Osana tietokantakehitystä Rakennusteollisuus RT selvittää tarkoituksenmukaisia tapoja rakennustuotteiden päästötietojen tuottamiseksi ja jakamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n hankkeen nimenä on Kestävät kriteerit rakennusten vähähiilisyyden arviointiin (KEKRI). Hankkeessa toimivat konsultteina Ecobio Oy ja Vesitaito Oy. 

Lisätietoja:

  • Juha Luhanka, varatoimitusjohtaja, puh. 050 414 0084
  • Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, puh. 050 469 2021
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642

    sähköpostit: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä